Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaControl Web - Ukázkové aplikaceControl Web Dokumentace

Pracovní prostředí

Aplikace systému Control Web v cílovém provozu či technologii běží v Control Web Runtime, neboli ve verzi, která je pro provoz aplikace speciálně určena. Co stačí pro běh je však nedostatečné pro pohodlný návrh, vývoj a ladění aplikace. Proto je k dispozici Control Web vývojová verze, která svými nástroji a svým editorem aplikací umožňuje sestavování funkčních řídicích či vizualizačních systémů.

V systému Control Web najdete následující principy tvorby aplikací:

 • skládání základních jednotek do větších celků. Jednoduché komponenty (s bohatými vlastnostmi) sestaví dohromady funkční bloky, funkční bloky sestaví dohromady aplikační modul a aplikační moduly mohou nakonec (ale nemusejí) sestavit bezpečný zálohovaný distribuovaný systém.

 • jednotné nastavování parametrů objektů (přístrojů a dat) přehledným tabulkovým editorem. Tabulková forma zápisu má jedinečnou schopnost najednou zobrazit všechny aspekty a vlastnosti prvku, aniž by se člověk ztratil v záplavě tlačítek, oken, záložek a seznamů.

 • průběžná dostupnost informací — ať již to je dokumentace, nebo přehled v aktuálním nastavení objektů. Na všech úrovních editace vždy najdete nápovědu.

 • možnost volby způsobu nastavování parametrů. Upravujete-li barvy, vyberete buď editor barev nebo tabulku s barvami (s parametry), upravujete-li přístroj, vyberete buď rovněž tabulku s parametry, nebo jasný textový zápis.

Taková snadná editace aplikace je možná v Grafickém editoru, který je v systému Control Web hlavním prostorem pro tvorbu. Nicméně, jelikož je aplikace systému Control Web ukládána v textové podobě, nutně se potkáte i s editorem textovým. Oba editory, grafický i textový, zastřešují v systému Control Web hlubší dualitu přístupů tvorby aplikace; pro tentokrát však stačí, abyste jen věděli, že textový editor existuje.

Vývojové prostředí je po instalaci systému Control Web od počátku nastaveno tak, aby se nabízelo právě v grafickém editoru. Mezi textovým a grafickým editorem je vždy možné přecházet pomocí nástrojové lišty.

Nástrojová lišta s dostupnými editory

Nástrojová lišta s dostupnými editory

Pokud náhodou grafický editor není aktivní (není zvýrazněno tlačítko Grafický editor), aktivujte jej pomocí myši kliknutím do nástrojové lišty.

Prostor pro skládání aplikace

Grafický editor je možné si představit jako kontejner, do nějž se z nabídky prvků vkládá co je třeba a v němž je každý takový vložený objekt možné opakovaně a zcela neomezeně upravovat. Nabídka, která všechny přítomné prvky shrnuje, se nazývá Paleta přístrojů. Paleta přístrojů se otevírá pomocí tlačítka v liště s nástroji.

Lišta s nástroji a tlačítkem pro otevření palety přístrojů

Lišta s nástroji a tlačítkem pro otevření palety přístrojů

Paleta přístrojů

Paleta přístrojů

Paleta přístrojů

Paleta přístrojů je zcela základní část vývojového prostředí, proto obsahuje mnoho informací. V prvé řadě je paleta rozdělena na levou (výběrovou) a pravou (nabídkovou) část. Výběrová část nabízí dva pohledy (stromy) na komponenty (přístroje).

Výběrová část s volbou pohledu na přístroje

Výběrová část s volbou pohledu na přístroje

Nabízené pohledy jsou:

 • Kategorie přístrojů, strom sestavený podle významu a funkce jednotlivých přístrojů. Přístroje podobných funkcí jsou seskupeny do kategorií, uvnitř těchto kategorií jsou přístroje řazeny podle obtížnosti použití. Protože systém Control Web nabízí dva principem odlišné způsoby vizualizace (2D a 3D), jsou dvě z hlavních kategorií Ploché přístroje a Prostorové přístroje. Výkonné přístroje jsou všechny, které nejsou vidět (neslouží pro vizualizaci), Systémové přístroje pak jsou jednak vnitřní přístroje a jednak přístroje určené jen pro volání systémových funkcí.

 • Knihovny přístrojů, strom sestavený podle příslušnosti přístrojů do programových knihoven.

Pravá část palety přístrojů shrnuje v ikonách jednotlivé přístroje.

Levá vybírací část palety ovlivňuje plochu s přístroji, čím hlouběji se do stromu ponoříte, tím přesněji bude skupina přístrojů omezena a plocha proto bude obsahovat menší množství (přesněji vymezených) přístrojů. Nakonec, na úrovni jednoho označeného přístroje ve stromu palety, budou v ploše přístroje nabídnuty (pokud je přístroj nabízí) rychlé náhledy na možné podoby přístrojů.

Paleta s přístrojem meter vybraným ve stromu a jeho podobami v ploše s přístroji

Paleta s přístrojem meter vybraným ve stromu a jeho podobami v ploše s přístroji

Náhledy s podobami přístrojů můžete rovněž zobrazit mnohem rychleji — stačí na vybraném přístroji v ploše dvojkliknout myší.

Control Web obsahuje také uživatelskou paletu přístrojů, která může sloužit jako uživatelem definovaný výběr nejpoužívanějších přístrojů, které tak jsou vždy po ruce.

Volba vhodného přístroje pomocí palety je první krok (často opakovaný) tvorby aplikace. Za ním nutně musí následovat krok druhý, vlastní vložení nového přístroje do aplikace. Tato operace je v systému Control Web přímočará — tažením myši. Stačí kliknout na vybraný přístroj a myší jej přetáhnout do vhodného místa grafického editoru.

Grafický editor je cíl pro přístroje

Vhodných míst pro umístění nového přístroje je v grafickém editoru několik. Především, vždy je možné umístit přístroj kdekoli do plochy vizuálního editoru.

Umístění přístroje do plochy vizuálního editoru

Umístění přístroje do plochy vizuálního editoru

Pochopitelně, do vizuálního editoru umístíte jen viditelné přístroje, pokusíte-li se přetáhnout z palety do vizuálního editoru například přístroj program, bude se Control Web bránit oznámením chyby:

Chybné vložení přístroje do vizuálního editoru

Chybné vložení přístroje do vizuálního editoru

Jiné (druhé) vhodné místo, kam vložit nový přístroj, jsou stromy s přístroji. Ve výchozím nastavení má Grafický editor umístěny stromy s přístroji nalevo vedle vizuálního editoru.

Stromy s přístroji

Stromy s přístroji

Přístroj je možné vložit do stromu Vzhled nebo do stromu Časování buď do jednoho z kořenů (Viditelné, Neviditelné, Časované, Nečasované), do některého z uzlových přístrojů (panel nebo časovač), nebo za některý již existující přístroj. Všechny tyto možné pozice vložení přístroje zobrazuje vývojové prostředí podkreslením.

Podkreslený (označený) cíl vložení nového přístroje

Podkreslený (označený) cíl vložení nového přístroje

Vývojové prostředí nedovolí vložit přístroj na chybné místo, nicméně některé kontroly provádí až v okamžiku puštění tlačítka myši (v okamžiku puštění taženého přístroje). To může rovněž způsobit chybu.

Vložení nového přístroje do nevhodného panelu

Vložení nového přístroje do nevhodného panelu

Čtvrtý strom Vybraný přístroj nelze pro vkládání nových přístrojů použít, neboť strom pouze zobrazuje podrobnosti již existujících přístrojů.

Editace v Grafickém editoru

Každý nově vložený přístroj se automaticky označí vybíracím rámečkem (je to přednastavené chování vývojového prostředí, které je možné upravit). To proto, že jedině označený přístroj je možné upravovat a editovat. Kromě takto automaticky označeného nově vloženého přístroje je samozřejmě možné upravovat jakýkoli jiný přístroj v aplikaci, pokud je označen.

Přístroj se ve vývojovém prostředí dá označit přímo (myší), nebo nepřímo (během editace pomocí klávesových zkratek). Myší přístroj označíte snadno kliknutím buď do vizuálního editoru (na nějaký přístroj) nebo do stromu (opět na nějaký přístroj). Pokud myší kliknete mimo přístroje, označení se zruší. Pokud při označování ve vizuálním editoru navíc ke kliku myši na jiný přístroj stisknete klávesu <Shift>, vývojové prostředí tento jiný přístroj označí navíc. Označené budou přístroje oba dva, bude označena skupina přístrojů. Takto je možné označovat libovolné množství přístrojů a navíc, pokud kliknete (a stále držíte stisknutou klávesu <Shift>) do již označeného přístroje, označení se zruší.

Přístroj označený vybíracím rámečkem

Přístroj označený vybíracím rámečkem

Označený přístroj se automaticky zvýrazní všude tam, kde to je užitečné. Například, přístroj označený ve vizuálním editoru vývojové prostředí automaticky zvýrazní i ve stromech s přístroji a naopak.

Přístroj označený ve stromu přístrojů

Přístroj označený ve stromu přístrojů

Přístroj (nebo skupina) takto označený ve vizuálním editoru se myší (nebo klávesnicí) může libovolně přemísťovat, případně zvětšovat a zmenšovat. Vždy je přitom ovšem nutné uchopit vybírací rámeček za některý z úchopových bodů. Klávesnicí (pomocí kurzorových šipek) se vybírací rámeček (a tím i přístroj) může měnit jen pozice (nikoli velikost).

Každý označený přístroj (nebo skupinu) můžete přímo upravovat klávesovými zkratkami, nebo pomocí hlavního menu systému Control Web nebo pomocí kontextového menu, které se otevře nad označenými přístroji pomocí kliku pravým tlačítkem myši.

Kontextové menu

Kontextové menu

Operace pomocí kontextového menu jsou asi nejsnáze přístupné, přičemž první položka tohoto menu Inspektor přístroje... je pro systém Control Web vrcholně důležitá. Inspektor přístroje je totiž základní způsob, jak upravovat vlastnosti přístrojů.

Inspektor přístroje

Inspektor přístroje je jednotný nástroj, který upraví vlastnosti libovolného přístroje. Jeho funkce jsou rozděleny pomocí nástrojové lišty.

Nástrojová lišta Inspektora přístroje

Nástrojová lišta Inspektora přístroje

Každé tlačítko nabízí na upravovaný přístroj (nebo skupinu přístrojů) mírně odlišný pohled. Důležité jsou především následující editory:

Parametry

Editor pravděpodobně nejpoužívanější. Nabízí tabulkový pohled (v hierarchicky řazených tabulkách) na všechna data přístroje. Tabulky je možné zavírat a otevírat (klikáním na znaménka plus a mínus) a editovat kliknutím do políček tabulky.

Inspektor přístroje v pohledu Parametry

Inspektor přístroje v pohledu Parametry

 

Inspektor automaticky barevně odlišuje stavy parametrů, takže parametry jsou zobrazeny v celkem třech barvách: černé (označuje počáteční hodnotu parametru, který vždy nabývá nějaké hodnoty), modré (označuje parametr, který má hodnotu jinou, než počáteční) a červené (označuje parametr, který byl při aktuálně prováděných úpravách změněn). Parametry nevyplněné (sloupec Hodnota je prázdný) nejsou v přístroji definovány.

 

Parametry, které se v přístroji mohou opakovat (například definují více průběhů grafu), zobrazuje inspektor rovněž v tabulce, tato tabulka má však buňky připravené pro přidání nové položky (v buňkách je zapsáno <přidat>). Pokud do takového řádku vepíšete hodnoty, inspektor automaticky vytvoří novou položku parametru (a připraví nový prázdný řádek přidáním další nové položky).

Tabulka násobného parametru s posledním řádkem připraveným pro vložení nové položky

Tabulka násobného parametru s posledním řádkem připraveným pro vložení nové položky

Inspektor pro editaci většiny parametrů nabízí speciální editor, takže není nutné editovat data přímo v aktivní vybrané buňce. Editor parametru se otevírá pomocí vyklápěcího tlačítka umístěného v pravém kraji editované buňky, a zavírá se (s potvrzením nebo odmítnutím změn) pomocí tlačítek v pravém horním rohu editoru parametru.

Editor parametru font

Editor parametru font

Mimochodem, princip potvrzení nebo odmítnutí změn používá Inspektor přístroje jako celek (viz další text kapitoly).

Poznámka:

Pokud byl inspektor otevřen nad skupinou označených přístrojů, nabízí se k úpravám jen ty parametry, ve kterých se přístroje shodují. Otevřete-li proto inspektor například nad dvojicí přístrojů meter a control, uvidíte vždy menší množství parametrů, než ve skutečnosti meter i control mají.

Barvy

Editor určený pro barvení přístroje. Každý přístroj, který povoluje barvení, nabízí své barvy ve dvou seznamech v záložkách Normální a Alternativní. Sady barev v obou záložkách jsou shodné a liší se tak jen okamžikem použití — normální barvy přístroj použije pokud nebliká, alternativní pokud bliká.

Inspektor přístroje v pohledu Barvy

Inspektor přístroje v pohledu Barvy

 

Klik na barvu (do libovolného ze seznamů) ukáže tuto barvu v paletě:

Vybraná barva

Vybraná barva

Naopak, úpravami palety barev (ať již jednoduchým klikáním do viditelných barev nebo definicí barev pomocí funkčních tlačítek) dojde automaticky ke změně barvy vybrané v seznamu.

Zdrojový text

Editor nabízející komplexní pohled na všechny nastavené parametry a na procedury přístroje. V tomto editoru lze přístroj libovolně upravovat, nevýhodou editace je, že nejsou nabízeny všechny (tedy i nedefinované) parametry.

Inspektor přístroje v pohledu Zdrojový text

Inspektor přístroje v pohledu Zdrojový text

Všechny úpravy, které v inspektoru provedete, zůstávají až do okamžiku jejich potvrzení jen připravené. Jak již bylo psáno výše, takovéto připravené, dosud nepotvrzené, parametry inspektor kreslí červenou barvou. Dokud se úpravy provedené v inspektoru nepotvrdí, nejsou do editovaného přístroje promítnuty. Je proto možné jakékoli úpravy odmítnout. V Inspektoru přístroje slouží pro potvrzení (použití) nebo pro odmítnutí (uzavření) tlačítka v příkazové paletě.

Tlačítka Použít, Použít a uzavřít a Uzavřít v příkazové paletě

Tlačítka Použít, Použít a uzavřít a Uzavřít v příkazové paletě

Je možné, že během úprav parametrů některý z nich zadáte chybně (například se překlepnete v názvu proměnné). Takto chybně zadaný přístroj není možné použít, inspektor se brání hlášením chyby a současně zobrazí ve své spodní části seznam všech chyb, které nalezl. Seznam chyb je aktivní a při dvojkliku myší na některý řádek (nebo při stisku klávesy <F4>) inspektor vybere buňku, v níž se odpovídající chyba nachází. Po opravě všech chyb je pochopitelně možné všechny úpravy znovu použít (a inspektor případně znovu najde možné chyby).

Inspektor přístroje se seznamem chyb

Inspektor přístroje se seznamem chyb

Tedy, všechny přístroje v aplikaci systému Control Web se upravují jednotným způsobem pomocí Inspektora přístrojů — pravým tlačítkem myši se pomocí kontextového menu inspektor nad přístrojem otevře, v inspektoru se provedou potřebné zásahy a nakonec se tyto zásahy operací „použít“ promítnou zpět do přístroje.

Datový editor

Aplikace (a přístroje v ní) potřebuje dosáhnout na technologická data (ať již pro potřeby vizualizace, nebo pro potřeby ovládání). Stejně tak potřebuje někde uchovávat výpočetní stavy a vnitřní veličiny. Pro to všechno je nutné, aby se v aplikaci vyskytovala data, v systému Control Web představovaná různými druhy datových elementů. Datových elementů je celá řada, všechny se však definují a upravují jednotným způsobem. Protože však v systému Control Web existují datové elementy různých úrovní (globální, přístrojové a procedurální), editují se na různých úrovních (stále však jednotným způsobem).

Globální datové elementy, tedy elementy, které jsou viditelné a dostupné pro celou aplikaci a všechny její přístroje, se upravují v editoru s názvem Datový editor.

Datový editor

Datový editor

Podobně jako paleta s přístroji je Datový editor rozdělen na levou část (se stromem) a pravou část (s editačními tabulkami). Strom obsahuje všechna dostupná nastavení aplikace (včetně systémových parametrů, uživatelských práv, apod.), momentálně je však zajímavá jen jeho větev Datové elementy.

Podstrom Datové elementy shrnuje všechny sekce (datové elementy jsou v systému Control Web sdruženy do sekcí), přičemž každou sekci je možné ve stromu rozvinout až na úroveň samostatného elementu (pochopitelně, dokud v aplikaci nejsou žádné elementy definovány, není co ve stromu rozvíjet). Strom s elementy je současně editovatelný, takže základní operace s prvky (přidání, odstranění či přejmenování) uděláte přímo pomocí kontextového menu (otevře se po kliku pravým tlačítkem myši). Přidat nový element je rovněž možné ve všech místech stromu, kde se nabízí <přidat element> nebo <přidat sekci>.

Editace datového elementu ve stromu

Editace datového elementu ve stromu

Obsažnost stromu je možné výběrovým seznamem v záhlaví stromu zužovat. Vždy je přitom možné volbou Vše zobrazit původní, vše obsahující strom.

Všimněte si, že tak jak vybíráte ve stromu jednotlivé úrovně, upravuje se vzhled a obsah tabulek v pravé části editoru. Strom a tabulky si tak navzájem vždy odpovídají — například, jsou-li ve stromu vybrány Datové Elementy, obsahuje tabulka nabídku pro rychlé přidání všech druhů elementů nebo, je-li ve stromu vybrána sekce, obsahuje tabulka vlastnosti sekce.

Tabulka se seznamem datových elementů sekce

Tabulka se seznamem datových elementů sekce

Vlastnosti datových elementů (atributy) se definují a upravují velmi podobně jako parametry přístrojů — myší (nebo klávesnicí pomocí kurzorových šipek, případně se stisknutou klávesou <Alt>) označíte buňku a uvnitř ní parametr upravíte. I zde vývojové prostředí nabízí pro pohodlnější editaci některých parametrů editory. Ve srovnání s inspektorem přístroje je však v datových inspektorech odlišný okamžik použití upraveného parametru — zatímco inspektor přístroje přepsal upravená nastavení do přístroje teprve v okamžiku stisku tlačítka Použít, datový inspektor použije upravená nastavení okamžitě po opuštění editoru v buňce (například, kliknete-li myší do jiné buňky. Pokud se chcete vzdát již učiněných úprav (a nechcete, aby se úpravy promítly do parametru), lze editaci ukončit (a nepoužít) pomocí stisku klávesy <Esc>.

Editor barev atributu datového elementu barvy

Editor barev atributu datového elementu barvy

Odstranění datového elementu je možné dvojím způsobem — buď pomocí kontextového menu ve stromu nebo pomocí tlačítka v paletě Datový editor.

Sdružování datových elementů do sekcí je v aplikaci systému Control Web velmi mocným prostředkem, což sami seznáte dále v textu různých kapitol. Na tomto místě je však dobré zmínit alespoň základní princip — co je společné více elementům, mělo by býti sdruženo, případně vyčleněno, na vyšší, společnou úroveň, do datové sekce. Příklad — budete-li připojovat skupinu kanálů k jednomu PLC, je vhodné vytvořit pro takovouto skupinu (nebo třeba PLC datový blok) datovou sekci a společné vlastnosti (jako například driver, direction nebo timeout) uvést jen v datové sekci. Jednotlivým elementům uvnitř sekce se potom již tyto parametry nemusejí nastavovat, neboť je elementy převezmou z nastavení sekce.

Takovéto převzetí hodnoty parametru (atributu) datového elementu je v tabulce datového inspektoru dobře patrné, neboť hodnota takového parametru je kreslena šedou barvou.

Ukázka parametrů převzatých z nastavení sekce

Ukázka parametrů převzatých z nastavení sekce

Neboli, použití datových sekcí:

 • zjednodušuje orientaci (na jednom místě dokážete upravit najednou vlastnosti všech vnořených elementů)

 • zmenšuje kód aplikace (společné parametry jsou zapsány jen jednou v sekci a nejsou rozmnoženy do každého jednotlivého elementu)

 • zvyšuje bezpečnost návrhu (jedna jediná definice parametrů obsahuje zajisté méně chyb, než jedna definice stokrát opakovaná a rozmnožená)

Poznámka:

Mezi Grafickým editorem a Datovým editorem je samozřejmě možné přecházet bez omezení, za předpokladu, že se aplikace některým z editačních zásahů nepoškodí — například, odstraníte-li proměnnou, nemusí být vývojové prostředí schopno přejít do grafického editoru, neboť odstraněná proměnná může některému přístroji chybět. Pak nezbývá než takovou chybu opravit v textovém editoru a pak teprve přejít zpět do Grafického editoru nebo do Datového editoru.

Dokumentace

Jak již bylo uvedeno, dokumentace je ve vývojovém prostředí dostupná na několika místech, vždy podle toho, co je zrovna nabízeno, nebo s čím se zrovna pracuje.

Dva způsoby, jak otevřít dokumentaci, nabízí také Inspektor přístroje a samo vývojové prostředí. Dokumentace, kterou otevírá inspektor, se vždy týká aktuálně upravovaného přístroje, a pro přehlednost se otevírá jen v podobě textu dokumentace (bez dalších ovládacích prvků). Samozřejmě, pokud začnete upravovat jiný přístroj a otevřete z inspektora jeho dokumentaci, neotevře se nové okno, jen se vymění obsah již zobrazeného okna. Pro otevírání dokumentace přístrojů z inspektora se používají tlačítka v nástrojové liště, jedno pro skok na popis parametrů a druhé pro skok na popis nativních procedur přístroje. Sdílené okno s referencemi přístrojů si pamatuje svou pozici a velikost, takže se při opakovaném používání otevírá vždy tam, kde jste je ponechali.

Tlačítka inspektora pro otevření reference přístroje

Tlačítka inspektora pro otevření reference přístroje

Referenční popis přístroje v samostatném okně

Referenční popis přístroje v samostatném okně

Vývojové prostředí jako zastřešení všech vývojových možností nabízí kompletní dokumentaci (včetně dokumentace k tabulkovému procesoru InCalc). Dokumentace je značně rozsáhlá, takže paleta Nápověda nabízí přímo několik rychlých voleb pro různé části dokumentace (včetně obsahu a rejstříku).

Paleta Nápověda vývojového prostředí

Paleta Nápověda vývojového prostředí

Kromě posledního tlačítka, jsou všechny odkazy do dokumentace, přičemž některé z nich otevírají přímo dokument, jiné jen nastavují ovládací záložku v okně s dokumentací:

Obsah

zobrazí záložku Obsah, neotevírá žádný dokument

Vývojové prostředí

otevře dokument s referenčním popisem vývojového prostředí (klávesové zkratky apod.)

Hledat...

zobrazí záložku Vyhledávání, neotevírá žádný dokument ani dialogové okno

Rejstřík

zobrazí záložku Rejstřík (Index), neotevírá žádný dokument

Popis přístrojů...

otevře dokument zastřešující reference přístrojů (seznam jednotlivých přístrojů)

Popis ovladačů...

otevře dokument zastřešující reference ovladačů dodávaných se systémem (seznam jednotlivých ovladačů)

Okno s dokumentací, které se pomocí jednoho z popsaných příkazů otevře, je obsažnější, než okno s referencí přístrojů. S tím jsou spojeny také větší možnosti — můžete založit oblíbenou položku, globálně vyhledávat ve všech textech dokumentace a pochopitelně také tisknout.

Komponenta, která je pro zobrazování dokumentace systému Control Web použita (tedy popisovaná okna s dokumentací), není součástí systému Control Web, takže se její vzhled (a také jazyk) může měnit podle verze vašeho operačního systému. Například je pravděpodobné, že v anglickém operačním systému budou okna s dokumentací anglická.

Okno s dokumentací

Okno s dokumentací

Shrnutí

 • Aplikace systému Control Web se vyvíjí v Grafickém editoru vývojové verze. Grafický editor je rozčleněn do jednotlivých ploch a nástrojů.

 • Všechny dostupné komponenty — přístroje jsou nabízeny v Paletě přístrojů, odkud se do aplikace přetahují myší.

 • Všechny přístroje v aplikaci se upravují pomocí Inspektora přístrojů. Úpravy učiněné v inspektoru jsou do přístroje promítnuty v okamžiku jejich použití.

 • Pro zadávání a úpravy datových elementů aplikace slouží Datový editor. Pro zjednodušení zápisu a zvýšení přehledu v aplikaci je doporučeno používání datových sekcí.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302