Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Přehled uvolněných verzí systému Control Web 8
 Každá verze systému Control Web je po dobu své aktivní existence udržována prostřednictvím aktualizací produktu. Tyto aktualizace například přizpůsobují produkt změnám v nových verzích operačních systémů, rozšiřují funkce jednotlivých komponent a také odstraňují potenciální problémy, zjištěné v průběhu životnosti produktu.

Control Web 8 Build 8.0.45 — uvolněna 2. 9. 2020

Opravy chyb

 • V přístroji data_viewer v módu table se při tisku vypisovaly pouze názvy sloupců.

 • V přístroji data_viewer v módu chart se u grafů s více y-ovými osami, z nichž alespoň jedna byla logaritmická, mohly v některých případech špatně vykreslovat záporné hodnoty průběhů přiřazených lineárním osám.

 • Procedura SetMarkType(...) nenastavovala některé typy značek a nefungovala správně při zadávání typu značky textem.

 • V přístroji alarm_viewer se v některých případech nepřenášely atributy head a warning_head sdílených sekcí na stranu klienta.

 • V přístroji alarm_viewer v oknu průběžných alarmů nefungovala správně metoda GetSelectedEvent(...) v případě, že byla parametrem show_alarms omezena množina zobrazovaných alarmů.

Rozšíření

 • V přístroji data_viewer byl do dialogového okna pro nastavení průběhů přidán řádek zobrazující atribut comment v definici datového elementu v sekci.

 • U objektu Graf přístroje report byl doplněn parametr pro posunutí začátku osy od okraje přístroje.

Control Web 8 Build 8.0.44 — uvolněna 28. 7. 2020

Opravy chyb

 • Pokud se v editaci grafu v programu InCalc otevřelo dialogové okno Osa závisle proměnné, mohlo dojít k pádu programu v případě, že editováný graf měl nastavenu svislou orientaci.

 • V přístroji data_viewer se po otevření a uzavření dialogového okna pro nastavení parametrů grafu v některých případech přestala kreslit popiska x-ové osy.

 • Přístroj knee chybně identifikoval proceduru SetStopTopShadowColor.

Rozšíření

 • Do přístroje sql byly doplněny procedury pro označování řádků:

  • MarkRow( Row : number )

  • UnmarkRow( Row : number )

  • UnmarkAll()

  • IsRowMarked( Row : number ) : boolean

 • Do přístroje sql byla doplněna barva mark, která bude použita pro vykreslení textu označeného řádku.

Control Web 8 Build 8.0.43 — uvolněna 3. 7. 2020

Opravy chyb

 • V grafech tabulkového procesoru InCalc se špatně kreslily interpolační čáry mezi body čárového grafu v případě, že oblast grafu v tabulce obsahovala prázdné buňky.

Control Web 8 Build 8.0.42 — uvolněna 26. 6. 2020

Opravy chyb

 • V tabulkovém procesoru InCalc nefungovala funkce NEXTPOS(s : STRING, s2 : STRING, p : NUMBER) : NUMBER.

 • Pokud parametr content přístroje data_viewer neobsahoval atribut x_axis (nezobrazovala se x-ová osa), graf se v online režimu neposouval.

 • V přístroji data_viewer se špatně kreslily interpolační čáry průběhů přiřazených y-ovým osám typu logical.

 • V legendě přístroje db_view se některých případech nezobrazovaly osy typu logical.

Rozšíření

 • Do přístroje panel byly doplněny procedury, rozšiřující práci s aktivními obdélníky:

  • GetActiveRectInfo( Handle : longcard; var x, y, w, d : longint; var MouseShape : cardinal ) : boolean

  • GetFirstActiveRect( var Handle : longcard ) : boolean

  • GetFirstActiveRect( var Handle : longcard; var x, y, w, d : longint ) : boolean

  • GetNextActiveRect( var Handle : longcard )

  • GetNextActiveRect( var Handle : longcard; var x, y, w, d : longint ) : boolean

  • HideActiveRect( Handle : longcard )

  • SetActiveRectMouseShape( Handle : longcard; MouseShape : cardinal )

  • ShowActiveRect( Handle, Color : longcard )

 • U objektu Graf přístroje report byly doplněny parametry pro nastavení přesnosti popř. skrytí popisek hodnot u sloupcových grafů.

Úpravy chování

 • POZOR! Síťové aplikace musí být na všech stanicích upgradeovány na verzi 8.0.42!

Control Web 8 Build 8.0.41 — uvolněna 14. 5. 2020

Opravy chyb

 • V integrované kresbě nefungovalo správně mazání posledního bodu cesty/podcesty v případě, že se jednalo o poslední bod cesty/podcesty.

 • V aplikacích klient/server byl odstraněn problém s neuvolňováním alokované paměti.

Control Web 8 Build 8.0.40 — uvolněna 4. 5. 2020

Opravy chyb

 • Pokud byl přístroj db_view v stay_on_top panelu, pak se dialogová okna pro nastavení počátku časové osy a pro nastavování parametrů přístroje otevírala pod panelem.

 • Přístroj data_recorder neuvolňoval správně naalokovanou paměť.

 • Přístroj report v některých případech špatně počítal počet řádků v tabulce, pokud bylo měřítko náhledu sestavy jiné než 100%.

 • Přístroj db_view si při přepínání mezi režimy graf a tabulka nepamatoval viditelnost průběhů.

Rozšíření

 • Do přístroje sql byla doplněna nativní procedura OpenDatabase( DatabaseId : string; Async : boolean ) : boolean

 • Jazykový editor nyní umožňuje editovat i vícejazyčné texty v procedurách a současně byla zjednodušena struktura souboru s texty exportovaného jazyka.

 • Do kamerových virtuálních přístrojů byla přidána OCL procedura SetAVIRootFolder( Path : string ), která nastaví kořenový adresář, do něhož budou ukládány vytvářené AVI soubory.

 • Do přístroje report byly přidány OCL procedury ShowObject( ObjectName : string )a HideObject( ObjectName : string ) pro zobrazování a skrývání objektů.

 • Do přístroje db_view byla přidána událostní procedura OnRefresh(), která je volána po obnovení obsahu aktivního recordsetu .

Úpravy chování

 • Pokud parametr root_folder kamerových virtuálních přístrojů obsahoval relativní cestu, byla tato cesta relativní k adresáři s instalací programu Control Web. Nově je relativní k adresáři s aplikací.

Control Web 8 Build 8.0.39 — uvolněna 7. 4. 2020

Opravy chyb

 • Přístroji report mohl způsobovat pád systému Control Web, pokud bylo vypnuto zobrazování lišty nástrojů.

Úpravy chování

 • Program cwsvccfg.exe nově periodicky aktualizuje stav procesů v seznamu aplikací.

Control Web 8 Build 8.0.38 — uvolněna 24. 3. 2020

Opravy chyb

 • V přístroji alarm_viewer se nezobrazovala položka Popis v záznamech o potvrzení alarmu pro table_type = list.

Rozšíření

 • Do Ladicího okna byly doplněny informace o komunikaci s databázemi.

Úpravy chování

 • V programu InCalc je upraveno chování x-y grafů. Pokud v tabulce ve sloupci/řádku s x-ovými souřadnicemi byl nečíselný údaj, graf se změnil na čárový. Nově graf zůstává x-y a závislé hodnoty na těchto pozicích se přeskakují.

 • V legendě přístroje data_viewer se zapínala/vypínala viditelnost klikem na celý text legendy. Nově přístroj reaguje pouze na určené tlačítko.

Control Web 8 Build 8.0.37 — uvolněna 13. 3. 2020

Opravy chyb

 • Přístroje trend, trend_viewer a program trendvwr v některých případech nezobrazovaly popisy hodnot v prvním sloupci tabulky statistických hodnot.

 • V programu InCalc nešly změnit jména průběhů v grafech.

 • Byla provedena úprava správce písem, tak aby nebylo zaměňováno definované písmo se shodně definovaným předdefinovaným písmem v datové sekci font (Písmo).

 • V přístroji report byl opraven tisk PNG obrázků na tiskárnách, které nepodporují 32bitové bitmapy.

 • Objekt Page v přístroji report netiskl celkový počet stran.

Rozšíření

 • Přístroj symbol_button byl rozšířen o symbol controls a mód user, umožňující navrhnout si vlastní vzhled přístroje.

 • Do přístroje data_viewer byly doplněny nativní procedury:

  • ScrollTable( Top : boolean )

  • ScrollTable( Up, ByPage : boolean )

 • Do přístroje graph byly doplněny parametry values_font a values_color pro nastavení fontu a barvy textu hodnot v grafu. Do metody SetFont() a SetColor() pak byly přidány identifikátory pro nastavení těchto parametrů.

 • V přístroji report byla vylepšena editace rozsahů os u objektu Graph.

Control Web 8 Build 8.0.36 — uvolněna 14. 2. 2020

Opravy chyb

 • Přístroje table, pareto a spcm nevykreslovaly rastr grafů.

 • Metoda AddToGroup(...) v přístroji data_viewer nefungovala správně pokud parametr Visible měl hodnotu false. V tomto případě nepřidávala nový element do skupiny, a v případě, že element již ve skupině byl, tak jej vyřadila.

 • V přístroji db_view nefungovala správně metoda AddRecordset(...).

 • Přístroj string_control chybně vyhodnocoval některá písma.

 • Přístroj symbol_button nevyvolával událostní proceduru OnClick.

 • Pokud byly v přístroji alarm_viewer v parametru show_alarms vybrány všechny položky, tabulka nezobrazovala žádné záznamy.

 • Přístroj draw nevykresloval správně obrazovou výplň objektu při nastaveném proporčním přizpůsobení velikosti obrázku vůči velikosti objektu.

Rozšíření

 • Do přístroje data_viewer byl přidán parametr mark_type pro definici implicitní hodnoty značky pro bodově vynášené grafy.

 • Do definice průběhů přístroje data_viewer byl přidán parametr mark_type pro definici hodnoty značky pro bodově vynášené grafy.

 • Do přístroje data_viewer byly doplněny nativní procedury:

  • GetMarkType() : cardinal

  • SetChartType( ChartType, MarkType : any )

  • SetMarkType( MarkType : any )

  • GetSeriesMarkType( ElementName : string ) : cardinal

  • GetSeriesMarkType( GroupName, ElementName : string ) : cardinal

  • GetSeriesMarkType( ElementName : string; ArrayIndex : integer ) : cardinal

  • GetSeriesMarkType( GroupName, ElementName : string; ArrayIndex : integer ) : cardinal

  • SetSeriesChartType( ElementName : string; ChartType, MarkType : any )

  • SetSeriesChartType( GroupName, ElementName : string; ChartType, MarkType : any )

  • SetSeriesChartType( ElementName : string; ArrayIndex : integer; ChartType, MarkType : any )

  • SetSeriesChartType( GroupName, ElementName : string; ArrayIndex : integer; ChartType MarkType : any )

  • SetSeriesMarkType( ElementName : string; MarkType : any )

  • SetSeriesMarkType( GroupName, ElementName : string; MarkType : any )

  • SetSeriesMarkType( ElementName : string; ArrayIndex : integer; MarkType : any )

  • SetSeriesMarkType( GroupName, ElementName : string; ArrayIndex : integer; MarkType : any )

 • Do definice x-ové osy přístroje graph byl přidán parametr precision pro definici počtu zobrazovaných desetinných míst čísel v popiscích hodnot u bodového (XY) grafu. Dále byly přidány odpovídající nativní procedury GetXAxisPrecision() : longcard a SetXAxisPrecision( DecPlaces : longcard ).

 • Přístroj symbol_button byl rozšířen o další symboly

 • Přibyl nový přístroj wind_turbine

 • Do přístroje images byla přidány nativní procedury:

  • ConvertToInternalFormat( Bitmap : data; var Image : data ) : boolean

  • ConvertToStandardFormat( Image : data; ImageType : string; var Bitmap : data ) : boolean

  • IsInternalFormat( Image : data ) : boolean

  • IsImage( Image : data ): boolean

  • GetImageParameters( Image : data; var Width, Height, BitsPePixel : longcard ): boolean

  • GetImageStatistics( Image : data; var MinValue, MaxValue : longcard; var Average : real ):boolean

  • GetImageStatistics( Image : data; var MinValue, MaxValue : longcard; var Average, Deviation : real ):boolean

 • Do přístroje trend byla přidána událostní procedura OnError( ErrorCode : cardinal; ErrorMessage : string ).

Control Web 8 Build 8.0.35 — uvolněna 7. 1. 2020

Opravy chyb

 • Přístroj symbol_button nezměnil svou vizuální podobu podle hodnoty parametru Output nastavené v proceduře OnOutput.

Rozšíření

 • Do přístroje label byl doplněn parametr fixed_size, který zapíná nebo vypíná výpočet velikosti přístroje podle zobrazeného textu.

 • Do přístroje paragraph_text byl doplněn parametr disable_scrollbar, který zapíná nebo vypíná zobrazování vertikálního posuvníku.

 • Do přístroje paragraph_text byly doplněny nativní procedury SetTransparent( Transparent : boolean ) a SetDisableScrollBar( Disable : boolean ) pro změnu příslušných parametrů.

Control Web 8 Build 8.0.34 — uvolněna 10. 12. 2019

Definice jazykových verzí byla přesunuta z Datového editoru do Editoru jazyků.

Opravy chyb

 • V Ladicím okně nebyly zobrazovány u přístrojů datové elementy definované v předlohách (template).

 • Pokud se v historickém módu přístroje data_viewer změnila délka časové osy pomocí dialogového okna Nastavení nebo pomocí OCL procedury, pak po návratu do online režimu se délka osy vrátila na hodnotu, ve které se nacházela před zapnutím historického módu.

 • V přístrojích db_view a data_viewer se při přepnutí jazyka neupravila šířka legendy.

 • Přístroj db_view v módu table nerespektoval masku pro zobrazování číselných databázových položek.

 • Přístroj db_view v módu table nezobrazoval databázové položky typu integer.

 • Při importu textů aplikace do Jazykového editoru nebylo identifikováno kódování souboru, tedy zda je importovaný soubor ANSI, UNICODE nebo UTF-8, což mohlo způsobit chybné načtení textů ze souboru.

 • V přístroji draw nefungovalo načítání knihovny ldr s vyexportovanou sekcí colors nebo expression do 64 bitové verze systému Control Web.

 • V přístroji draw nefungovalo správně vkládání do knihovny ldr u objektů s nastavenou bitmapovou výplní v případě, že soubor s bitmapou nebyl nalezen na definované cestě.

 • V Textovém editoru se v některých případech špatně sbaloval zdrojový kód aplikace.

 • V přístrojích drawing_indicator, drawing_tank a chimney bylo opraveno nastavování barev.

Rozšíření

 • Do přístroje alarm_viewer byla přidána OCL procedura SetOptimalColumnWidth( History : boolean ) pro přizpůsobení šířky sloupců aktuálnímu obsahu.

 • Při přepínání mezi jednotlivými jazykovými verzemi při vývoji aplikace v grafickém vývojovém prostředí jsou vždy upraveny pozice textů tak, jak bude aplikace reagovat na změny aktuálního jazyka za běhu.

 • Je zdokonalen systém zarovnávání a napojování 2D potrubí a kolen v grafickém vývojovém prostředí. Nyní je u napojovaného dílu vždy automaticky nastavena jak pozice, tak i velikost. Skládání potrubních systémů je tak velmi snadné a výsledek vždy vypadá dobře.

 • Při vkládání virtuálních přístrojů z palety do panelu je k dispozici asistenční dialog, pomocí kterého lze nastavit typ grafického vykreslovače panelu. Správnou volbou vykreslovače lze zlepšit vzhled aplikace a přitom také významně zvýšit rychlost vykreslování grafiky.

 • V přístroji report byla přepracována práce s databází. Nyní přístroj obnoví spojení s databází, pokud v době jeho nečinnosti došlo k odpojení.

Změna chování

 • V přístroji draw byla zvýšena verze ldr knihovny. Nově vytvořené knihovny nebudou načítány předchozími verzemi systému Control Web ani předchozími aktualizacemi.

Control Web 8 Build 8.0.33 — uvolněna 8. 11. 2019

Opravy chyb

 • U přístrojů label, multi_label a switch_label byla opravena chyba, kdy nebyl při víceřádkovém textu použit font_text nebo font_small, pokud předchozí řádek používal pro zobrazení textu jiný font.

 • V aplikaci trendvwr nepracovala správně editace průběhů grafu (volba Nastavení v hlavním menu, záložka Série).

 • V přístroji graph nefungovala správně metoda SetVisible( 'grid', Visible ).

 • Pokud přístroj graph vycházel z předlohy obsahující definici průběhů (parametr item_element), mohlo dojít k pádu aplikace.

 • Import hodnot konstant z externího souboru (parametr import_values) nepracoval správně se zápornými hodnotami.

 • Opraven možný pád vývojového prostředí při zobrazení dovážených datových elementů v editoru výrazů.

 • Dovážené datové elementy byly komunikovány ze serveru častěji než byly klientskou aplikací požadovány.

Control Web 8 Build 8.0.32 — uvolněna 24. 10. 2019

Opravy chyb

 • Pokud měl přístroj data_viewer nastaven parametr break_lines = false, pak se v některých případech nekreslila interpolační přerušovaná čára.

 • U některých přístrojů nebyla vyvolávána událostní procedura OnAccessDenied().

 • Volání procedury přístroje ve výrazu datového elementu mohlo způsobit chybu při překladu aplikace.

Rozšíření

 • Do přístroje panel byly doplněny nativní OCL procedury AddActiveRect( x, y, w, d : longint ) : longcard, AddActiveRect( x, y, w, d : longint; MouseShape : cardinal ) : longcard a DeleteActiveRect( Handle : longcard ), které umožňují dynamicky přidávat a mazat aktivní obdélníky panelu. V této souvislosti byla přidána i událostní OCL procedura OnActiveRect( Handle : longcard ), která je vyvolána při kliknutí na aktivní obdélník.
 • Do definice položky aktivního obdélníku přibyla možnost definovat tvar kurzoru myši nad aktivním obdélníkem.

 • S vícerozměrným polem je nyní možné pracovat jako s jednorozměrným indexovaným od 0. V jednorozměrném poli jsou položky uložené stejně jako v paměti, to znamená, že nejrychleji se mění index nejvíce napravo. Toho je možné využít například v událostních procedurách datových elementů.

Control Web 8 Build 8.0.31 — uvolněna 16. 10. 2019

Opravy chyb

 • Při pokusu otevřít inspektor nad nově vloženým přístrojem data_recorder došlo k pádu systému.

Control Web 8 Build 8.0.30 — uvolněna 11. 10. 2019

Rozšíření

 • Do systému byl doplněn virtuální přístroj vi_wmr pro spolupráci s brýlemi a ovladači pro virtuální realitu standardu Microsoft WMR. Standardní 3D scéna je nyní schopna generovat stereoskopický obraz a zpětně reagovat na pozici brýlí a ovladačů.

 • Do přístrojů byla doplněna nativní procedura GetSelf() : instrument, která vrací ukazatel na sebe.

 • Do přístrojů byla doplněna nativní procedura GetOwner( var Owner : instrument ) : boolean, která vrací ukazatel na vlastníka (panel).

 • Do přístroje data_recorder přibyla možnost definovat formát ukládaného čísla.

 • Do přístroje combo_box byla doplněna nativní procedura Find() pro vyhledávání položek se zadaným ID nebo textem v seznamu.

Opravy chyb

 • Pokud byl v grafech přístrojů data_viewer, db_view, trend nebo trend_viewer nastaven velký rozsah y-ové osy, mohl se špatně vykreslovat rastr osy.

 • Pokud kořenový adresář integrované kresby obsahoval transformační matici, pak se v editoru kresby špatně vykreslovaly editační body objektů kresby.

 • Vykreslovač OpenGL nevykresloval v integrované kresbě přerušované čáry.

 • Přístroj box s parametrem mode = interior_and_border a s šířkou nebo výškou nastavenou na hodnotu 1 se nevykresloval ve vykreslovačích OpenGL a GDIPlus.

 • V runtime verzi se v některých případech nezobrazovaly bitmapové obrázky na pozadí panelu při kreslení pro webové rozhraní.

Control Web 8 Build 8.0.29 — uvolněna 25. 9. 2019

Rozšíření

 • Rozsáhle je zdokonalen systém vykreslování grafiky při vytváření obrázků, které webový server systému Control Web posílá svým klientům. Při použití akcelerovaných vykreslovačů jsou obrázky posílané webových klientům vytvářeny s maximálním využitím hardwarové akcelerace. Vše funguje rychleji, s menší spotřebou paměti a obrázky jsou rovněž kvalitnější.

 • Do přístroje data_converter přibyla možnost definovat endianitu (pořadí bajtů), která definuje způsob uložení čísel v datovém bloku.

 • Do přístroje data_converter přibyla možnost definovat na vstupu nebo výstupu mimo datového typu data i pole numerických hodnot.

 • Do přístroje data_converter byly doplněny nativní procedury GetArray( Value : array of any; LoIndex, HiIndex : longint; Data : data; DataOffset : longcard ) : boolean a SetArray( Value : array of any; LoIndex, HiIndex : longint; var Data : data; DataOffset : longcard ) : boolean, které umožňují načíst obsah z datového elementu typu data do pole a zapsat obsah pole do datového elementu typu data.

 • Do přístroje data_converter přibyla do definice struktury záznamu možnost definovat bitové položky.

 • Do přístroje data_converter přibyla do definice struktury záznamu možnost definovat opakující se hodnoty stejného datového typu s možností čtení nebo zápisu do pole odpovídajícího typu.

 • Do přístroje data_viewer byly doplněny nativní procedury:

  • Save( FilePath : string; Unicode : boolean )

  • Save( FilePath : string; JDStart, JDEnd : real; Unicode : boolean )

 • Do editoru integrované kresby byla přidána možnost exportovat kresbu do formátu SVG.

 • Do integrované kresby byla přidána možnost definovat objektům kresby styly.

 • Do přístroje system byly přidány procedury pro práci s vícemonitorovými systémy system.GetMonitorsCount( var Primary : cardinal ) : cardinal, system.GetMonitorRect( Monitor : cardinal; var x, y, w, d : integer ) : boolean, system.GetMonitorWorkRect( Monitor : cardinal; var x, y, w, d : integer ) : boolean a system.GetMonitorFromPos( x, y : integer; var Monitor : cardinal ) : boolean. Příklad použití demonstruje nový příklad v Examples\Tips\Multiple monitors.cw.

 • U přístroje report byla rozšířena práce s obrázky — nově je možnost použít mimo bitmapy také integrovanou kresbu, byl přidán parametr umožňující nastavení přízpůsobení velikosti obrázku k velikosti objektu.

 • U objektu page přístroje report byl předělán způsob definice zápisu čísla stránky. Nově lze také zobrazit celkový počet stran.

 • Do přístroje report byla doplněna nativní procedura PageCount() : longcard.

Opravy chyb

 • Opravena chyba v přístroji sql, která se vyskytovala při spouštění CWX souboru, pokud se v SQL příkazu vyskytoval zápis názvu sloupce v uvozovkách (např. "UTC") nebo se v názvu databázového objektu vyskytovaly znaky operátorů, závorek apod. (např. SELECT * FROM `MyTable (8)`). Tato oprava si vyžádala změnu zápisu sql příkazu v sekci code a end_code. Nyní je sql příkaz uzavřen v sekci query a end_query a každý řádek příkazu musí být uzavřen v apostrofech a ukončen středníkem. Konverze do nového způsobu zápisu proběhne automaticky při generování zdrojového textu aplikace.
  Starý způsob zápisu:
  
  code
   SELECT * FROM MyTable 
    WHERE x = 10
  end_code;
  
  
  Nový způsob zápisu:
  
  query
   'SELECT * FROM MyTable'; 
   ' WHERE x = 10';
  end_query;
 • V přístroji data_viewer s nastaveným parametrem skip_empty mohlo, v režimu zobrazování grafu a při skrytí všech zobrazovaných průběhů, dojít k pádu systému

 • Přístroj sql nevyčísloval parametry dotazu při volání nativní procedury Requery.

 • Přístroj trend nekryptoval heslo do TVI souboru, což mohlo způsobovat problémy aplikaci TrendViewer, používající tento soubor, při připojování k SQL serveru.

 • Přístroj report špatně počítal rozměry tabulky a mohlo tak dojít k odsunu objektů mimo plochu přístroje.

Control Web 8 Build 8.0.28 — uvolněna 16. 8. 2019

Rozšíření

 • Do přístrojů table a data_viewer byla přidána procedura OnPrint( Start : boolean ).

 • Do přístroje data_viewer byla přidána procedura IsPrinting() : boolean.

Opravy chyb

 • U přístroje axis byla eliminována nepřesná interpretace reálného čísla.

 • V inspektoru přístroje data_viewer nešel nastavit formát data a času pro režim tabulky.

 • V přístroji data_viewer při přepínání režimu tabulka/graf, při návratu z historického módu nebo při načtení konfiguračního souboru přestal fungovat výběrový řádek pro změnu rozsahu x-ové osy.

Control Web 8 Build 8.0.27 — uvolněna 17. 7. 2019

Rozšíření

 • Do přístrojů combo_box, control, multi_switch, string_control a string_switch byl přidán parametr justify umožňující nastavit horizontální zarovnání textu.

 • Pokud neexistují databáze na SQL serveru, které aplikace používá, pak, pokud má definovaný uživatel potřebná oprávnění, jsou při startu aplikace vytvořeny.

Opravy chyb

 • U přístroje symbol_button opravena nefunkčnost set_true_on_press a set_false_on_press.

 • Přístroj report nenačítal nová data při opakovaném tisku.

 • Při přepínání online a historického režimu přístroje data_viewer umístěného na webové stránce mohlo, v některých případech, dojít k pádu aplikace.

Control Web 8 Build 8.0.26 — uvolněna 28. 6. 2019

Rozšíření

 • Do přístroje alarm byl přidán parametr db_font umožňující specifikovat písmo použité v dialogovém okně detailního popisu alarmu.

Opravy chyb

 • Procedura PutFile virtuálního přístroje httpd nepracovala správně, pokud byl vkládaný textový soubor v jiném než UNICODE kódování.

Control Web 8 Build 8.0.25 — uvolněna 18. 6. 2019

Rozšíření

 • Do přístroje trend_viewer byla přidána nativní procedura GetYAxisRange( Name, AxisName : string; var RangeFrom, RangeTo : real ) : boolean.

Opravy chyb

 • Bitmapové obrázky na pozadí panelu se při kreslení pro webové rozhraní nezobrazovaly.

 • Přístroj image nezobrazoval obrázky při kreslení pro webové rozhraní.

 • Při obnovování dat pro webové rozhraní rostla spotřeba paměti ve vykreslovačích Direct2D a OpenGL.

 • Pokud měl panel při startu aplikace nastaven parametr visibility na false, pak po jeho přepnutí na viditelný, nefungoval zoom panelu.

 • Přístroj alarm_viewer při změně jazyka nezachoval aktuální šířku sloupců a šířku plochy vyhrazené pro strom alarmů.

 • Přístroj alarm_viewer si při vypnutí stromu alarmů nezapamatoval šířku sloupců tabulky a při následném zapnutí stromu alarmů nastavil šířky sloupců na výchozí hodnoty.

 • V editoru integrované kresby v některých případech nefungovalo nastavení transformační matice v záložce Parametry.

 • Editace neviditelného přístroje v inspektoru nyní zachovává pořadí ve stromu přístrojů.

 • Přístroj sheet při nastavení hide_editor_on_deselect a použití výběrového řádku (CreateComboBoxEditor) mohl způsobit pád systému.

 • Synchronizovaná sekce nebo sekce dovážená bez závislosti na serveru (required=no), která obsahovala vícerozměrné pole mohla a způsobit pád systému.

Úpravy chování

 • Procedura Confirm(...) sekce alarm potvrzuje všechny nepotvrzené alarmy se zadaným jménem a časem.

 • Procedura DeleteObject( ObjectName : string ) integrované kresby s parametrem ObjectName nastaveným na '*' ruší všechny objekty kresby.

Licenční systém

Licence z připojeného USB klíče nebude od verze 8.0.25 použitá na produkt u něhož je zadané licenční číslo. Bez ohledu na stav licence produktu i pokud je licenční číslo neaktivované nebo expirované, pokud je u produktu zadané licenční číslo, neovlivní ho připojení USB klíče.

V předchozích verzích měl USB klíč přednost a byl u produktů použitý vždy, mohlo tak dojít například ke změně typu runtime (klasický/síťový/express).

Od verze 8.0.25 jsou tedy dně možnosti :

 • U produktu je zadané licenční číslo, bude se chovat podle tohoto čísla a jeho aktivace. Připojený USB klíč na produkt nemá vliv.

 • U produktu není zadané licenční číslo, produkt může používat licenci z připojeného USB klíče.

Poznámka:

Pokud budete chtít použít licenci z klíče na produkt, u kterého je zadané licenční číslo, je nutné v průvodci registrací tuto licenci u produktu smazat.

Control Web 8 Build 8.0.24 — uvolněna 28. 5. 2019

Rozšíření

 • Do přístroje recipe byly doplněny nativní procedury OpenFile() a SaveFile().

 • Do systémového přístroje date byla doplněna procedura IsLeapYear( Year : integer ) : boolean, vracející informaci, zda zadaný rok je přestupný.

 • Do systémového přístroje date byla doplněna procedura DaysInMonth( Month : cardinal; Year : integer ) : cardinal, vracející počet dnů v zadaném měsící a roce.

Opravy chyb

 • V přístroji trend nešla nastavit tloušťka čáry (parametr line_width) na hodnotu 1.

 • Přístroj trend po volání procedury SetXAxisTime(...) v některých případech nepřekreslil správně průběhy grafu.

Control Web 8 Build 8.0.23 — uvolněna 29. 4. 2019

Rozšíření

 • Do přístroje recipe byly doplněny událostní procedury OnOpenFile( Path : string ) a OnSaveFile( Path : string ).

 • Do editoru integrované kresby byla přidána možnost rozmnožovat vodící čáry.

 • Do systémového přístroje files byla doplněna nativní OCL procedura GetVolumeInfo( RootPath : string; var VolumeName : string; var SerialNumber : longcard ) : boolean

Opravy chyb

 • Při tisku z přístroje db_view mohlo dojít k pádu systému.

 • V přístrojích trend a trend_viewer v některých případech nefugovalo správně nastavování parametrů definujících font textových položek.

 • V přístroji data_viewer nefugovala správně metoda SetSeriesShow(...) v režimu viewer_mode = table.

 • V přístroji alarm_viewer se při načtení konfigurace z CWS souboru v některých případech nesprávně zapnul historický mód.

Úpravy chování

 • Při duplikaci skupiny v integrované kresbě se nově nepřejmenovávají vložené objekty skupiny.

Control Web 8 Build 8.0.22 — uvolněna 5. 4. 2019

Opravy chyb

 • Pokud bylo, po zápisu do výstupního kanálu s nenulovým atributem timeout, provádění procedury přerušeno příkazem pause nebo yield nebyla procedura v některých případech dokončena.

Control Web 8 Build 8.0.21 — uvolněna 3. 4. 2019

Rozšíření

 • U přístroje system_browser přibyl nový parametr pro kreslení plochy tlačítek bez barevných přechodů. Parametr je v sekci gui a zadává se:

  style = flat;

 • V konfigurátoru ovladače OPC klient bylo zrychleno načítání adresního prostoru serveru (pro servery od verze 3.0).

 • Do kamerových virtuálních přístrojů přibyla OCL procedura GetFrameParameters( var Width, Depth : longcard; var ColorFlag : boolean ), která po připojení kamery umožňuje získat informace o rozměrech obrazu a zjistit, je-li kamera monochromatická či barevná

Opravy chyb

 • U OpenGL vykreslovače se v případě nastavení jiného měřítka obrazu ( DPI obrazovky) než 100% při plynulém zvětšování vykreslovacího kontextu mohla použít nesprávná velikost bitmapového rasterizovaného písma. Vektorové fonty byly i v těchto případech v pořádku.

 • Přístroj system_browser nepracoval správně při výběru tiskárny.

 • Pokud měl přístroj table vypnuto zobrazování kurzoru (cursor_visible = false), pak při volání některých nativních procedur mohlo dojít k jeho překreslování.

Control Web 8 Build 8.0.20 — uvolněna 15. 3. 2019

Rozšíření

 • Časová značka v Okně zpráv může být zobrazována s přesností na milisekundy.

 • Do integrované kresby byla přidána nativní procedura SetTextColor( ObjectName : string; Red, Green, Blue, Alpha : real ) : boolean

 • Do definice jazyků přibyla možnost zakázat jazyk.

 • U přístrojů switch, switch_label, multi_label a button přibyl nový parametr pro kreslení plochy tlačítek bez barevných přechodů. Parametr je v sekci gui a zadává se:

  style = flat;

Opravy chyb

 • V přístroji trend v historickém módu někdy nefungovalo správně přepínání typu x-ové osy.

 • V přístroji table nefungovala správně metoda SaveTable(...) pro tabulky obsahující vložené obrázky.

 • V ladicím okně nešly přidávat prvky jednorozměrného pole s počátečním indexem jiným než nula.

 • Opraven import uživatelů z ANSI verzí systému Control Web.

Control Web 8 Build 8.0.19 — uvolněna 28. 2. 2019

Rozšíření

 • Do integorvané kresby byly přidány nativní procedury:
  • GetImageSize( var Width, Height : real ) : boolean
  • SetImageSize( var Width, Height : real ) : boolean
  • GetPathBezier( ObjectName : string; Index : longcard; var x, y, x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean
  • SetPathBezier( ObjectName : string; Index : longcard; x, y, x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean

Opravy chyb

 • Nefungovala správně procedura SetStrokeColor( ObjectName : string; Red, Green, Blue, Alpha : real ) : boolean.
 • V editoru integrované kresby se v některých případech špatně kreslil obrysový rámeček u objektu typu path.
 • V programu InCalc se u x-y grafů špatně vykresloval rastr a popiska x-ové osy.
 • V přístrojích trend a trend_viewer se při změně parametrů x-ové osy někdy špatně vykreslovaly průběhy.
 • V přístroji trend se při vypnutí historického módu někdy nenačetla poslední archivavaná data.
 • U přístroje trend s dlouhou časovou osou se někdy nedočetla všechna data.
 • Přístroj panel s definovaným parametrem template někdy nerespektoval nastavení parametru transparent.
 • Přístroje multi_label a switch_label při kreslení pro webové rozhraní špatně určily velikost ikon.
 • Přístroj button nezobrazil text, pokud byl zakázaný (procedurou Disable) ve vykreslovacím módu opengl.

Úpravy chování

 • Pokud má datová sekce definovanou periodu, čte periodicky všechny datové elementy, bez ohledu na to jestli jsou použité v aplikaci (předchozí verze nepoužité elementy nečetla).

Control Web 8 Build 8.0.18 — uvolněna 7. 2. 2019

Rozšíření

 • Do přístroje data_viewer byl přidán parametr communicate_when_invisible, který určuje, zda má přístroj komunikovat s databází i v případě, že je neviditelný.
 • Do přístroje data_viewer byl přidán speciální typ y-ové osy (logical) určený pouze pro zobrazování datových elementů typu boolean.

  Y-ová osa typu logical

  Y-ová osa typu logical

 • Do přístroje data_viewer byly přidány nativní procedury:
  • GetCommunicateWhenInvisible(): boolean
  • SetCommunicateWhenInvisible( On : boolean )
 • Do legendy přístrojů data_viewer a db_view byl přidán parametr optional_axes.
 • Do legendy přístrojů trend a trend_viewer byly přidány parametry dec_places, optional_series a optional_axes.
 • Do přístrojů trend a trend_viewer byly přidány parametry clustered_values a shadow_height.
 • Do přístrojů trend a trend_viewer byly přidány nativní procedury:
  • GetLegendPrecision() : longcard
  • GetLegendText( SerieName : string ) : string
  • SetLegendPrecision( DecPlaces : longcard )
  • SetLegendText( SerieName, LegendText : string )
 • Do přístroje paragraph_text byly přidány nativní procedury:
  • GetLastPosition() : longcard
  • SetScrollPosition( ParagraphPosition : longcard )
 • Do přístroje text_edit byla přidána nativní procedura Clear()
 • Do přístroje graph byla přidána nativní procedura Clear()
 • Do přístroje system byly přidány nativní procedury:
  • ConvertStringCodePage( InCP, OutCP : longcard; InputString : string; var OutputData : data; var ErrorCode : longcard; var ErrorString : string ) : boolean
  • ConvertDataCodePage( InCP, OutCP : longcard; InputData : data; var OutputData : data; var ErrorCode : longcard; var ErrorString : string ) : boolean
  • ConvertDataCodePage( InCP, OutCP : longcard; InputData : data; var OutputString : string; var ErrorCode : longcard; var ErrorString : string ) : boolean
 • V Editoru kresby byla doplněna možnost posouvat vybraný prvek kresby pomocí klávesnice.
 • V Editoru kresby byla doplněna možnost přímého zadání zvětšení/zmenšení kresby hodnotou nebo výběrem.
 • V Editoru kresby byla ve stromu objektů doplněna možnost přesunu skupin mezi skupiny.

Opravy chyb

 • V přístroji trend nešlo nastavit pozadí grafu (parametr graph_background) na černou barvu.
 • V přístroji trend v historickém režimu nefungoval správně posun grafu o délku časové osy.
 • V přístroji trend_viewer se při načítání TVI souboru vytvořeného systémem Control Web 8 nenačítal text titulku grafu.
 • V přístroji data_viewer se při přepínání jazyka neaktualizovaly texty pro jednotky y-ových os.
 • V programu trendvwr nefungovala funkce 'lupa' - nešlo označit část grafu a její zvětšení do celé plochy grafu.
 • Procedura GetCursorValue(...) přístroje trend_viewer vracela čas posunutý vůči údaji v databázi o hodnotu pásmového posunu.
 • Pokud byla spouštěna použita funkce Generovat aplikaci na aplikace obsahující přístroj s integrovanou kresbou, pak při spouštění CWX souboru Runtime verzí systému Control Web se otevíralo dialogové okno pro zadávání cesty k souboru kresby.
 • Pokud byla v editoru integrované kresby použita funkce Seskupit na jediný grafický prvek, nefungovala správně funkce Undo.
 • Pokud byla v editoru integrované kresby změněna velikost kresby v přístroji drawing, pak se kresba v přístroji vykreslovala se špatnými transformacemi.
 • Pokud byla v editoru integrované kresby použita funkce pro zvětšení/zmenšení kresby (lupa), pak se zvětšovala i plocha pro detekci polohy myši nad úchopovými body.
 • Při načítání souboru v SVG formátu obsahujícího objekty polyline nebo polygon do integrované kresby mohlo dojít k pádu systému.
 • Programové přidávání objektů kresby nefungovalo správně pokud přístroj neměl definovaný soubor kresby.
 • Při práci s některými ovládacími prvky (RGBA, Vektor gradientu, Posun) v záložce Vzhled v editoru integrované kresby se změny nepromítaly do kresby.
 • V grafech vložených do tabulky programu InCalc se formát popisky x-ové osy používal i u y-ové osy.
 • V editoru kresby přístroje drawing se špatně zobrazoval rámeček označující velikost kresby.
 • OCL procedura přístroje file IsUnicodeFile vracela chybné údaje.
 • U přístroje indicator bylo zrušeno omezení na minimální velikost ikon 8x8.
 • Při editaci parametrů x, y v Editoru kresby nefungovala v count boxech tlačítka pro změnu hodnoty.
 • Změna datového elementu použitého v indexovém výrazu nevyvolávala aktivaci přístroje řízeného změnou dat (
 • Pokud byla v template použita uživatelsky definovaná barva z globální sekce colors, nešla v přístroji, který se odkazoval na template, přepsat.
 • Lokální proměnné v událostní proceduře OnActivate přístroje aktivovaného změnou dat nebyly správně inicializovány.
 • Sekce library_settings v přístroji library v některých případech nenastavila hodnoty konstant v knihovně.

Úpravy chování

 • Nově zavedený parametr communicate_when_invisible v přístroji data_viewer má implicitní hodnotu nastavenou na false. To znamená, že po dobu kdy je přístroje skrytý (byla mu zavolána procedura Hide()nebo má nastaven parametr visibiliy = false) nekomunikuje s databází. Data jsou načtena jednorázově po zapnutí viditelnosti přístroje (procedura Show()).

  Tímto chováním se přístroje liší od předcházejících verzí systému, ve kterých přístroj s databází komunikoval vždy, i když byl neviditelný.

  Pokud aplikace vyžaduje kopírovat vzhled neviditelného přístroje (např. z důvodů jeho zobrazení ve WWW prohlížeči) musí být parametr communicate_when_invisible nastaven na hodnotu true. Tím je zapnuta komunikace s databází i pro neviditelný přístroj.

 • V přístroji paragraph_text došlo ke změně chování u procedur SetFont a SetJustify. Procedury nastaví font, respektive zarovnání aktuálním odstavcům tak, jako dříve, ale nově si také tuto hodnotu zapamatují a je použita při následujících volání procedur Append a Insert ve variantách bez zadaného fontu, respektive zarovnání.

 • V legendě grafů (přístroje data_viewer, db_view, trend, trend_viewer, ...) se velikost ikony pro zapínání/vypínání viditelnosti průběhů a velikost barevné značky nově přizpůsobují velikosti textu.

Časování datových sekcí - zjednodušení řízení komunikace

Aby byla v aplikaci zajištěna aktualizace hodnot vzdálených datových elementů, musí být řízeno jejich čtení - komunikace.

V aplikaci systému Control Web jsou dvě možností řízení komunikace datových elementů:

 • Komunikaci řídí přístroje - přístroj čtením datových elementů vyvolá jejich komunikaci.

 • Komunikaci řídí datová sekce - datová sekce má definovaný atribut period. S touto periodou datová sekce čte všechny svoje datové elementy.

Poznámka:

V předchozích verzích systému Control Web bylo možné obě varianty kombinovat. Přístroje mohly vyvolat komunikaci datových elementů i mimo jejich periodu. Od verze 8.0.18 budou datové elementy s definovanou periodou čteny pouze podle této periody.

Na komunikaci řízenou přístroji (datová sekce bez definované periody) nemá tato změna žádný vliv.

Control Web 8 Build 8.0.17 — uvolněna 18. 12. 2018

Rozšíření

 • V přístroji trend byl do definice průběhů (parametr graph_items) byl přidán parametr legend_text.
 • Do editoru integorvané kresby byly přidány nástroje pro nastavení velikosti kresby.
 • Do integorvané kresby byly přidány nativní procedury:
  • GetFillLinearGradientVector( ObjectName : string; var x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean
  • GetStrokeLinearGradientVector( ObjectName : string; var x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean
  • SetFillLinearGradientVector( ObjectName : string; x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean
  • SetStrokeLinearGradientVector( ObjectName : string; x1, y1, x2, y2 : real ) : boolean
  • GetFillRadialGradientVector( ObjectName : string; var cx, cy, r, fx, fy : real ) : boolean
  • GetStrokeRadialGradientVector( ObjectName : string; var cx, cy, r, fx, fy : real ) : boolean
  • SetFillRadialGradientVector( ObjectName : string; cx, cy, r : real ) : boolean
  • SetFillRadialGradientVector( ObjectName : string; cx, cy, r, fx, fy : real ) : boolean
  • SetStrokeRadialGradientVector( ObjectName : string; cx, cy, r : real ) : boolean
  • SetStrokeRadialGradientVector( ObjectName : string; cx, cy, r, fx, fy : real ) : boolean
 • Přidán nový přístroj drawing_tank pro zobrazování různých podob nádrží.

 • U přístroje report byla rozšířena podpora vícejazykových aplikací.

Opravy chyb

 • V přístroji trend nešla nastavit barva popisky os (parametr axes_text).
 • V přístroji trend nešla nastavit poloha legendy.
 • V přístroji trend nešlo vypnout zobrazování lišty s nástroji.
 • V přístroji table bylo možno upravovat data v editačním řádku i při zakázané editaci.

Control Web 8 Build 8.0.16 — uvolněna 27. 11. 2018

Opravy chyb

 • Procedura SetSerieLabel přístroje trend nepřekreslovala legendu grafu.
 • V Runtime verzi panel v některých situacích nevykresloval obrázky na pozadí v grafickém módu GDI .
 • Odeslání většího množství hodnot datových elementů z klientské datové sekce na server v jeden časový krok mohlo selhat.
 • Zpřesněna detekce skluzu aplikace.

Control Web 8 Build 8.0.15 — uvolněna 20. 11. 2018

Rozšíření

 • Práce s bitmapovými obrázky v dataview panelů i v přístroji vi_img je nyní efektivnější, zobrazování je rychlejší při nižší spotřebě paměti.

 • Do přístroj drawing_indicator byl přidán nový mód user, umožňující využívat funkčnosti přístroje s vlastní vektorovou kresbou.

Opravy chyb

 • Procedury SetFillColor/SetStrokeColor( Name, R, G, B, A ) integorvané kresby špatně pracovaly s kanálem průhlednosti.
 • V editoru integorvané kresby nefungovala správně funkce pro převracení textových objektů.
 • V přístroji data_viewer v módu tabulka nešlo vypnout zobrazování lineárního času z dialogového okna otevíraného z menu přístroje.
 • Při zobrazování bitmapových obrázků s indexovanými barvami o OpenGL vykreslovači docházelo k převodu do škály jasů. Obrázky s 24 nebo 32 bity na pixel byly zobrazovány správně.
 • V přístroji sql se neměnilo písmo v záhlaví sloupců tabulky.

Control Web 8 Build 8.0.14 — uvolněna 05. 11. 2018

Rozšíření

 • Do přístroje tree byly přidány metody pro procházení pložek stromu:

  • GetFirst( OwnerHandle : longcard; StayOnLevel, RespectOpened : boolean; var Handle : longcard ) : boolean;

  • GetLast( OwnerHandle : longcard; StayOnLevel, RespectOpened : boolean; var Handle : longcard ) : boolean;

  • GetNext( FromHandle : longcard; StayOnLevel, RespectOpened : boolean; var Handle : longcard ) : boolean;

  • GetPrev( FromHandle : longcard; StayOnLevel, RespectOpened : boolean; var Handle : longcard ) : boolean;

 • Do přístroj chimney byla doplněna animace kouře.

 • Přidán nový přístroj drawing_indicator pro zobrazování logických stavů.

Opravy chyb

 • V přístroji trend se při startu aplikace někdy nevykreslovaly y-ové osy.

 • Přístroje trend a trend_viewer si v některých případech nepamatovaly nastavení parametru axis_type u x-ové osy.

 • Volání procedury SetXAxisSteps přístroji trend mohlo v některých případech vyvolat pád systému.

 • V přístroji trend_viewer nefungovala správně procedura SetGraphSampleInterval pro x-ovou sou typu samples.

Control Web 8 Build 8.0.13 — uvolněna 30. 10. 2018

Opravy chyb

 • V přístroji graph se u x-y grafů špatně zobrazovaly krajní hodnoty x-ové osy v případě, že orientace osy byla zprava doleva.

Control Web 8 Build 8.0.12 — uvolněna 23. 10. 2018

Rozšíření

 • Do přístroje table byly přidány metody:

  • GetLockTitles( Layer : any; var RowPos : longcard; ColPos : any; var RowsCount, ColsCount : longcard; var Lock : boolean ) : boolean

  • SetLockTitles( Layer : any; RowPos : longcard; ColPos : any; RowsCount, ColsCount : longcard; Lock : boolean ) : boolean

 • Do záložky Vzhled integorvané kresby byla přidána varianta výběru barev objektů kresby z předdefinované palety.
 • Inspektor přístrojů zobrazuje při editaci barev náhled editovaného přístroje v jednotlivých vykreslovačích.

 • Nový přístroj chimney zobrazující různé podoby komínů.

Opravy chyb

 • V programu InCalc a v přístroji table se při importu DBF souborů načítalo maximálně 8192 řádků.

 • V přístroji data_viewer se v historickém módu nevykreslovaly průběhy při přepnutí zobrazení z módu tabulky do módu graf.

Control Web 8 Build 8.0.11 — uvolněna 5. 10. 2018

Rozšíření

 • Při použití OpenGL vykreslovače ve standardním panelu je nyní velikost prostoru a pozice globálního světla přizpůsobována velikosti panelu a poměru mezi jeho výškou a šířkou. Přístroje, které reagují na globální osvětlení, nyní vypadají v celé ploše panelů lépe.

 • Přístroj drawing_meter byl rozšířen o další módy.

 • Do záložky Vzhled integorvané kresby byl přidán editační řádek RGBA pro zobrazení a editaci barvy (v hexadecimálním formátu).

Opravy chyb

 • Virtuální přístroj multi_label v grafickém vývojovém prostředí s GDI vykreslovačem vždy správně vykresluje celou svou plochu při editaci své velikosti pomocí zoomovacího rámečku.

 • V inspektoru přístroje data_viewer v sekci table_description nešel nastavit parametr time_mask na format hh:mm:ss.

Control Web 8 Build 8.0.10 — uvolněna 27. 9. 2018

Opravy chyb

 • Panel s nastaveným parametrem zoom_method se špatně překresloval v GDI+ vykreslovači.

 • Virtuální přístroj pipe v pasivním stavu, tj. bez animace, v panelu s OpenGL vykreslovačem neblikal při nastavení výrazu blink (grafika zůstávala uložena v grafické paměti GPU).

 • Opravena chyba v inspektoru která znemožňovala editaci parametru paper v jednotlivých položkách seznamu textů.

Control Web 8 Build 8.0.9 — uvolněna 26. 9. 2018

Rozšíření

 • Do integorvané kresby byla přidána procedura DeletPathPoints( ObjectName : string ) : boolean.
 • Do přístroje trend byly přidány procedury GetXAxisStart() : real a SetXAxisStart( JDStart : real ).

Opravy chyb

 • Pokud měl přístroj trend parametr x-ové osy axis_mode nastavený na hodnotu samples, pak se po přepnutí do historického módu kreslil pouze jeden průběh.

 • V GDI vykreslovači se nekreslily výplně typu lineární nebo radiální přechod.

Control Web 8 Build 8.0.8 — uvolněna 21. 9. 2018

Rozšíření

 • U přístrojů trend a trend_viewer byl přidán parametr x-ové osy axis_type. Tento parametr umožňuje zvolit typ x-ové osy jako časovou nebo jako indexovou (kompatibilní s předchozími verzemi CW).

 • V přístroji trend_viewer byla do parametru content doplněn atribut scroll_bar pro zobrazování tlačítek na ovládání časového kurzoru..

 • Do přístroje menu přibyl parametr font a OCL metody pro nastavení fontu.

 • Do integorvané kresby byly přidány procedury:
  • AddPathPoints( ObjectName : string; CountPoints : longcard; x, y : array of real ) : boolean

  • SetFillColor( ObjectName : string; Red, Green, Blue, Alpha ) : boolean

  • SetStrokeColor( ObjectName : string; Red, Green, Blue, Alpha ) : boolean

  • SetFillGradientColor( ObjectName : string; Index : longcard; Red, Green, Blue, Alpha : real ) : boolean

  • SetStrokeGradientColor( ObjectName : string; Index : longcard; Red, Green, Blue, Alpha : real ) : boolean

 • Přístroj drawing_meter byl rozšířen o další módy.

Opravy chyb

 • V přístroji trend nešel změnit vzhled přístroje změnou partametru content v inspektoru přístroje.

 • V přístroji trend_viewer nefungoval správně funkce zoom.

 • Pokud bylo v přístroji data_viewer zapnuto automatické přispůsobování rozsahu y-ových os, nevypisovala se v popisce osy hodnota horní meze, pokud byla záporná.

 • V přístroji data_viewer v režimu tabulky se hodnoty z různých datových sekcí vypisovaly do samostatných řádků, i v případě stejného času záznamu.

 • V editoru integrované kresby nefungovala správně funkce pro rušení seskupení objektů.

 • Povolení zálohování (backup) proměnné typu instrument mohlo způsobit pád systému.

 • Chyba při vyhodnocení výrazu index mimo rozsah zastavovala aplikaci i pokud bylo v nastavení aplikace (expression_exceptions) zastavování při této chybě zakázané.

 • U přístroje symbol_button nefungovala procedura Disable().

Control Web 8 Build 8.0.7 — uvolněna 15. 8. 2018

Rozšíření

 • V integrované kresbě byl pro objekt typu text přidán parametr vertical justify pro zarovnání svislé pozice textu vůči y-ové souřadnici.

 • V integrované kresbě byl pro objekty typu arc a pie přidána možnost zadávat počáteční a koncový bod úhlem (parametry start angle a end angle).

Opravy chyb

 • Přístroj drawing_meter je již správně animován ve všech vykreslovačích včetně GDI.

 • Velikost přístroje multi_label, obsahuje-li pouze ikonu a nikoliv text, se již nezvětšuje. Velikost lze tedy nastavit přesně na rozměr ikony.

 • V přístroji data_viewer nefungovalo správně přepínání organizace y-ových os (nad sebou, vedle sebe) v historickém módu. V některých případech se po přepnutí nezobrazovaly průběhy.

 • V integrované kresbě byly objekty přichytávány k vodicím čarám i v případě, když bylo vypnuto jejich zobrazování.

Control Web 8 Build 8.0.6 — uvolněna 3. 8. 2018

Rozšíření

 • Do přístroje system byla přidána nová signatura procedury ExecuteProgram, která umožnuje zvolit kódování výstupních dat ze spouštěného programu.

 • Byla přidána nová systémová konstanta is64b, která určuje zda aktuální instance systému Control Web je 64bitová nebo 32bitová.

 • Byla přidány nové podoby přístroje drawing_meter.

Opravy chyb

 • Procedury integrované kresby GetRingParameters(...), SetRingParameters(...) a DeletePathPoint (...) nefungovaly správně.
 • V editoru kresby mohlo dojít k pádu programu v při seskupování všech grafických primitiv umístěných v kořenové skupině kresby.
 • V přístroji table se po volání procedury SetReal(...) nepřepisoval obsah příslušné buňky v rendererech gdi_plus, direct2d a opengl
 • V programu InCalc nefugovala správně funkce max(...).
 • V přístroji graph se v x-y grafech špatně zobrazovala logaritmická x-ová osa, pokud spodní hranice rozsahu byla menší než 1.0
 • Přístroj trend v historickém módu četl data pouze z DBF souborů.
 • Přístroj trend_viewer při otevření nového datového soubor způsobil v některých případech pád systému.
 • Průvodce pro generování aplikací mohl u některých aplikací způsobit pád systému.
 • Při spouštění aplikace, která zapisovala do ladících log souborů, mohlo dojít ve výjimečných případech k pádu systému.
 • V datových sekcích nebylo možné nastavit společnou inicializační hodnotu.

Control Web 8 Build 8.0.5 — uvolněna 29. 6. 2018

Rozšíření

 • Do integorvané kresby byly přidány procedury:
  • CreateArc( GroupName : string; var ObjectName : string; cx, cy, rx, ry, StartAngle EndAngle : real ) : boolean

  • CreatePie( GroupName : string; var ObjectName : string; cx, cy, rx, ry, StartAngle EndAngle : real ) : boolean

  • GetArcParameters( ObjectName : string; var cx, cy, rx, ry, StartAngle, EndAngle : real ) : boolean

  • SetArcParameters( ObjectName : string; cx, cy, rx, ry, StartAngle, EndAngle : real ) : boolean

  • GetPieParameters( ObjectName : string; var cx, cy, rx, ry, StartAngle, EndAngle : real ) : boolean

  • SetPieParameters( ObjectName : string; cx, cy, rx, ry, StartAngle, EndAngle : real ) : boolean

 • Virtuální přístroj gl_gpu_drawing, který využívá rozšíření OpenGL nv_path_rendering a vykresluje vektorovou grafiku pomocí GPU, nyní načítá i soubory ve formátu CWG

 • Do společných procedur přístrojů byla přidána procedura SetPrintOutName( OutName : string ).

Opravy chyb

 • Procedury integrované kresby SetFillColor(...), SetStrokeColor(...) v některých případech nefungovaly správně.
 • Procedury integrované kresby GetArcParameters, (...), GetPieParameters (...) v nevracely správné hodnoty.
 • V programu InCalc pro 64 bitovou verzi systému Control Web nefugovalo dialogové okno pro nastavování formátu čísla pro oblast buněk.
 • V přístroji table nefugoval správně tisk přístroje v případě, kdy parametr lock_table byl nastaven na hodnotu true.
 • U vektorové grafiky, vykreslované hybridním přístrojem vi_drawing prostřednictvím OpenGL vykreslovače, mohly u věkterých tvarů segmentů křivek chybět výplně plochy.
 • Přístroj report mohl při tisku způsobit pád systému Control Web.

Control Web 8 Build 8.0.4 — uvolněna 4. 6. 2018

Opravy chyb

 • V přístroji data_viewer se špatně zobrazovala popiska logaritmické y-ové osy v případě, že spodní hranice rozsahu byla menší než jedna.

Control Web 8 Build 8.0.3 — uvolněna 30. 5. 2018

Opravy chyb

 • Přístroj indicator ořezával svoji velikost na 256 bodů.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302