Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Ovladač pro příjem a odesílání SMS
 

Ovladač pro příjem a odesílání SMS


Kód:CW-SMS
Cena pro integrátory (bez DPH):4 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):5 450 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač SMSDRV je určen pro příjem krátkých textových zpráv z mobilního telefonu do počítače a k odesílání krátkých textových zpráv z počítače do mobilního telefonu.

Vlastnosti ovladače

Ovladač SMSDRV je určen pro příjem krátkých textových zpráv z mobilního telefonu do počítače a k odesílání krátkých textových zpráv z počítače do mobilního telefonu. Využívá k tomu GSM modem nebo mobilní telefon s funkcemi modemu připojený na standardní sériové rozhraní počítače RS-232. Lze použít např. modemy M1, M20, TC35, MC35 od firmy Siemens, moduly od firmy Wavecom a jiné. Funkce modemu podporují také některé mobilní telefony, např. Siemens S25, řada 35 nebo Nokia 6210, Alcatel OT 500 a další. Formát zpráv může být buď PDU nebo text.

Seznam sekcí:

Vlastnosti ovladače
Činnost ovladače
Parametry ovladače
Kanály ovladače
Procedury ovladače
Mapovací soubor ovladače a datové typy
Zpracování a stavy výjimek ovladače
Chybové kódy
Příklady souborů DMF a PAR ovladače

Činnost ovladače

Ovladač dokáže zaslat textovou zprávu (SMS) na zvolené telefonní číslo mobilního telefonu. Maximální délka zprávy je 160 znaků. Textové zprávy by neměly obsahovat znaky s háčky a čárkami, neboť norma GSM tyto znaky nepodporuje. Pro odeslání zprávy je nutno zapsat do ovladače číslo mobilního telefonu, text zprávy a nakonec zapsat hodnotu true na kanál č.8, jako povel k vyslání zprávy. Odeslání zprávy ovladač signalizuje výjimkou. Status výjimky říká, jestli byla operace úspěšná nebo jestli došlo k chybě. Příjem zpráv probíhá tak, že ovladač v pravidelných intervalech zjištuje, jestli modem nemá novou zprávu. V případě, že tomu tak je, zpráva a číslo telefonu, ze kterého byla odeslána se přečte a uloží do fronty ke zpracování. Pak se zpráva vymaže z paměti modemu a současně se vygeneruje výjimka od ovladače. Aplikace tuto výjimku zachytí některým virtuálním přístrojem a vyhodnotí. Nakonec musí aplikace opět výjimku od ovladače povolit buď zápisem hodnoty true na kanál č.2 nebo voláním procedury ovladače EnableException. Dojde-li během odesílání zpráv k chybě, ovladač opět vygeneruje výjimku do aplikace. Přestane-li modem odpovídat na dotazy ovladače, opět se vygeneruje výjimka.

Parametry ovladače

Činnost a chování ovladače se dá ovlivnit nastavením jeho parametrů. Tyto parametry se zapisují do souboru (*.PAR), který se zadává v definici ovladače v aplikaci systému Control Web. Soubor parametrů je textový soubor, který je možno upravovat běžným textovým editorem. Parametry mohou být rozděleny do několika skupin - sekcí. Každá sekce má svoje jméno uvedené v hranatých závorkách a dále seznam několika parametrů tvořených jménem parametru oddělovacím znakem (rovnítko) a jednou nebo více hodnotami parametru. Ovladač SMSDRV používá sekce [comm] a [Settings].

Upozornění:

U zápisu názvu sekcí a parametrů záleží na způsobu psaní velkých a malých písmen

Parametry linkové komunikační vrstvy — sekce [comm]

Linková komunikační vrstva představuje prostředek pro přístup na standardní sériové rozhraní počítače. Tato vrstva umožňuje mimo jiné sdílet jedno sériové rozhraní více ovladači. V systému Control Web je linková komunikační vrstva reprezentována dvěma DLL knihovnami ('CWXLINK.DLL' a 'CWCOMM.DLL'). Pro její konfiguraci slouží v souborech parametrů ovladače sekce [comm]. V této sekci je možno buď přímo definovat parametry sériové komunikace nebo uvést odkaz (přesměrovaní) na samostatný konfigurační soubor s parametry sériové komunikace. V případě přesměrování obsahuje sekce [comm] pouze jediný parametr — file:

[comm]
 file=c:\cw\par\comm.par

Struktura parametrů linkové vrstvy:

[comm]
 file = <file>
 device = <comdevice>

Pokud je definován parametr device a existuje sekce jména comdevice, budou konfigurační parametry přednostně získány z této sekce, jinak budou použity parametry přímo ze sekce [comm].

Povinné parametry:

[comm]
 rx_frame_buffer = <N>
 tx_frame_buffer = <N>
 baudrate = <N>
 databits = <N>
 stopbits = one | 1 | oneandhalf | 1.5 | two | 2
 parity = none | no | even | mark | odd | space
 cts_flow = true | false
 dsr_flow = true | false
 dtr_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 rts_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 dsr_sense = low | high
 rx_interchar_timeout = <N>
 rx_char_timeout = <N> | 0
 rx_timeout = <N> | 0
 tx_char_timeout = <N> | 0
 tx_timeout = <N> | 0

Nepovinné parametry:

 priority = idle | low | below_normal | normal | above_normal | high | realtime
 mode = fullduplex | halfduplex
 pre_key = <N>
 hold_key = <N>
 rx_buffer = <N>
 tx_buffer = <N>
 tx_continue_xon_xoff = true | false
 tx_xon_xoff = true | false
 rx_xon_xoff = true | false
 xon_tresh = <N>
 xoff_tresh = <N>
 error_xlat = true | false
 discard_null = true | false
 xon_char = <N>
 xoff_char = <N>
 err_char = <N>
 eof_char = <N>
 evt_char = <N>

Syntaktické kategorie:

ObjektPopis
file

jméno souboru u parametru file

comdevice

název sekce u parametru device

N

číselná hodnota

Popis jednotlivých parametrů:

ParametrVýznam
file

soubor parametrů. Tento parametr je výhodné použít v případech, kdy více ovladačů používá jedinou linkovou vrstvu. Parametry lze potom udržovat v jediném souboru.

device

jméno zařízení, například COM1. Pokud je tento parametr uveden, bude použito zařízení tohoto jména. Pokud zároveň existuje sekce stejného jména, budou následující parametry získány z této sekce. Pokud sekce tohoto jména neexistuje, parametry jsou načteny z aktuální sekce [comm].

priority

priorita komunikačního threadu. Implicitní hodnota je normal.

mode

režim činnosti (obousměrná/jednosměrná komunikace). Implicitní hodnota je fullduplex.

pre_key

určuje prodlevu před zahájením přenosu. Stav signálů DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, je po dobu prodlevy již změněn na aktivní.

hold_key

určuje prodlevu po ukončení přenosu. Signály DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, zůstávají po tuto dobu prodlevy ještě aktivní.

rx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro vstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

tx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro výstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

rx_buffer

velikost bufferu pro vstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

tx_buffer

velikost bufferu pro výstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

baudrate

komunikační rychlost.

databits

počet data bitů.

stopbits

počet stop bitů.

parity

parita přenosu.

cts_flow

povoluje CTS řízení (handshake).

dsr_flow

povoluje DSR řízení (handshake).

dtr_control
rts_control

chování DTS a RTS, význam hodnot viz dále.

dsr_sense

určuje, je-li DSR aktivní v úrovni high nebo low (high = pozitivní handshake, low = negativní handshake).

tx_continue_xon_xoff

povoluje zastavení vysílání pokud je vstupní buffer plný a byl vyslán znak XOFF (xoff_char). Pokud je nastaveno true, vysílání pokračuje od okamžiku, kdy je ve vstupním bufferu nejméně xoff_tresh znaků volných a ovladač vyslal XOFF znak (xoff_char) pro přibrzdění příjmu. Pokud je nastaveno false, vysílání nepokračuje do okamžiku než je ve vstupním bufferu alespoň xon_tresh znaků volných a ovladač vyslal XON znak (xon_char) pro obnovení příjmu. Implicitní hodnota je false.

tx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro výstup. Implicitní hodnota je false.

rx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro vstup. Implicitní hodnota je false.

xon_tresh

minimální volná kapacita vstupního bufferu pro vyslání XON. Implicitní hodnota je 50 procent.

xoff_tresh

ovlivňuje maximální počet znaků ve vstupním bufferu pro vyslání XOFF. Maximální počet přípustných znaků lze spočítat odečtením uvedené hodnoty od velikosti vstupního bufferu (rx_buffer). Implicitní hodnota je 80 procent.

error_xlat

povoluje nahrazení znaků přijatých s chybou parity znakem err_char. Pokud je nastaveno true a kontrola parity povolena, dochází k nahrazení. Implicitní hodnota je false.

discard_null

povoluje odstranění prázdných (NULL) znaků. Pokud je nastaveno true, každý NULL znak je ihned po přijetí odstraněn ze vstupního bufferu. Implicitní hodnota je false.

xon_char

dekadický kód znaku XON.

xoff_char

dekadický kód znaku XOFF.

err_char

dekadický kód znaku, který je určen pro nahrazení znaků přijatých s chybou parity.

eof_char

dekadický kód znaku EOF.

evt_char

dekadický kód znaku EVT.

rx_interchar_timeout

meziznaková prodleva pro příjem v milisekundách.

rx_char_timeout

prodleva na jeden přijatý znak v milisekundách.

rx_timeout

konstantní prodleva pro příjem v milisekundách.

tx_char_timeout

prodleva na vyslání jednoho znaku v milisekundách.

tx_timeout

konstantní prodleva pro vysílání v milisekundách.

Hodnoty pro definici chování DTS a RTS (parametry rts_control a dtr_control):

HodnotaVýznam
disable

řízení vypnuto, trvale v úrovni low

low

stejně jako disable

enable

řízení vypnuto, trvale v úrovni high

high

stejně jako enable

handshake

pozitivní handshake

toggle

signál mění stav během přenosu dat na high (pozitivní klíč), jinak trvale v low

toggle_neg

signál mění stav během přenosu dat na low (negativní klíč), jinak trvale v high

Chování DTR/RTS v módech toggle/toggle_neg

Chování DTR/RTS v módech toggle/toggle_neg

Upozornění:

Parametry rx_interchar_timeout, rx_char_timeout a rx_timeout ovlivňují propustnost na vstupu. Zvýšením hodnoty rx_timeout lze dosáhnout zvýšení efektivity pro rozsáhlé přenosy dat (pozor na kapacitu vstupního bufferu!), ale dojde také k prodloužení prodlev při příjmu separátních bloků dat. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Parametry tx_char_timeout a tx_timeout ovlivňují propustnost na výstupu. Zvýšením hodnot lze docílit vyšší efektivity pro rozsáhlé přenosy dat, zvláště při povoleném handshake. Příliš malé hodnoty mohou způsobit problémy při vysílání, včetně potenciálně velkého počtu neúspěšných pokusů o vyslání. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Příklad definice parametrů sériové komunikace v souboru parametrů ovladače:

[comm]
 baudrate = 57600
 parity = none
 databits = 8
 stopbits = 1
 rx_buffer = 1024
 tx_buffer = 1024
 rx_frame_buffer = 1024
 tx_frame_buffer = 1024
 cts_flow = false
 dsr_flow = false
 dtr_control = high
 rts_control = high
 dsr_sense = low
 rx_interchar_timeout = 0
 rx_char_timeout = 0
 rx_timeout = 0
 tx_char_timeout = 0
 tx_timeout = 0

Parametry pro základní nastavení ovladače — sekce [Settings]

V sekci [Settings] se zadávají základní parametry, které určují chování ovladače. Způsob zápisu jednotlivých parametrů sekce [Settings] je následující:

[Settings]
 ComDriver = <LinkDll>, <ComId>
 InitString = <String>
 SMSCenter = <String>
 Timeout = <N>
 MaxExceptions = <N>
 ScanTime = <N>
 DelayTime = <N>
 ResetModem = true | false
 Mode = PDU | TEXT
 PassSMSCenter = 0 | 1 | 2
 SendATZ = true | false
 Validity = true | false
 ReadSMSFrom = default | <String>
 IgnoreCOMFail = true | false
 PIN = <N>
 PlusPrefix = <String>
 Report = true | false
ParametrVýznam
LinkDll

řetězec obsahující jméno DLL knihovny linkového ovladače, např. 'CWCOMM4.DLL'.

ComId

řetězec obsahující jméno komunikačního portu, např COM1.

N

číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

String

textový řetězec.

Popis jednotlivých parametrů:

ComDriver

jméno knihovny ovladače sériového rozhraní (linkové vrstvy) a jméno komunikačního portu (COMx), který je nainstalován v prostředí Windows. Jméno standardního ovladače je 'CWCOMM.DLL'.

InitString

zadání inicializačního řetězce pro modem. Tento řetězec je vyslán v rámci inicializace modemu při startu aplikace nebo po chybě. Po vyslání inicializačního řetězce ovladač nastaví další parametry modemu pro svoje potřeby (režim echo, odpovědi modemu v textovém tvaru a formát zpráv). Inicializační řetězec může obsahovat pouze jediný AT příkaz, který ale může být kombinovaný (může obsahovat víc nastavení najednou). Ovladač nepodporuje používání řídicích znaků pro oddělení řádků (^M pro znak CR).

SMSCenter

číslo SMS centra. Číslo musí obsahovat kód země (např. 420603052000). Pokud není tento parametr zadán, zjišťuje ovladač podle potřeby toto číslo z modemu v rámci odesílání SMS.

Timeout

doba čekání na odezvu modemu v milisekundách. Nedojde-li do této doby odpověď od modemu, bude vrácena do aplikace chyba komunikace. Implicitní hodnota je 1000 ms.

MaxExceptions

velikost fronty pro nezpracované výjimky od ovladače (jedná se o přijaté textové zprávy a chyby). Implicitní nastavení je 4096.

ScanTime

perioda zjišťování nových příchozích zpráv v milisekundách. Implicitní nastavení je 3000 ms.

DelayTime

časová prodleva v milisekundách po chybě, která je nutná pro regeneraci modemu. Implicitní nastavení je 3000 ms.

ResetModem

tento parametr nastaví automatickou hardwarovou inicializaci modemu pomocí řídicích signálů (DTR, RTS) po chybě komunikace. Implicitní nastavení je true.

Mode

tento parametr nastavuje formát zpráv. Možnosti jsou PDU nebo text. Implicitní nastavení je PDU.

PassSMSCenter

určuje, jak se bude v módu PDU při odesílání SMS manipulovat s adresou (číslem) SMS centra. Možnosti jsou:

0 — číslo SMS centra bude součástí zprávy

1 — místo adresy SMS centra se vloží 0
2 — adresa SMS centra se vynechá
SendATZ

Parametr ovlivňuje vyslání AT příkazu "ATZ" při inicializaci modemu. Implicitní nastavení je true.

Validity

Parametr určuje, jestli bude v módu PDU součástí zprávy položka pro nastavení délky platnosti zprávy. Implicitní nastavení je true a nastavuje platnost zprávy na 24 hodin.

ReadSMSFrom

Parametr zadává zdroj paměti pro čtení a mazání SMS zpráv. Může mít následující hodnoty:

default — zprávy se čtou z aktuální paměti modemu

SM — zprávy se čtou ze SIM karty modemu
MT — zprávy se čtou z paměti modemu
IgnoreCOMFail

Parametr způsobí, že při startu aplikace ovladač nehlásí chybu, když se mu nepodaří otevřít sériový port. Ten je možno dodatečně otevřít pomocí procedury ovladače OpenCom.

PIN

PIN kód pro inicializaci modemu.

PlusPrefix

skupina znaků, která nahrazuje znak "+" v čísle příjemce zprávy.

Report

požadavek na zaslání doručenky. Parametr se uplatňuje pouze v módu PDU.

Kanály ovladače

Pomocí kanálů ovladač předává aplikaci přijaté zprávy a odesílá zprávy na zadané telefonní číslo. Další kanály slouží ke zpracování výjimky ovladače a k identifikaci chyb.

 • 1 — stav výjimky od ovladače. Hodnoty a jejich význam jsou popsány v kapitole Zpracování výjimek od ovladače.

 • 2 — povolení výjimky od ovladače. Zápisem hodnoty true do tohoto kanálu je povoleno generování další výjimky.

 • 3 — kód chyby. Význam je popsán v kapitole Chybové kódy.

 • 4 — počet zpracovaných výjimek od ovladače.

 • 5 — počet nezpracovaných výjimek, které má ovladač ve frontě.

 • 6 — číslo telefonu, na které má být odeslána zpráva. Číslo musí být zapsáno ve tvaru, který vyžaduje použitý modem. To znamená že např. v módu PDU může nebo nemusí obsahovat kód země, v textovém módu obsahuje znak "+" před kódem země. Potřebné informace jsou zpravidla součástí dokumentace k modemu.

 • 7 — text zprávy k odeslání.

 • 8 — povel pro odeslání zprávy. Zápisem hodnoty true se začne vysílat textová zpráva na zadané telefonní číslo.

 • 9 — číslo telefonu, ze kterého byla přijata zpráva.

 • 10 — text přijaté zprávy.

 • 11 — vrací připravenost modemu (modem ready).

 • 12 — vrací tzv. report status, neboli stav potvrzení SMS. Jedná se o bitové hodnoty. Jsou definovány normou GSM.

 • 13 — vrací tzv. message reference counter, neboli hodnotu počítadla přijatých zpráv.

 • 14 — vrací tzv. message reference, neboli hodnotu počítadla odeslaných zpráv.

 • 15 — zavěsí modem.

 • 16 — zahájí volání na číslo zadané do kanálu č.6.

  Upozornění:

  Při zápisu do výstupních kanálů (zvláště do kanálu č.8) je třeba pamatovat na to, aby měl virtuální přístroj, který zapisuje, nastaven parametr send_same_data. Jinak dojde k zapsání stejné hodnoty do kanálu pouze jednou.

Procedury ovladače

Aplikace může volat ovladači určité procedury, pomocí nichž je možno řídit chování ovladače nebo získat důležité informace. Procedury ovladače jsou určeny pro rozšíření možností ovladače. Není bezpodmínečně nutné je používat, neboť duálně s nimi fungují některé kanály. Akce vyvolané voláním procedur jsou podstatně rychlejší, než stejné akce vyvolané zápisem resp. čtením kanálů. Volání procedur ovladače se děje prostřednictvím systémové procedury:

core.DriverQueryProc( DriverName : string; Param1 : any; &Param2 : any );

Její parametry mají následující význam:

ParametrVýznam
DriverName

symbolické jméno ovladače, definované v aplikaci,

Param1

slouží k zadání povelu (jména procedury ovladače),

Param2

je použit jako parametr procedury nebo návratová hodnota procedury.

DriverName a Param1 se zadávají jako textové řetězce. Param2 je různého typu podle významu procedury. Param1 se uvádí jako procedura ovladače. Param2 bude dále uváděn jako parametr procedury.

Přehled a význam jednotlivých procedur ovladače (parametr Param1)

GetVersion

Vrací v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače. Param2 je typu string.

GetMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

GetMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

GetAPIMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze API produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

GetAPIMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze API produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

EnableException

Voláním této procedury se povolí další výjimka od ovladače. Param2 nemá žádný význam.

GetErrorString

Vrací popis chyby právě zpracovávané výjimky ovladače. Param2 je typu string.

GetErrorCode

Vrací číslo chyby právě zpracovávané výjimky ovladače. Param2 je libovolného číselného typu.

GetExcStatus

Vrací stav právě zpracovávané výjimky ovladače. Param2 je libovolného číselného typu.

OpenCom

Otevře sériový port. Param2 je typu string a udává jméno portu (např.COM1). Vrací se v něm případné chybové hlášení. Procedura zachová původní jméno COM portu, pokud je parametr Param2 prázdný řetězec.

CloseCom

Procedura zavře aktuální COM port

IsOpen

Procedura otestuje, jestli je COM port otevřen

Mapovací soubor ovladače a datové typy

Mapovací soubor obsahuje typy kanálů ovladače. Je to textový soubor, který se zadává při definici ovladače v aplikaci (*.DMF). Ovladač má pevnou množinu kanálů, takže tento soubor není nutno upravovat. Součástí instalace ovladače je soubor SMS.DMF, který je možno použít v aplikaci. Pokud se bude v dalších verzích ovladače počet kanálů zvětšovat, bude se měnit i mapovací soubor.

Zpracování a stavy výjimek ovladače

Jak již bylo naznačeno, výjimka od ovladače se generuje na základě různých událostí. Těmito událostmi může být přijatá zpráva nebo vznik chyby. Stav výjimky, který vrací kanál č.1 popisuje vzniklou událost. Správný mechanizmus zpracování výjimky od ovladače je následující. V aplikaci musí být definován objekt (virtuální přístroj), který má definován parametr driver_exception se symbolickým jménem tohoto ovladače. Nastane-li výjimka od ovladače, je tento přístroj aktivován. V rámci jeho činnosti je třeba vyhodnotit stav výjimky a podle toho vykonat další činnost. Důležité je nakonec zapsat na kanál č.2 hodnotu true nebo zavolat proceduru ovladače EnableException. Tím se povolí vyvolání další výjimky, jakmile nastane nebo pokud není fronta výjimek prázdná. Pokud aplikace výjimky nestíhá zpracovávat nebo je vůbec nezpracovává, přidávají se do fronty, jejíž maximální velikost je určena parametrem MaxExceptions v sekci [Settings].

Možné stavy výjimky od ovladače:

HodnotaVýznam
0

stReady — ovladač znovu navázal spojení s modemem (po chybě komunikace).

1

stError — nastala chyba komunikace. Buď se nepodařilo odeslat zprávu nebo modem neodpovídá na požadavky ovladače.

2

stSMSData — modem přijal textovou zprávu.

3

stExtraData — tento stav se nepoužívá.

4

stSMSSentOK — zpráva byla odeslána.

5

stSMSReport — přišlo potvrzení (doručenka).

6

stIncomingCall — indikace příchozího hovoru na modem.

Chybové kódy

Nastane-li během činnosti ovladače chyba, vygeneruje se výjimka se stavem stError. K identifikaci chyby slouží kanál č.3, který vrací naásledující kódy:

HodnotaVýznam
0

erOK — žádná chyba

1000

erBusy — nastal pokus odeslat textovou zprávu v okamžiku, kdy ještě nebylo ukončeno odesílání zprávy předchozí

1001

erSendSMS — nepodařilo se odeslat textovou zprávu

1002

erModem — modem neodpovídá na požadavky ovladače. Příčinou může být vypnutý modem, vybité akumulátory, rozpojený kabel a podobně.

1003

erPIN — modem vyžaduje zadání PIN kódu.

1004

erData — přijatý řetězec obsahuje nesprávná data.

1005

erModemResponse — špatná odpověď od modemu.

1006

erSMSAddress — nesprávné číslo cílové stanice.

1007

erCOMPort — chyba při pokusu otevřít COM port.

1008

erIllegalCharacter — byl přijat neočekávaný znak.

1009

erNoData — odpověď modemu neobsahuje data.

Pomocí volání procedury GetErrorString je možno získat textový popis chyby.

Příklady souborů DMF a PAR ovladače

Soubor *.DMF

begin
  1 real input
  2 boolean output
  3 real input
  4 real input
  5 real input
  6 string output
  7 string output
  8 boolean output
  9 string input
 10 string input
end.

Soubor *.PAR

[Settings]
 ComDriver = cwcomm, COM1
 Timeout = 1000
 MaxExceptions = 100
 ScanTime = 5000
 DelayTime = 5000
 InitString =
 SMSCenter =
 Mode = PDU
 PassSMSCenter = 0
 ResetModem = true
 IgnoreCOMFail = false
 PIN = 1234
 PlusPrefix = 00
 Report = true

[comm]
 baudrate = 57600
 parity = none
 databits = 8
 stopbits = 1
 rx_buffer = 1024
 tx_buffer = 1024
 rx_frame_buffer = 1024
 tx_frame_buffer = 1024
 cts_flow = false
 dsr_flow = false
 dtr_control = high
 rts_control = high
 dsr_sense = low
 rx_interchar_timeout = 0
 rx_char_timeout = 0
 rx_timeout = 0
 tx_char_timeout = 0
 tx_timeout = 0