Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Simatic S7/MPI/PROFIBUS/IE
 

Simatic S7/MPI/PROFIBUS/IE

vyžaduje SW podporu PRODAVE od firmy Siemens; s kartami CP5511, CP5611 je možno použít také protokol PROFIBUS

Kód:CW-S7MPI
Cena pro integrátory (bez DPH):9 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):11 000 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač pro komunikaci s PLC SIEMENS SIMATIC S7. Ke své činnosti vyžaduje softwarovou podpory PRODAVE od firmy SIEMENS

Ovladač je určen pro spojení systému Control Web s průmyslovými automaty (PLC) SIMATIC S7 přes rozhraní MPI, PROFIBUS a Industrial ETHERNET.

Vlastnosti ovladače

Upozornění:

Ovladač S_MPI vyžaduje ke své činnosti nainstalovaný produkt PRODAVE od firmy SIEMENS. Ovladač automaticky detekuje verzi nainstalovaného produktu a použije pouze ty funkce, které jsou k dispozici. Bude-li ovladač nakonfigurován tak, aby používal nepodporované datové oblasti, nastane při startu aplikace chyba.

 • Ovladač umožňuje připojení jednoho nebo několika průmyslových automatů (PLC) SIMATIC S7 k systému Control Web.

 • S_MPI: Komunikace s PLC řady S7-200 a S7-300, 400, M7, C7 přes rozhraní MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet.

 • S7_TCPI: Komunikace s PLC řady PLC S7-300, 400, 200(CP243), LOGO!, 1200, 1500 přes rozhraní ethernet (PROFINET).

 • Čtení a zápis dat z oblastí D, V, M, A, E, T, Z, S.

 • Možnost nastavení jednotlivých bitů v oblasti M (pouze S_MPI).

Seznam sekcí:

Vlastnosti ovladače
Činnost ovladače
Parametry ovladače
Kanály ovladače
Procedury ovladače
Mapovací soubor ovladače a datové typy
Zpracování a stavy výjimek ovladače
Chybové kódy
Programová podpora PRODAVE
Příklad použití ovladače

Činnost ovladače

Ovladač ke komunikaci používá programovou podporu PRODAVE od firmy SIEMENS. Komunikuje přes rozhraní MPI, PROFIBUS nebo Ethernet (Industrial Ethernet). Pro komunikaci protokolem MPI nebo PROFIBUS musí být počítač vybavený patřičným rozhraním (karta do počítače, externí převodník atd.). Pro komunikaci přes Industrial Ethernet stačí běžný síťový adaptér počítače. Ovladač komunikuje s PLC S7-300, 400, M7, C7.

Pomocí ovladače je možno číst nebo zapisovat data z datových oblastí D, V, M, A, E, T, Z, S. Navíc je možno nastavovat jednotlivé bity v oblasti M.

Ovladač interpretuje datové elementy PLC jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (boolean) popřípadě řetězce o max. délce 254 znaků. Datový element je zpravidla byte (v oblastech D, V, M, A, E, S) nebo word (oblasti T, Z). Číselné kanály mohou být různých typů (int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32, float32, float32s), podle toho kolik datových elementů zabírají. Logické kanály mohou být také různých typů (bits, sbit, bool8) podle toho, jestli se jedná o jednotlivé bity elementů nebo o celé elementy (nulová hodnota = true, nenulová hodnota = false). Datové kanály ovladače (jejich počet a typ) se konfigurují v souboru parametrů podle požadavků uživatele.

Parametry ovladače

Pomocí souboru parametrů je možno nastavit parametry komunikace a definovat kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem = jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

U názvů sekcí a parametrů je třeba dodržet správný zápis velkých a malých písmen.

Definice spojení - sekce [Connection]

V této sekci se definují všechna zařízení (PLC), se kterými má ovladač komunikovat. Každému zařízení se přiřadí jméno, podle kterého se identifikuje v sekci [Channels] a dále se specifikuje adresa a další parametry k určení zařízení.

Spojení u ovladače S_MPI se definují na jednotlivých řádcích podle následujícího pravidla (maximální počet spojení je 32):

[Connection]
 <Id> = station:<Adr>, segment:<N>, rack:<N>, slot:<N>, cpu:<N>
 <Id> = ...
 ...
 • Id - identifikátor spojení, který se použije v sekci [Channels]. Je to libovolný řetězec o maximální délce 32 znaků.

 • Adr - adresa PLC. Pro komunikaci přes MPI nebo PROFIBUS je to číslo stanice. Pro komunikaci přes Industrial Ethernet je to buď IP adresa nebo tzv. MAC adresa. IP adresa je skupina 4 čísel (každé maximálně 255) vzájemně oddělených tečkami. MAC adresa je skupina 6 čísel v hexadecimálním tvaru vzájemně oddělených pomlčkami.

 • N - číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

 • H - číselná hodnota v hexadecimálním tvaru (bez ukončovacího znaku H).

Parametr cpu slouží k rozlišení řady PLC. Pro řadu S7-200 se zadává hodnota 200. Pro vyšší řady (S7-300/400/M7/C7) se zadává hodnota 300. Kromě tohoto zápisu je možno použít také zkrácený zápis, kdy se napravo od rovnítka uvedou pouze čísla v pořadí: station, segment, rack, slot, cpu.

Poznámka:

U zkráceného zápisu se musí parametr segment zadat také pro IP nebo MAC adresu. V tomto případě je ale jeho hodnota ignorována.

Příklady parametrů v sekci [Connection]ovladače S_MPI :

[Connection]
 CPU1 = station:3, segment:0, rack:0, slot:2, cpu:300
 CPU2 = 4, 0, 0, 2, 300
 CPU3 = station:10.1.31.24, rack:0, slot:2, cpu:300
 CPU4 = 10.1.31.24, 0, 0, 2, 300
 CPU5 = station:01-01-01-01-22-22, rack:0, slot:2, cpu:300

Parametry pro základní nastavení ovladače - sekce [Settings]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska komunikace. Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Společné parametry pro oba ovladače:

[Settings]
 DeviceName = <Device>
 ErrorFile = <File>
 ProdaveVersion = 60 | 61 ...
 MaxPacketLength = <N>
 SwapBytes = true | false
 MaxExceptions = <N>
 CheckTime = <N>
 FinalizeAfterEachBlock = false | true
 WritePriority = true | false
 Trace = none | log | xtrace | windows
Device

řetězec (S7ONLINE)

File

řetězec ('ERROR.DAT')

N

číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

H

číselná hodnota v hexadecimálním tvaru (bez ukončovacího znaku H).

Následuje výčet a popis jednotlivých parametrů:

DeviceName

Jméno ovladače hardware (Access Point) - typicky S7ONLINE.

ErrorFile

Jméno souboru chybových hlášení - např. 'ERROR.DAT'. Nalezení tohoto souboru při startu aplikace může způsobovat u verzí PRODAVE V6 problémy. Tento soubor se musí nacházet v aktuálním (current) adresáři spuštěného procesu Control Web. Aktuálního adresář se dá jednoduše nastavit u zástupce aplikace CW v jeho vlastnostech v položce "Spustit v:".

ProdaveVersion

Parametr slouží pro rozlišení používané podpory PRODAVE. Pro PRODAVE V6.0 musí mít hodnotu 60, pro PRODAVE V6.1 musí mít hodnotu 61 atd.

SwapBytes

Příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slově. Tento příznak je globální pro všechny bloky. Pokud bude nastaven na false nebo nebude uveden, je možno nastavit individuálně přehazování byte v rámci bloků kanálů.

MaxPacketLength

Tento parametr je použit pro určení max. počtu přenesených byte funkcemi při čtení nebo zápisu databloků (datová oblast D).

MaxExceptions

Velikost fronty pro nezpracované výjimky od ovladače. Implicitní nastavení je 4096.

FinalizeAfterEachBlock

Pomocí tohoto parametru se zadává, jestli budou data předána do aplikace po každé komunikaci (hodnota parametru = true) nebo až po dokončení přenosu všech bloků, které se řeší v rámci daného časového kroku. Implicitní nastavení je false.

WritePriority

Tento parametr ovlivňuje způsob komunikace ovladače s PLC. Je-li nastaven na hodnotu false, jsou střídavě odbavovány všechny požadavky na čtení kanálů a poté všechny požadavky na zápis kanálů. Je-li parametr nastaven na hodnotu true, požadavky na zápis kanálů do PLC mají přednost. Implicitní nastavení je true.

CheckTime

Tento parametr nastavuje prodlevu v sekundách pro další pokus o navázání spojení v případě, že se s PLC nekomunikuje. Implicitní nastavení je 20 sekund.

Trace

Zapnutí trasovacích výpisů komunikace. Je-li nutno sledovat komunikaci ovladače se zařízením, je možno zvolit tímto parametrem cíl trasovacích výpisů.

Možné hodnoty parametru Trace jsou:

HodnotaVýznam
none

žádné trasovací výpisy

log

výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

xtrace

výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

windows

výpisy jsou nasměrovány do ladicího okna systému Windows

Upozornění:

Trasovací výpisy zpomalují činnost aplikace, popřípadě mohou vést ke zmenšování prostoru v paměti nebo na disku. Proto se nedoporučuje používat trasovací výpisy ve finální aplikaci.

Příklad parametrů v sekci [Settings]:

[Settings]
 DeviceName = S7ONLINE
 ErrorFile = ERROR.DAT
 SwapBytes = false
 MaxExceptions = 1000
 CheckTime = 60
 FinalizeAfterEachBlock = false
 Trace = none

Konfigurace kanálů ovladače - sekce [Channels]

Tato sekce definuje jednotlivé kanály nebo skupiny kanálů ovladače a jejich reprezentaci v paměti PLC. Skupiny se definují po jednotlivých blocích. Blok je definován intervalem kanálů, identifikátorem spojení, datovou oblastí v PLC, datovým typem, a počáteční adresou v dané oblasti. V případě použití obousměrných kanálů je možno definovat parametr bidirect, který zamezí vzniku kolizí při současném čtení i zápisu stejného kanálu - pak jsou v ovladači vytvořeny dva zvláštní bloky, jeden pro čtení, druhý pro zápis. Další nepovinný parametr určuje prohození pořadí byte u typů zabírajících více než jeden byte v paměti PLC. Součástí definice bloku může být i komentář. Ten musí být uveden na samostatném řádku a musí začínat středníkem.

Z pohledu komunikace představuje jeden blok maximální celistvý úsek, který se dá přenést najednou v rámci jedné komunikace se stanicí. Použitý komunikační protokol resp. nižší komunikační vrstvy tuto hodnotu dále upravují. Bude-li definován delší blok než je možno přenést najednou a budou-li zadány požadavky na čtení nebo zápis všech kanálů bloku, rozpadne se komunikace na několik částí tak, aby byla všechna data přenesena.

Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Každé skupině (bloku) kanálů odpovídá jeden řádek textu. V hranatých závorkách jsou uvedeny nepovinné nebo doplňující parametry:

[Channels]
 Block = <From>,<To>,<Con>,<Area>,<Type>,<Adr>[,Bidirect] [,SwapBytes] [,Id:<Name>]
 Block = ...
 ...
From

číslo prvního kanálu v bloku.

To

číslo posledního kanálu v bloku.

Con

identifikátor spojení (sekce [Connection]).

Area

kód datové oblasti v PLC.

Možné hodnoty jsou:

D

oblast paměti D (datablocks).

V

oblast paměti V (variable memory). Je dostupná pouze u S7-200.

M

oblast paměti M (flag bytes).

A

oblast binárních výstupů. Je možno použít také symbol O nebo Q.

E

oblast binárních vstupů. Je možno použít také symbol I.

T

oblast časovačů.

Z

oblast čítačů. Je možno použít také symbol C.

S

oblast paměti S (special memory). Je dostupná pouze u S7-200.

Type

typ dat v oblasti.

Možné hodnoty jsou:

bits

8 boolean kanálů v jednom byte paměti. Typ bits pracuje vždy s celým byte v paměti PLC. Je-li nastaven tento typ, pak bude nejmenší přenesené množství dat 1 byte.

sbit

tento typ slouží pro nastavení (zápis) jednotlivých bitů v oblasti M. Při zápisu více než 8 bitů najednou je efektivnější použít typ bits. Při čtení dat typu sbit z PLC se bude komunikovat stejně jako u typu bits po celých byte.

bool8

jeden boolean kanál v jednom byte paměti PLC. Nulová hodnota je false, nenulová hodnota je true.

uint8

8-bitové číslo bez znaménka

int8

8-bitové číslo se znaménkem

uint16

16-bitové číslo bez znaménka

int16

16-bitové číslo se znaménkem

uint32

32-bitové číslo bez znaménka

int32

32-bitové číslo se znaménkem

float32

32-bitové desetinné číslo podle normy IEEE-754

float32s

32-bitové reálné číslo používané u PLC SIMATIC S5 (formát KG)

string[N]

Textový řetězec. Do hranatých závorek se uvede velikost řetězce. Řetězec je vlastně struktura, ve které první byte obsahuje velikost, druhý byte obsahuje aktuální délku a pak následují znaky řetězce. Do aplikace se první dva byte nepředávají (jsou vynechány). Řetězec se komunikuje vždy celý, i když jeho aktuální délka je menší. V takovém případě je řetězec doplněn do své velikosti nulami. Součástí komunikovaného řetězce do/z PLC je i jeho velikost a aktuální délka. Maximální velikost řetězce je 254 znaků.

Adr

počáteční adresa v datové oblasti. Adresace je po jednotlivých byte. Pouze u typy T a Z mají délku 2 byte (word).

Bidirect

příznak toho, že blok slouží jak pro zápis, tak pro čtení. Tento parametr je nepovinný.

SwapBytes

příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slovech v rámci definovaného bloku. Tento parametr je nepovinný.

Id

Name je jméno identifikátoru bloku. Identifikátor slouží pro dynamickou změnu počáteční adresy definovaného bloku za běhu aplikace. Změna adresy se provádí pomocí procedur ovladače SetBlockId a SetBlockOffset. Délka identifikátoru může být max. 32 znaků. Tento parametr je nepovinný.

Poznámka:

Typ sbit se uplatňuje pouze na datovou oblast M. U datových oblastí T a Z se neuvádí typ. Ten je vždy uint16.

Příklad parametrů v sekci [Channels]:

[Channels]
 Block = 200, 299, CPU315, M,  sbit,   50
 Block = 300, 347, CPU314, A,  bits,   124 
 Block = 500, 547, CPU314, A,  bits,   124 
 Block = 1100, 1999, CPU315, D100, uint16,  50, Id:InD100
 Block = 2100, 2999, CPU315, D100, uint16,  50, Id:OutD100
 Block = 3000, 3009, CPU315, Z,        0
 Block = 4000, 4009, CPU315, T,        0

Kanály ovladače

Ovladač může jednotlivé prvky různých datových oblastí připojených stanic interpretovat jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (bity). Definice kanálů se děje prostřednictvím souboru parametrů v sekci [Channels], jak je popsáno níže.

Vyhražené kanály ovladače

Kromě uživatelsky definovaných kanálů, viz sekce [Channels], má ovladač skupinu kanálů, které jsou pevně definovány. Tyto kanály jsou vyhraženy pro poskytování stavových informací o ovladači a pro řízení jeho činnosti. Jsou mapovány do intervalu 1 až 99. Proto kanály s těmito čísly nepoužívejte v definici bloků pro komunikaci.

 • kanál č.1 - real input - stav výjimky od ovladače

 • kanál č.2 - boolean output - povolení výjimky od ovladače

 • kanál č.3 - real input - počet zpracovaných výjimek od ovladače

 • kanál č.4 - real input - počet nezpracovaných výjimek, které má ovladač ve frontě

 • kanál č.5 - real input - adresa stanice, která způsobila výjimku

 • kanál č.6 - real input - chybový kód

 • kanál č.7 - string input - popis chyby

 • kanál č.8 - real input - číslo prvního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.9 - real input - číslo posledního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.10 - real input - kód oblasti, při jejímž přenosu vznikla chyba:

  68 - oblast D

  86 - oblast V

  77 - oblast M

  65 - oblast A

  69 - oblast E

  84 - oblast T

  90 - oblast Z

  83 - oblast S

  Jedná se vlastně o číselné kódy jednotlivých znaků. Pomocí funkce char v aplikaci Control Web lze kód oblasti převést na řetězec.

 • kanál č.11 - real input - počet chyb čtení.

 • kanál č.12 - boolean output - vynulování počítadla chyb čtení.

 • kanál č.13 - real input - počet chyb zápisu.

 • kanál č.14 - boolean output - vynulování počítadla chyb zápisu.

 • kanál č.15 - není využitý.

 • kanál č.16 - real input - chybový kód zařízení (dokumentace PRODAVE S7).

 • kanál č.17 - boolean output - reinicializace podpory PRODAVE S7.

 • kanál č.18 - string input - popis chyby zařízení (podle souboru 'ERROR.DAT').

Automatická konverze typů

Při definování kanálů ovladače je nutno kromě zápisu bloků v souboru parametrů vytvořit také soubor '*.DMF', který obsahuje seznam kanálů a jejich typů pro aplikaci. Ovladač nevyžaduje striktní dodržování stejných typů v definici bloků a souboru '*.DMF'. Pouze doporučujeme aby kanály typu boolean v souboru '*.DMF' měly své protějšky v blocích v souboru '*.PAR' jako typy bits, sbit nebo bool8. Ostatní číselné typy se mohou kombinovat. Např. v souboru '*.DMF' mohou být všechny číselné kanály typu real a v blocích ovladače mohou být uvedeny třeba jako int16.

Příklad automatické konverze typu int16 na real.

Příklad automatické konverze typu int16 na real.

Procedury ovladače

Aplikace může volat ovladači určité procedury, pomocí nichž je možno řídit chování ovladače nebo získat důležité informace. To se děje prostřednictvím systémové procedury:

system.DriverQueryProc( DriverName : string; Param1 : any; &Param2 : any )

Její parametry mají následující význam:

 • DriverName je symbolické jméno ovladače, definované v aplikaci.

 • Param1 slouží k zadání povelu (jména procedury ovladače).

 • Param2 je použit jako parametr nebo návratová hodnota.

DriverName a Param1 se zadávají jako textové řetězce. Param2 je různého typu podle významu procedury. Některé procedury, sloužící k nastavení parametrů, mohou skončit chybou. Výsledek naposled vykonané procedury je možno získat voláním procedury GetResult.

Přehled a význam jednotlivých procedur ovladače (parametr Param1)

GetResult

Vrátí výsledek naposledy volané procedury ovladače. Výsledkem je některý z chybových kódů, popsaných v kapitole Chybové kódy. Tato procedura by se měla volat po volání těch procedur, u kterých může nastat chyba.

GetVersion

Vrátí v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače.

GetMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze produktu Control Web.

GetMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze produktu Control Web.

GetAPIMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze API produktu Control Web.

GetAPIMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze API produktu Control Web.

EnableException

Voláním této procedury se povolí další výjimka od ovladače.

GetErrorCode

Vrátí číslo chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetErrorString

Vrátí popis chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetExcStatus

Vrací kód právě zpracovávané výjimky ovladače.

SetTraceOutput

Nastaví cíl trasovacích výpisů komunikace. Parametr udává cíl výpisů:

0 - žádné trasovací výpisy

1 - výpisy jsou nasměrovány do ladicího okna systému Windows.

2 - výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

3 - výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

SetBlockId

Nastaví identifikátor aktuálního bloku kanálů pro změnu adresy (offsetu) v paměti PLC. Param2 je typu string a předává se v něm identifikátor bloku (maximálně 32 znaků). Tento identifikátor musí být shodný s identifikátorem v definici bloků v souboru parametrů.

SetBlockOffset

Nastavuje adresu (offset) začátku bloku v paměti PLC. Blok je určen svým identifikátorem v souboru parametrů a vybrán pomocí procedury SetBlockId. Parametr udává adresu a může být libovolného číselného typu.

Upozornění:

Rozsah parametru se nehlídá.

Mapovací soubor ovladače a datové typy

Tento soubor obsahuje typy kanálů ovladače. Protože ovladač má jak pevnou množinu kanálů, tak proměnnou množinu kanálů, měl by tento soubor obsahovat vždy shodnou definici pro vyhrazené kanály a různou (podle požadavků aplikace) pro kanály definované uživatelsky v souboru parametrů v sekci [Channels].

Typ dat Typ kanálu Popis
uint32 číslo 32-bitová hodnota bez znaménka - 4 byte
int32 číslo 32-bitová hodnota se znaménkem - 4 byte
float32 číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte
float32s číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte
 
uint16 číslo 16bitová hodnota bez znaménka - 2 byte
int16 číslo 16bitová hodnota se znaménkem - 2 byte
 
uint8 číslo 8bitová hodnota bez znaménka - 1 byte
int8 číslo 8bitová hodnota se znaménkem - 1 byte
bool8 boolean 1 boolean hodnota - 1 byte
bits boolean 1-bitová hodnota - 8 v 1 byte
 
sbit boolean 1-bitová hodnota přístupná samostatně pro zápis
 
string[N] string textový řetězec o max. velikosti 254 znaků. N je velikost řetězce

Přehled datových typů ovladače

Zpracování a stavy výjimek ovladače

Při výskytu chyby komunikace vznikne událost, kterou ovladač může přenést jako výjimku do aplikace. V aplikaci musí být definován objekt (virtuální přístroj), který má definován parametr driver_exception se symbolickým jménem tohoto ovladače. V tomto případě je takový přístroj výjimkou aktivován. V rámci jeho činnosti je třeba zapsat na kanál č.2 hodnotu true nebo zavolat proceduru ovladače EnableException. Tím se povolí vyvolání další výjimky, jakmile nastane nebo pokud není fronta výjimek prázdná. Přečtením kanálu č.1 je možno zjistit stav výjimky. Při použití kanálu č.2 je třeba pamatovat na to, aby měl virtuální přístroj nastaven parametr send_same_data. Pokud aplikace výjimky nezpracovává, přidávají se do fronty, jejíž maximální velikost je určena parametrem MaxExceptions v sekci [Settings].

Kódy pro stavy výjimek ovladače

 • 0 - žádná výjimka od ovladače

 • 1 - výjimka signalizuje chybu při čtení dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 2 - výjimka signalizuje chybu při zápisu dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 3 - změna dat v zařízení. U asynchronních komunikací nebo v případě, že ovladač vystupuje jako podřízená stanice (slave), se takto signalizuje změna dat v zařízení.

 • 4 - chyba procedury ovladače. Vykonání některých procedur ovladače může zabrat poměrně dlouhou dobu. Proto běží zpravidla ve zvláštním threadu, aby nezdržovaly běh aplikace. Pokud procedura skončí chybou, způsobí generování výjimky s tímto kódem.

Chybové kódy

Ovladač generuje následující chybové kódy. Tyto kódy jsou k dispozici na kanále č.6. Kód a popis chyby je také možno získat voláním procedur ovladače GetErrorCode a GetErrorString. Při vzniku chyby se současně vypíše hlášení do Okna zpráv systému Control Web.

 • 0 - úspěšná operace

 • 1 - chyba timeoutu

 • 2 - neplatná hodnota

 • 3 - neexistující kanál

 • 1000 - vnitřní chyba

 • 1001 - chyba kontrolního součtu

 • 1002 - vstupní komunikační buffer je plný

 • 1003 - nesprávná adresa stanice

 • 1004 - nesprávný kód povelu (funkce)

 • 1005 - přijatá data mají nesprávnou délku

 • 1006 - chyba potvrzení

 • 1007 - nesprávná odpověď

 • 1020 - nesprávný parametr procedury

 • 1021 - data nejsou k dispozici

 • 1022 - neznámá procedura ovladače

 • 1023 - nesprávný identifikátor bloku

 • 1024 - neplatný offset bloku

 • 1025 - zařízení není připojeno

 • 1026 - datový element je určen pouze pro čtení

Programová podpora PRODAVE

Ovladač vyžaduje, aby byl na počítači nainstalován produkt PRODAVE (v.5.5 a vyšší) od firmy Siemens. Tento produkt se vyskytuje v různých verzích. Verze 5.5 má dvě varianty – PRODAVE S7 a PRODAVE S7 mini. Verze PRODAVE S7 mini umožňuje přenášet pouze data z databloků u řady S7-300/400/M7/C7. U řady S7-200 dovoluje pouze přenos dat v oblasti V. Plná verze PRODAVE S7 podporuje přenos dat i z oblastí M, A, E, T, Z, S. Verze PRODAVE MPI/IE V6.0 resp. PRODAVE MPI/IE V6.1 se funkčně podobá plné verzi 5.5, ale navíc podporuje komunikaci přes síťové rozhraní počítače (Industrial Ethernet).

Poznámka:

Existuje také verze PRODAVE V6, která nepodporuje komunikaci přes Industrial Ethernet.

Ke komunikaci přes rozhraní MPI nebo PROFIBUS je potřeba příslušný hardware. Tím může být např. komunikační karta CP5611 pro sběrnici PCI nebo PCMCIA karta CP5511. Dále je možno použít externí PC Adaptér (MPI), který se připojuje na standardní sériové rozhraní počítače RS-232. Samozřejmě je nezbytné, aby byly k použitému hardware nainstalovány patřičné ovladače. Pro komunikaci přes rozhraní Industrial Ethernet stačí běžná síťová karta. Potřebné ovladače pro tuto komunikaci jsou obsaženy v podpoře PRODAVE.

Poznámka:

Nelze použít kombinaci S7-200 a PC Adaptér (MPI).

Konfigurace rozhraní Siemens PG/PC

Pro správnou činnost ovladače je důležité správně nastavit některé parametry v nástrojích konfigurace interface PG/PC. Tyto nástroje se nacházejí v ovládacích panelech systému Windows pod ikonou:

Nejdříve je nutné vybrat tzv. Access Point. Z nabídky vybereme S7ONLINE:

Pro něj budeme nastavovat další parametry. Vybereme komunikační kartu a typ rozhraní MPI. Např. pro kartu CP5611 vypadá situace takto:

Použijeme-li PC Adaptér (MPI) vybereme:

Tlačítkem Properties vyvoláme další možnosti nastavení pro konkrétní hardware. Důležité je nastavit správně komunikační rychlosti a to, jestli bude počítač (PG/PC) jedinou nadřízenou stanicí (master) v síti. U spojení s S7-200 je nutné tuto volbu zaškrtnout.

Při instalaci ovladače S_MPI se v kořenovém adresáři produktu Control Web vytvoří soubor 'ERROR.DAT', který obsahuje chybové zprávy. Programová podpora PRODAVE obsahuje soubory 'ERROR.ENG' a 'ERROR.GER', ve kterých jsou tatáž chybová hlášení v anglickém a německém jazyce. Soubor 'ERROR.DAT' je možno nahradit jedním z těchto souborů, přičemž je třeba zachovat jeho příponu ('DAT').

Příklad použití ovladače

Součástí instalace je několik příkladů použití ovladače. Tyto příklady naleznete v adresáři '%PUBLIC%\Documents\Control Web 7\Examples'. Součástí příkladů jsou také soubory '*.DMF' a '*.PAR'. Před spuštěním příkladů si nejprve tyto soubory upravte podle aktuální konfigurace.