Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Simatic S5/S7 protokol RK 512
 

Simatic S5/S7 protokol RK 512


Kód:CW-RK512
Cena pro integrátory (bez DPH):9 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):11 000 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač S_RK512 je určen pro spojení systému Control Web s průmyslovými automaty (PLC) SIMATIC S5/S7 s použitím komunikačního protokolu RK512.

Ovladač S_RK512 je určen pro spojení systému Control Web s průmyslovými automaty (PLC) SIMATIC S5/S7 s použitím komunikačního protokolu RK512.

Vlastnosti ovladače

 • Komunikace typu bod-bod přes standardní sériové rozhraní počítače RS-232 nebo RS-422/485, popřípadě proudovou smyčkou 20mA TTY s použitím patřičného převodníku úrovní.

 • Ovladač vystupuje jako nadřízená stanice (master).

 • Komunikace s PLC řady S5 vybavenými komunikačním procesorem CP524, CP525, CP544 nebo CPU928.

 • Komunikace s PLC řady S7 vybavenými komunikačním procesorem CP341, CP441.

 • Čtení a zápis dat v oblastech D (data block) a X (extended data block).

 • Čtení dat z oblastí M (flags), E (inputs), A (outputs), T (timers), Z (counters), P (inputs/outputs).

Upozornění:

Tento ovladač nelze přímo nahradit namísto původního ovladače 'SIMRK512.DLL'. Důvodem je rozdílný způsob zápisu parametrů a odlišná množina interních (systémových) kanálů (1 až 16).

Seznam sekcí:

Vlastnosti ovladače
Činnost ovladače
Parametry ovladače
Kanály ovladače
Procedury ovladače
Mapovací soubor ovladače a datové typy
Zpracování a stavy výjimek ovladače
Chybové kódy
Příklad použití ovladače

Činnost ovladače

Pomocí ovladače je možno číst a zapisovat data z datových oblastí D a X a pouze číst data z oblastí M, E, A, T, Z a P.

Ovladač interpretuje datové elementy PLC jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (boolean). Datový element má délku 1 byte v oblastech M, E, A a P nebo 2 byte (word) v oblastech D, X, T a Z. Číselné kanály mohou být různých typů (int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32, float32), podle toho kolik datových elementů zabírají. Logické kanály mohou být také různých typů (bits, sbit, bool8, bool16) podle toho, jestli se jedná o jednotlivé bity elemetů nebo o celé elementy (nulová hodnota = false, nenulová hodnota = true). Datové kanály ovladače (jejich počet a typ) se konfigurují v souboru parametrů podle požadavků uživatele.

Parametry ovladače

Pomocí souboru parametrů je možno nastavit parametry komunikace a definovat kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem = jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

U názvů sekcí a parametrů je třeba dodržet správný zápis velkých a malých písmen.

Parametry pro základní nastavení ovladače — sekce [Settings]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska komunikace. Způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty:

[Settings]
 ComDriver = <LinkDll> <ComId>
 NumRepeat = <N>
 Timeout = <N>
 ErrorRecovery = none | nak | break
 BreakDelay = <N>
 MaxPacketLength = <N>
 InputBufferSize = <N>
 OutputBufferSize = <N>
 SwapBytes = true | false
 MaxExceptions = <N>
 FinalizeAfterEachBlock = false | true
 Trace = none | log | xtrace | windows
 InterMessageDelay = <N>
 Readback = true | false
 GoodComReport = true | false
LinkDll

řetězec obsahující jméno DLL knihovny linkového ovladače.

ComId

řetězec obsahující jméno komunikačního portu.

N

číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

Následuje výčet a popis jednotlivých parametrů:

ComDriver

jméno knihovny ovladače sériového rozhraní (linkové vrstvy) a jméno komunikačního portu (COMx), který je nainstalován v prostředí Windows. Jméno standardního ovladače je 'CWCOMM.DLL'.

NumRepeat

počet opakování požadavků na komunikaci po výskytu chyby. Implicitní nastavení je 6 opakování.

Timeout

čas čekání na odezvu v milisekundách. Nedojde-li do této doby odpověď od zařízení, bude vrácena do aplikace chyba komunikace. Implicitní hodnota je 2000 ms.

SrcAdr

vlastní adresa — adresa této stanice (počítače).

MaxPacketLength

maximální délka přenášeného bloku. Nastavuje se v bytech. Implicitní hodnota je 279 byte.

InputBufferSize

velikost příjimacího komunikačního bufferu. Ovladač si zpravidla tuto hodnotu nastavuje sám. Implicitní hodnota je 279 byte.

OutputBufferSize

velikost vysílacího komunikačního bufferu. Ovladač si zpravidla tuto hodnotu nastavuje sám. Implicitní hodnota je 279 byte.

SwapBytes

příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slově. Tento příznak je globální pro všechny bloky. Pokud bude nastaven na false nebo nebude uveden, je možno nastavit individuálně přehazování byte v rámci bloků kanálů.

MaxExceptions

velikost fronty pro nezpracované výjimky od ovladače. Implicitní nastavení je 4096.

FinalizeAfterEachBlock

Pomocí tohoto parametru se zadává, jestli budou data předána do aplikace po každé komunikaci (hodnota parametru = true) nebo až po dokončení přenosu všech bloků, které se řeší v rámci daného časového kroku. Implicitní nastavení je false.

Trace

zapnutí trasovacích výpisů komunikace. Je-li nutno sledovat komunikaci ovladače se zařízením, je možno zvolit tímto parametrem cíl trasovacích výpisů.

Možné hodnoty parametru jsou:

none

žádné trasovací výpisy

log

výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

xtrace

výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

windows

výpisy jsou nasměrovýny do ladicího okna systému Windows

Upozornění:

Trasovací výpisy zpomalují činnost aplikace, popřípadě mohou vést ke zmenšování prostoru v paměti nebo na disku. Proto se nedoporučuje používat trasovací výpisy ve finální aplikaci.

InterMessageDelay

minimální časová prodleva před následujícím požadavkem na komunikaci v milisekundách. Ovladač nezahájí další komunikaci dříve než uplyne nastavený čas od naposledy přijaté odpovědi zařízení. Implicitní nastavení je ....

Readback

parametr slouží k automatickému filtrování zpráv, které se dostávají zpět na vstup přijímače při vysílání. To může nastávat například u některých starších typů převodníků RS-232/RS-485. Dále je možno tento parametr použít u zařízení, která přijatou zprávu vysílají nazpět (echo).

GoodComReport

je-li tento parametr nastaven na hodnotu true, bude se při obnovení komunikace po chybě generovat výjimka od ovladače. Stav výjimky bude 1 nebo 2 pro čtení resp. pro zápis a kód výjimky bude 0 (úspěšná operace).

ErrorRecovery

způsob ošetření chyby komunikace. Implicitní hodnota je none.

Možné hodnoty parametru jsou:

none

žádná reakce po výskytu chyby.

nak

po výskytu chyby se pošle znak NAK.

break

po výskytu chyby se generuje signál break na komunikační lince.

BreakDelay

prodleva generování signálu break na lince po výskytu chyby, je-li nastaven parametr ErrorRecovery na hodnotu break. Implicitní hodnota je 200 ms.

Příklad parametrů v sekci [Settings]:

[Settings]
 ComDriver = CWCOMM.DLL COM1
 NumRepeat = 2
 Timeout = 250
 ErrorRecovery = break
 BreakDelay = 300
 MaxPacketLength = 300
 InputBufferSize = 600
 OutputBufferSize = 600
 SwapBytes = false
 MaxExceptions = 1000
 FinalizeAfterEachBlock = false
 Trace = none

Konfigurace kanálů ovladače — sekce [Channels]

Tato sekce definuje jednotlivé kanály nebo skupiny kanálů ovladače a jejich reprezentaci v paměti PLC. Skupiny se definují po jednotlivých blocích. Blok je definován intervalem kanálů, datovou oblastí v PLC, datovým typem, a počáteční adresou v dané oblasti. V případě použití obousměrných kanálů je možno definovat parametr bidirect, který zamezí vzniku kolizí při současném čtení i zápisu stejného kanálu - pak jsou v ovladači vytvořeny dva zvláštní bloky, jeden pro čtení, druhý pro zápis. Další nepovinný parametr určuje prohození pořadí byte u typů zabírajících více než jeden byte v paměti PLC. Součástí definice bloku může být i komentář. Ten musí být uveden na samostatném řádku a musí začínat středníkem.

Z pohledu komunikace představuje jeden blok maximální celistvý úsek, který se dá přenést najednou v rámci jedné komunikace se stanicí. Použitý komunikační protokol resp. nižší komunikační vrstvy tuto hodnotu dále upravují. Bude-li definován delší blok než je možno přenést najednou a budou-li zadány požadavky na čtení nebo zápis všech kanálů bloku, rozpadne se komunikace na několik částí tak, aby byla všechna data přenesena.

Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Každé skupině (bloku) kanálů odpovídá jeden řádek textu. V hranatých závorkách jsou uvedeny nepovinné nebo doplňující parametry:

[Channels]
 Block = <From>,<To>,<Area>,<Type>,<Adr>[,Bidirect] [,SwapBytes] [,Id:<Name>]
 Block = ...
 ...
From

číslo prvního kanálu v bloku.

To

číslo posledního kanálu v bloku.

Con

identifikátor spojení (sekce [Connection]).

Area

kód datové oblasti v PLC.

Možné hodnoty jsou:

Dn

datový blok (data block). Hodnota n udává číslo datového bloku.

Xn

datový blok (extended data block). Hodnota n udává číslo datového bloku.

M

oblast paměti M (flag bytes).

A

oblast binárních výstupů.

E

oblast binárních vstupů.

T

oblast časovačů.

Z

oblast čítačů.

P

periferie.

Type

typ dat v oblasti.

Možné hodnoty jsou:

bits

8 boolean kanálů v jednom byte paměti. Typ bits pracuje vždy s celým byte nebo slovem v paměti PLC. Je-li nastaven tento typ, pak bude nejmenší přenesené množství dat 1 byte resp. 1 word podle použité datové oblasti.

bool8

jeden boolean kanál v jednom byte paměti PLC. Nulová hodnota je false, nenulová hodnota je true.

uint8

8-bitové číslo bez znaménka

int8

8-bitové číslo se znaménkem

uint16

16-bitové číslo bez znaménka

int16

16-bitové číslo se znaménkem

uint32

32-bitové číslo bez znaménka

int32

32-bitové číslo se znaménkem

float32

32-bitové desetinné číslo podle normy IEEE-754

float32s

32-bitové reálné číslo používané u PLC SIMATIC S5 (formát KG)

Adr

počáteční adresa v datové oblasti. Adresace je po jednotlivých byte (oblasti M, E, A, P) nebo po slovech (oblasti D, X, Z, T).

Bidirect

příznak toho, že blok slouží jak pro zápis, tak pro čtení. Tento parametr je nepovinný.

SwapBytes

příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slovech v rámci definovaného bloku. Tento parametr je nepovinný.

Id

Name je jméno identifikátoru bloku. Identifikátor slouží pro dynamickou změnu počáteční adresy definovaného bloku za běhu aplikace. Změna adresy se provádí pomocí procedur ovladače SetBlockId a SetBlockOffset. Délka identifikátoru může být max. 32 znaků. Tento parametr je nepovinný.

Příklad parametrů v sekci [Channels]:

[Channels]
 Block = 200, 249, D15, int16, 150 
 Block = 300, 347, D16, bits, 140 
 Block = 1000, 1999,  M, int8, 20
 Block = 2000, 2999,  M, int8, 20

Parametry linkové komunikační vrstvy — sekce [comm]

Linková komunikační vrstva představuje prostředek pro přístup na standardní sériové rozhraní počítače. Tato vrstva umožňuje mimojiné sdílet jedno sériové rozhraní více ovladači. V systému Control Web je linková komunikační vrstva reprezentována dvěma DLL knihovnami ('CWXLINK.DLL' a 'CWCOMM.DLL'). Pro její konfiguraci slouží v souborech parametrů ovladače sekce [comm]. V této sekci je možno buď přímo definovat parametry sériové komunikace nebo uvést odkaz (přesměrovaní) na samostatný konfigurační soubor s parametry sériové komunikace. V případě přesměrování obsahuje sekce [comm] pouze jediný parametr — file:

[comm]
 file=c:\cw\par\comm.par

Struktura parametrů linkové vrstvy:

[comm]
 file = <File>
 device = <Section>

Pokud je definován parametr device a existuje sekce jména Section, budou konfigurační parametry přednostně získány z této sekce, jinak budou použity parametry přímo ze sekce [comm].

Povinné parametry:

[comm]
 rx_frame_buffer = <N>
 tx_frame_buffer = <N>
 baudrate = <N>
 databits = <N>
 stopbits = one | 1 | oneandhalf | 1.5 | two | 2
 parity = none | no | even | mark | odd | space
 cts_flow = true | false
 dsr_flow = true | false
 dtr_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 rts_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 dsr_sense = low | high
 rx_interchar_timeout = <N>
 rx_char_timeout = <N> | 0
 rx_timeout = <N> | 0
 tx_char_timeout = <N> | 0
 tx_timeout = <N> | 0

Nepovinné parametry:

 priority = idle | low | below_normal | normal | above_normal | high | realtime
 mode = fullduplex | halfduplex
 pre_key = <N>
 hold_key = <N>
 rx_buffer = <N>
 tx_buffer = <N>
 tx_continue_xon_xoff = true | false
 tx_xon_xoff = true | false
 rx_xon_xoff = true | false
 xon_tresh = <N>
 xoff_tresh = <N>
 error_xlat = true | false
 discard_null = true | false
 xon_char = <N>
 xoff_char = <N>
 err_char = <N>
 eof_char = <N>
 evt_char = <N>

Syntaktické kategorie:

file

jméno souboru u parametru file

section

název sekce u parametru device

N

číselná hodnota

Popis jednotlivých parametrů:

file

soubor parametrů. Tento parametr je výhodné použít v případech, kdy více ovladačů používá jedinou linkovou vrstvu. Parametry lze potom udržovat v jediném souboru.

device

jméno zařízení, například COM1. Pokud je tento parametr uveden, bude použito zařízení tohoto jména. Pokud zároveň existuje sekce stejného jména, budou následující parametry získány z této sekce. Pokud sekce tohoto jména neexistuje, parametry jsou načteny z aktuální sekce [comm].

priority

priorita komunikačního threadu. Implicitní hodnota je normal.

mode

režim činnosti (obousměrná/jednosměrná komunikace). Implicitní hodnota je fullduplex.

pre_key

určuje prodlevu před zahájením přenosu. Stav signálů DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, je po dobu prodlevy již změněn na aktivní.

hold_key

určuje prodlevu po ukončení přenosu. Signály DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, zůstávají po tuto dobu prodlevy ještě aktivní.

rx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro vstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

tx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro výstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

rx_buffer

velikost bufferu pro vstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

tx_buffer

velikost bufferu pro výstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

baudrate

komunikační rychlost.

databits

počet data bitů.

stopbits

počet stop bitů.

parity

parita přenosu.

cts_flow

povoluje CTS řízení (handshake).

dsr_flow

povoluje DSR řízení (handshake).

dtr_control
rts_control

chování DTS a RTS, význam hodnot:

disable

řízení vypnuto, trvale v úrovni low

low

stejně jako disable

enable

řízení vypnuto, trvale v úrovni high

high

stejně jako enable

handshake

pozitivní handshake

toggle

signál mění stav během přenosu dat na high (pozitivní klíč), jinak trvale v low

toggle_neg

signál mění stav během přenosu dat na low (negativní klíč), jinak trvale v high

Chování DTR/RTS v módech toggle/toggle_neg

dsr_sense

určuje, je-li DSR aktivní v úrovni high nebo low (high = pozitivní handshake, low = negativní handshake).

tx_continue_xon_xoff

povoluje zastavení vysílání pokud je vstupní buffer plný a byl vyslán znak XOFF (xoff_char). Pokud je nastaveno true, vysílání pokračuje od okamžiku, kdy je ve vstupním bufferu nejméně xoff_tresh znaků volných a ovladač vyslal XOFF znak (xoff_char) pro přibrždění příjmu. Pokud je nastaveno false, vysílání nepokračuje do okamžiku než je ve vstupním bufferu alespoň xon_tresh znaků volných a ovladač vyslal XON znak (xon_char) pro obnovení příjmu. Implicitní hodnota je false.

tx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro výstup. Implicitní hodnota je false.

rx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro vstup. Implicitní hodnota je false.

xon_tresh

minimální volná kapacita vstupního bufferu pro vyslání XON. Implicitní hodnota je 50 procent.

xoff_tresh

ovlivňuje maximální počet znaků ve vstupním bufferu pro vyslání XOFF. Maximální počet přípustných znaků lze spočítat odečtením uvedené hodnoty od velikosti vstupního bufferu (rx_buffer). Implicitní hodnota je 80 procent.

error_xlat

povoluje nahrazení znaků přijatých s chybou parity znakem err_char. Pokud je nastaveno true a kontrola parity povolena, dochází k nahrazení. Implicitní hodnota je false.

discard_null

povoluje odstranění prázdných (NULL) znaků. Pokud je nastaveno true, každý NULL znak je ihned po přijetí odstraněn ze vstupního bufferu. Implicitní hodnota je false.

xon_char

dekadický kód znaku XON.

xoff_char

dekadický kód znaku XOFF.

err_char

dekadický kód znaku, který je určen pro nahrazení znaků přijatých s chybou parity.

eof_char

dekadický kód znaku EOF.

evt_char

dekadický kód znaku EVT.

rx_interchar_timeout

meziznaková prodleva pro příjem v milisekundách.

rx_char_timeout

prodleva na jeden přijatý znak v milisekundách.

rx_timeout

konstantní prodleva pro příjem v milisekundách.

tx_char_timeout

prodleva na vyslání jednoho znaku v milisekundách.

tx_timeout

konstantní prodleva pro vysílání v milisekundách.

Upozornění:

Parametry rx_interchar_timeout, rx_char_timeout a rx_timeout ovlivňují propustnost na vstupu. Zvýšením hodnoty rx_timeout lze dosáhnout zvýšení efektivity pro rozsáhlé přenosy dat (pozor na kapacitu vstupního bufferu!), ale dojde také k prodloužení prodlev při příjmu separátních bloků dat. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Parametry tx_char_timeout a tx_timeout ovlivňují propustnost na výstupu. Zvýšením hodnot lze docílit vyšší efektivity pro rozsáhlé přenosy dat, zvláště při povoleném handshake. Příliš malé hodnoty mohou způsobit problémy při vysílání, včetně potenciálně velkého počtu neúspěšných pokusů o vyslání. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Příklad parametrů v sekci [comm]:

[comm]
 baudrate = 9600
 parity = no
 databits = 8
 stopbits = 1
 rx_buffer = 2048
 tx_buffer = 2048
 rx_frame_buffer = 2048
 tx_frame_buffer = 2048
 cts_flow = false
 dsr_flow = false
 dtr_control = disable
 rts_control = disable
 dsr_sense = low
 rx_interchar_timeout = 0
 rx_char_timeout = 0
 rx_timeout = 0
 tx_char_timeout = 0
 tx_timeout = 0

Kanály ovladače

Ovladač může jednotlivé prvky různých datových oblastí připojených stanic interpretovat jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (bity). Definice kanálů se děje prostřednictvím souboru parametrů v sekci [Channels], jak je popsáno níže.

Vyhražené kanály ovladače

Kromě uživatelsky definovaných kanálů, viz sekce [Channels], má ovladač skupinu kanálů, které jsou pevně definovány. Tyto kanály jsou vyhraženy pro poskytování stavových informací o ovladači a pro řízení jeho činnosti. Jsou mapovány do intervalu 1 až 99. Proto kanály s těmito čísly nepoužívejte v definici bloků pro komunikaci.

 • kanál č.1 - real input - stav výjimky od ovladače

 • kanál č.2 - boolean output - povolení výjimky od ovladače

 • kanál č.3 - real input - počet zpracovaných výjimek od ovladače

 • kanál č.4 - real input - počet nezpracovaných výjimek, které má ovladač ve frontě

 • kanál č.5 - real input - adresa stanice, která způsobila výjimku

 • kanál č.6 - real input - chybový kód

 • kanál č.7 - string input - popis chyby

 • kanál č.8 - real input - číslo prvního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.9 - real input - číslo posledního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.10 - real input - kód oblasti, při jejímž přenosu vznikla chyba:

  68 - oblast D

  88 - oblast X

  77 - oblast M

  65 - oblast A

  69 - oblast E

  84 - oblast T

  90 - oblast Z

  80 - oblast P

 • kanál č.11 - real input - počet chyb čtení.

 • kanál č.12 - boolean output - vynulování počítadla chyb čtení.

 • kanál č.13 - real input - počet chyb zápisu.

 • kanál č.14 - boolean output - vynulování počítadla chyb zápisu.

 • kanál č.15 - real input - celkový počet opakování požadavků na komunikaci.

 • kanál č.16 - real input - chybový kód zařízení (dokumentace SIMATIC).

Automatická konverze typů

Při definování kanálů ovladače je nutno kromě zápisu bloků v souboru parametrů vytvořit také soubor '*.DMF', který obsahuje seznam kanálů a jejich typů pro aplikaci. Ovladač nevyžaduje striktní dodržování stejných typů v definici bloků a souboru '*.DMF'. Pouze doporučujeme aby kanály typu boolean v souboru '*.DMF' měly své protějšky v blocích v souboru '*.PAR' jako typy bits, bool8 nebo bool16. Ostatní číselné typy se mohou kombinovat. Např. v souboru '*.DMF' mohou být všechny číselné kanály typu real a v blocích ovladače mohou být uvedeny třeba jako int16.

Příklad automatické konverze typu int16 na real.

Procedury ovladače

Aplikace může volat ovladači určité procedury, pomocí nichž je možno řídit chování ovladače nebo získat důležité informace. To se děje prostřednictvím systémové procedury:

system.DriverQueryProc( DriverName : string; Param1 : any; &Param2 : any )

Její parametry mají následující význam:

 • DriverName je symbolické jméno ovladače, definované v aplikaci.

 • Param1 slouží k zadání povelu (jména procedury ovladače).

 • Param2 je použit jako parametr procedury nebo návratová hodnota procedury.

DriverName a Param1 se zadávají jako textové řetězce. Param2 je různého typu podle významu procedury. Některé procedury, sloužící k nastavení parametrů, mohou skončit chybou. Výsledek naposled vykonané procedury je možno získat voláním procedury GetResult.

Přehled a význam jednotlivých procedur ovladače (parametr Param1)

GetResult

Vrátí výsledek naposledy volané procedury ovladače. Výsledkem je některý z chybových kódů, popsaných v kapitole Chybové kódy. Tato procedura by se měla volat po volání těch procedur, u kterých může nastat chyba.

GetVersion

Vrátí v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače.

GetMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze produktu Control Web.

GetMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze produktu Control Web.

GetAPIMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze API produktu Control Web.

GetAPIMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze API produktu Control Web.

EnableException

Voláním této procedury se povolí další výjimka od ovladače.

GetErrorCode

Vrátí číslo chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetErrorString

Vrátí popis chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetExcStatus

Vrátí kód právě zpracovávané výjimky ovladače.

SetTraceOutput

Nastaví cíl trasovacích výpisů komunikace. Parametr udává cíl výpisů:

0 - žádné trasovací výpisy

1 - výpisy jsou nasměrovýny do ladicího okna systému Windows

2 - výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

3 - výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

SetDevice

Nastaví jméno COM portu pro otevření pomocí procedury OpenCom.

GetDevice

Vrátí aktuální jméno COM portu (nemusí se shodovat se jménem nastaveným pomocí procedury SetDevice).

OpenCom

Otevře COM port definovaný procedurou SetDevice a vrací popis chyby.

CloseCom

Zavře aktuální COM port.

IsOpen

Vrátí aktuální stav COM portu - otevřen/zavřen.

SetComParams

Nastaví parametry COM portu. Parametr je ve tvaru: 'baud=n, data=n, parity=n, stop=n'.

GetComParams

Vrátí aktuální parametry COM portu.

SetBaudRate

Nastaví komunikační rychlost, např. 19200.

GetBaudRate

Vrátí aktuální komunikační rychlost.

SetDataBits

Nastaví počet datových bitů komunikace. Možné hodnoty jsou 5, 6, 7, 8.

GetDataBits

Vrátí počet datových bitů.

SetParity

Nastaví paritu přenosu.

0 - NONE (bez parity)

1 - ODD (lichá)

2 - EVEN (sudá)

3 - MARK (značka)

4 - SPACE (mezera)

GetParity

Vrátí aktuální paritu přenosu. Hodnoty jsou stejné jako u procedury SetParity.

SetStopBits

Nastaví počet stopbitů komunikace.

0 - 1 stopbit

1 - 1.5 stopbitu

2 - 2 stopbity

GetStopBits

Vrátí aktuální počet stopbitů komunikace.

SetTimeout

Nastaví timeout komunikace v milisekundách. Je to doba, kterou ovladač čeká po odeslání požadavku na odpověď od zařízení. Pokud odpověď do této doby nepřijde, vznikne chyba timeout.

GetTimeout

Vrátí aktuální hodnotu timeoutu komunikace.

SetBlockId

Nastaví identifikátor aktuálního bloku kanálů pro změnu adresy (offsetu) v paměti PLC. Parametr je typu string a předává se v něm identifikátor bloku (maximálně 32 znaků). Tento identifikátor musí být shodný s identifikátorem v definici bloků v souboru parametrů.

SetBlockOffset

Nastavuje adresu (offset) začátku bloku v paměti PLC. Blok je určen svým identifikátorem v souboru parametrů a vybrán pomocí procedury SetBlockId. Parametr udává adresu a může být libovolného číselného typu.

Upozornění:

Rozsah parametru se nehlídá.

Mapovací soubor ovladače a datové typy

Tento soubor obsahuje typy kanálů ovladače. Protože ovladač má jak pevnou množinu kanálů, tak proměnnou množinu kanálů, měl by tento soubor obsahovat vždy shodnou definici pro vyhražené kanály a různou (podle požadavků aplikace) pro kanály definované uživatelsky v souboru parametrů v sekci [Channels].

Typ dat Typ kanálu Popis
uint32 číslo 32bitová hodnota bez znaménka — 4 byte
int32 číslo 32-bitová hodnota se znaménkem - 4 byte
float32 číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte
float32s číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte ve formátu KG (u SIMATIC S5)
 
uint16 číslo 16bitová hodnota bez znaménka - 2 byte
int16 číslo 16bitová hodnota se znaménkem - 2 byte
bool16 boolean 1 boolean hodnota - 2 byte
 
uint8 číslo 8bitová hodnota bez znaménka - 1 byte
int8 číslo 8bitová hodnota se znaménkem - 1 byte
bool8 boolean 1 boolean hodnota - 1 byte
 
bits boolean 1-bitová hodnota 8 resp. 16 v jednom datovém elementu PLC (podle jeho velikosti)

Přehled datových typů ovladače

Zpracování a stavy výjimek ovladače

Při výskytu chyby komunikace vznikne událost, kterou ovladač může přenést jako výjimku do aplikace. V aplikaci musí být definován objekt (virtuální přístroj), který má definován parametr driver_exception se symbolickým jménem tohoto ovladače. V tomto případě je takový přístroj výjimkou aktivován. V rámci jeho činnosti je třeba zapsat na kanál č.2 hodnotu true nebo zavolat proceduru ovladače EnableException. Tím se povolí vyvolání další výjimky, jakmile nastane nebo pokud není fronta výjimek prázdná. Přečtením kanálu č.1 je možno zjistit stav výjimky. Při použití kanálu č.2 je třeba pamatovat na to, aby měl virtuální přístroj nastaven parametr send_same_data. Pokud aplikace výjimky nezpracovává, přidávají se do fronty, jejíž maximální velikost je určena parametrem MaxExceptions v sekci [Settings].

Kódy pro stavy výjimek ovladače

 • 0 - žádná výjimka od ovladače

 • 1 - výjimka signalizuje chybu při čtení dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 2 - výjimka signalizuje chybu při zápisu dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 3 - změna dat v zařízení. U asynchronních komunikací nebo v případě, že ovladač vystupuje jako podřízená stanice (slave), se takto signalizuje změna dat v zařízení.

 • 4 - chyba procedury ovladače. Vykonání některých procedur ovladače může zabrat poměrně dlouhou dobu. Proto běží zpravidla ve zvláštním threadu, aby nezdržovaly běh aplikace. Pokud procedura skončí chybou, způsobí generování výjimky s tímto kódem.

Chybové kódy

Ovladač generuje následující chybové kódy. Tyto kódy jsou k dispozici na kanále č.6. Kód a popis chyby je také možno získat voláním procedur ovladače GetErrorCode a GetErrorString. Při vzniku chyby se současně vypíše hlášení do Okna zpráv systému Control Web.

 • 0 - úspěšná operace

 • 1 - chyba timeoutu

 • 2 - neplatná hodnota

 • 3 - neexistující kanál

 • 1000 - vnitřní chyba

 • 1001 - chyba kontrolního součtu

 • 1002 - vstupní komunikační buffer je plný

 • 1003 - nesprávná adresa stanice

 • 1004 - nesprávný kód povelu (funkce)

 • 1005 - přijatá data mají nesprávnou délku

 • 1006 - chyba potvrzení

 • 1007 - nesprávná odpověď

 • 1008 - chyba otevření COM portu

 • 1009 - chyba zavření COM portu

 • 1010 - chyba nastavení zařízení

 • 1011 - chyba nastavení COM parametrů

 • 1012 - chyba nastavení rychlosti

 • 1013 - chyba nastavení délky slova

 • 1014 - chyba nastavení parity

 • 1015 - chyba nastavení stop bitů

 • 1016 - chyba nastavení timeoutu

 • 1017 - chyba zápisu bloku

 • 1018 - výstupní fronta je plná

 • 1019 - vstupní fronta je plná

 • 1020 - nesprávný parametr procedury

 • 1021 - data nejsou k dispozici

 • 1022 - neznámá procedura ovladače

 • 1023 - nesprávný identifikátor bloku

 • 1024 - neplatný offset bloku

 • 1025 - zařízení není připojeno

 • 1026 - datový element je určen pouze pro čtení

Příklad použití ovladače

Součástí instalace je několik příkladů použití ovladače. Tyto příklady naleznete v adresáři 'EXAMPLES\S_RK512'. Součástí příkladů jsou také soubory '*.DMF' a '*.PAR'. Před spuštěním příkladů si nejprve tyto soubory upravte podle aktuální konfigurace.