Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Mitsubishi Melsec FX
 

Mitsubishi Melsec FX


Kód:CW-MMFX
Cena pro integrátory (bez DPH):8 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):9 900 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač pro průmyslové automaty MITSUBISHI MELSEC řady FX, tj s procesorovou jednotkou FX0N, FX, FX2C a FX2N připojené k počítači prostřednictvím programovacího portu automatu přes sériový převodník RS422/RS232.

Ovladač pro průmyslové automaty MITSUBISHI MELSEC řady FX, tj s procesorovou jednotkou FX0N, FX, FX2C a FX2N připojené k počítači prostřednictvím programovacího portu automatu přes sériový převodník RS422/RS232.

Seznam sekcí:

Komunikace počítače s automatem
Statistika komunikace
Poruchová hlášení
Parametrický soubor
Datové typy a jejich konverze
*.DMF soubor

Komunikace počítače s automatem

Pro aplikaci umožňuje ovladač přenášet oběma směry celou datovou oblast automatu.

Bit devices
Device Area Range Comment
Input X X0 - X7, X10 - X17, .. , X170 - X177  
Output Y Y0 - Y7, Y10 - Y17, .. , Y170 - Y177  
Internal relay M M0 - M1023  
Special relay M M8000 - M8255  
Step relay S S0 - S999  
Timer (contact) T TS0 - TS255  
Counter (contact) C CS0 - CS199 16-bit counters
Counter (contact) C CS200 - CS255 32-bit counters
Word devices
Device Area Range Comment
Data register D D0 - D511 ( D0 - D999 for FX2C )  
Special register D D8000 - D8255 ( D6000 - D6026, D7970 - D8255 for FX2C )  
Timer ( present value ) T TN0 - TS255  
Counter ( present value ) C CN0 - CN199 16-bit counters
Counter (contact) ( present value ) C CN200 - CN255 32-bit counters

Datové oblasti automatu

V oblastech "Special relay" a "Special register" jsou některé části chráněny proti zápisu. Ovladač tuto ochranu nepodporuje, tzn. pokud aplikace provede zápis do této zóny, dojde k chybě komunikace. Komunikace je odvozena od vzniku požadavků v aplikačním programu systému Control Web. Požadavky na čtení vznikají při přečtení kanálu nějakým přístrojem a požadavky na zápis analogicky při zápisu hodnoty na výstupní kanál. Z toho vyplývá, že ovladač komunikuje pouze požadovaná data s určitou optimalizací na počet zpráv (např. je-li požadavek na čtení D10 a D12, ovladač přečte jedinou zprávou oblast D10 - D12, tedy včetně D11). Z tohoto důvodu jsou také oblasti označené jako "bit device" čteny po bytech, tzn. po 8-cích. Zápis se provádí pro "word devices" pouze pro označené oblasti a pro "bit devices" lze nastavit zapisování po jednotlivých bitech nebo po bytech.

Statistika komunikace

Ve stavových kanálech ovladač nabízí základní statistiky o průběhu komunikace.

Číslo kanálu Typ Směr Obsah
1 bool output enable driver ( false zablokuje ovladač )
2 real input chybový kód ( viz. násl. tabulka )
3 real input počet přijatých zpráv
4 real input počet odeslaných zpráv
5 real input počet chyb při čtení dat
6 real input počet chyb při zápisu dat

Stavové kanály ovladače

Poruchová hlášení

Poruchový kód je nastavován do prvního stavového kanálu dle následující tab.

Kód Význam
0 komunikace proběhla v pořádku
10H chyba kontrolního součtu
11H nepřijetí zprávy automatem
0FFH time out

Poruchový kód

Parametrický soubor

Pomocí souboru parametrů je možno nastavit parametry komunikace a definovat kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem "=" jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

U názvů sekcí a parametrů je třeba dodržet správný zápis velkých a malých písmen.

Parametry linkové komunikační vrstvy — sekce [comm]

Linková komunikační vrstva představuje prostředek pro přístup na standardní sériové rozhraní počítače. Tato vrstva umožňuje mimo jiné sdílet jedno sériové rozhraní více ovladači. V systému Control Web je linková komunikační vrstva reprezentována dvěma DLL knihovnami ('CWXLINK.DLL' a 'CWCOMM.DLL'). Pro její konfiguraci slouží v souborech parametrů ovladače sekce [comm]. V této sekci je možno buď přímo definovat parametry sériové komunikace nebo uvést odkaz (přesměrovaní) na samostatný konfigurační soubor s parametry sériové komunikace. V případě přesměrování obsahuje sekce [comm] pouze jediný parametr — file:

[comm]
 file=c:\cw\par\comm.par

Struktura parametrů linkové vrstvy:

[comm]
 file = <file>
 device = <comdevice>

Pokud je definován parametr device a existuje sekce jména comdevice, budou konfigurační parametry přednostně získány z této sekce, jinak budou použity parametry přímo ze sekce [comm].

Povinné parametry:

[comm]
 rx_frame_buffer = <N>
 tx_frame_buffer = <N>
 baudrate = <N>
 databits = <N>
 stopbits = one | 1 | oneandhalf | 1.5 | two | 2
 parity = none | no | even | mark | odd | space
 cts_flow = true | false
 dsr_flow = true | false
 dtr_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 rts_control = disable | low | enable | high | handshake | toggle | toggle_neg
 dsr_sense = low | high
 rx_interchar_timeout = <N>
 rx_char_timeout = <N> | 0
 rx_timeout = <N> | 0
 tx_char_timeout = <N> | 0
 tx_timeout = <N> | 0

Nepovinné parametry:

 priority = idle | low | below_normal | normal | above_normal | high | realtime
 mode = fullduplex | halfduplex
 pre_key = <N>
 hold_key = <N>
 rx_buffer = <N>
 tx_buffer = <N>
 tx_continue_xon_xoff = true | false
 tx_xon_xoff = true | false
 rx_xon_xoff = true | false
 xon_tresh = <N>
 xoff_tresh = <N>
 error_xlat = true | false
 discard_null = true | false
 xon_char = <N>
 xoff_char = <N>
 err_char = <N>
 eof_char = <N>
 evt_char = <N>

Syntaktické kategorie:

ObjektPopis
file

jméno souboru u parametru file

comdevice

název sekce u parametru device

N

číselná hodnota

Popis jednotlivých parametrů:

ParametrVýznam
file

soubor parametrů. Tento parametr je výhodné použít v případech, kdy více ovladačů používá jedinou linkovou vrstvu. Parametry lze potom udržovat v jediném souboru.

device

jméno zařízení, například COM1. Pokud je tento parametr uveden, bude použito zařízení tohoto jména. Pokud zároveň existuje sekce stejného jména, budou následující parametry získány z této sekce. Pokud sekce tohoto jména neexistuje, parametry jsou načteny z aktuální sekce [comm].

priority

priorita komunikačního threadu. Implicitní hodnota je normal.

mode

režim činnosti (obousměrná/jednosměrná komunikace). Implicitní hodnota je fullduplex.

pre_key

určuje prodlevu před zahájením přenosu. Stav signálů DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, je po dobu prodlevy již změněn na aktivní.

hold_key

určuje prodlevu po ukončení přenosu. Signály DTR/RTS, pokud pracují v toggle módu, zůstávají po tuto dobu prodlevy ještě aktivní.

rx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro vstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

tx_frame_buffer

velikost sekundárního bufferu pro výstup. Přípustný rozsah <96;65535>, parametr nemá implicitní hodnotu.

rx_buffer

velikost bufferu pro vstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

tx_buffer

velikost bufferu pro výstup; rozsah <96;65535>, implicitně 4096.

baudrate

komunikační rychlost.

databits

počet data bitů.

stopbits

počet stop bitů.

parity

parita přenosu.

cts_flow

povoluje CTS řízení (handshake).

dsr_flow

povoluje DSR řízení (handshake).

dtr_control
rts_control

chování DTS a RTS, význam hodnot viz dále.

dsr_sense

určuje, je-li DSR aktivní v úrovni high nebo low (high = pozitivní handshake, low = negativní handshake).

tx_continue_xon_xoff

povoluje zastavení vysílání pokud je vstupní buffer plný a byl vyslán znak XOFF (xoff_char). Pokud je nastaveno true, vysílání pokračuje od okamžiku, kdy je ve vstupním bufferu nejméně xoff_tresh znaků volných a ovladač vyslal XOFF znak (xoff_char) pro přibrzdění příjmu. Pokud je nastaveno false, vysílání nepokračuje do okamžiku než je ve vstupním bufferu alespoň xon_tresh znaků volných a ovladač vyslal XON znak (xon_char) pro obnovení příjmu. Implicitní hodnota je false.

tx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro výstup. Implicitní hodnota je false.

rx_xon_xoff

povoluje XON/XOFF (software) řízení pro vstup. Implicitní hodnota je false.

xon_tresh

minimální volná kapacita vstupního bufferu pro vyslání XON. Implicitní hodnota je 50 procent.

xoff_tresh

ovlivňuje maximální počet znaků ve vstupním bufferu pro vyslání XOFF. Maximální počet přípustných znaků lze spočítat odečtením uvedené hodnoty od velikosti vstupního bufferu (rx_buffer). Implicitní hodnota je 80 procent.

error_xlat

povoluje nahrazení znaků přijatých s chybou parity znakem err_char. Pokud je nastaveno true a kontrola parity povolena, dochází k nahrazení. Implicitní hodnota je false.

discard_null

povoluje odstranění prázdných (NULL) znaků. Pokud je nastaveno true, každý NULL znak je ihned po přijetí odstraněn ze vstupního bufferu. Implicitní hodnota je false.

xon_char

dekadický kód znaku XON.

xoff_char

dekadický kód znaku XOFF.

err_char

dekadický kód znaku, který je určen pro nahrazení znaků přijatých s chybou parity.

eof_char

dekadický kód znaku EOF.

evt_char

dekadický kód znaku EVT.

rx_interchar_timeout

meziznaková prodleva pro příjem v milisekundách.

rx_char_timeout

prodleva na jeden přijatý znak v milisekundách.

rx_timeout

konstantní prodleva pro příjem v milisekundách.

tx_char_timeout

prodleva na vyslání jednoho znaku v milisekundách.

tx_timeout

konstantní prodleva pro vysílání v milisekundách.

Hodnoty pro definici chování DTS a RTS (parametry rts_control a dtr_control):

HodnotaVýznam
disable

řízení vypnuto, trvale v úrovni low

low

stejně jako disable

enable

řízení vypnuto, trvale v úrovni high

high

stejně jako enable

handshake

pozitivní handshake

toggle

signál mění stav během přenosu dat na high (pozitivní klíč), jinak trvale v low

toggle_neg

signál mění stav během přenosu dat na low (negativní klíč), jinak trvale v high

Chování DTR/RTS v módech toggle/toggle_neg

Chování DTR/RTS v módech toggle/toggle_neg

Upozornění:

Parametry rx_interchar_timeout, rx_char_timeout a rx_timeout ovlivňují propustnost na vstupu. Zvýšením hodnoty rx_timeout lze dosáhnout zvýšení efektivity pro rozsáhlé přenosy dat (pozor na kapacitu vstupního bufferu!), ale dojde také k prodloužení prodlev při příjmu separátních bloků dat. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Parametry tx_char_timeout a tx_timeout ovlivňují propustnost na výstupu. Zvýšením hodnot lze docílit vyšší efektivity pro rozsáhlé přenosy dat, zvláště při povoleném handshake. Příliš malé hodnoty mohou způsobit problémy při vysílání, včetně potenciálně velkého počtu neúspěšných pokusů o vyslání. Nulové hodnoty parametrů způsobí nastavení optimálních hodnot podle parametrů komunikace.

Příklad definice parametrů sériové komunikace v souboru parametrů ovladače:

[comm]
 baudrate = 9600
 parity = even
 databits = 8
 stopbits = 1
 rx_buffer = 1152
 tx_buffer = 1152
 rx_frame_buffer = 1152
 tx_frame_buffer = 1152
 cts_flow = false
 dsr_flow = false
 dtr_control = disable
 rts_control = disable
 dsr_sense = low
 rx_interchar_timeout = 0
 rx_char_timeout = 0
 rx_timeout = 0
 tx_char_timeout = 0
 tx_timeout = 0

sekce [Melsec]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska řízení komunikace mezi počítačem a průmyslovým automatem. Následuje jejich výčet a popis:

ComDriver

jméno knihovny ovladače sériového rozhraní (linkové vrstvy) a jméno komunikačního portu (COMx), který je nainstalován v prostředí Windows. Jméno standardního ovladače je 'CWCOMM.DLL'.

Timeout

příznak toho, že blok slouží jak pro zápis, tak pro čtení. Tento parametr je nepovinný.

NumRepeat

Parametr udává počet opakování po neúspěšné komunikaci. Je-li nastaven na 0, požadavek se neopakuje (vykoná se tedy pouze jednou). Implicitní hodnota je 2. Maximální hodnota je 5.

Debug

Pomocí tohoto parametru je možno zapnout výpisy průběhu komunikace do souboru.

DebugOutput

Pomocí tohoto parametru se provádí nastavení jména souboru pro ladicí výpisy. Pokud není uvedena celá cesta, je soubor založen v adresáři systému Control Web. Implicitně je to soubor 'melsecfx.log'.

InitDisable

Tento parametr zablokuje činnost ovladače při startu aplikace obdobně jako kanál č. 1. Použitím tohto kanálu je možné v průběhu aplikace ovladač opět zpustit.

ReadBack

Aktivace tohoto parametru způsobí, že algoritmus příjmu zpráv očekává zpětné přijetí odeslaných dat při použití sériového rozhraní RS485. Některé převodníky RS485 tuto funkci provádí automaticky a není nutné tento režim aktivovat. Obdobně nemá význam při použití rozhraní RS232 nebo RS422.

Prefer

Pomocí tohoto parametru se dá měnit priorita řazení požadavků na komunikaci. Přípustné jsou hodnoty read, write, change, none. V připadě nastavení hodnoty none není nijak specifikována priorita řazení a ovladač provádí komunikaci dle svého uvážení. Nastavení write nebo read zprioritní požadavky na zápis nebo čtení. Při volbě change jsou střídavě řešeny požadavky na zápis a na čtení dat.

Způsob zápisu parametrů v sekci [Melsec] a jejich možné hodnoty:
[Melsec]
 ComDriver = <LinkDll>, <ComId>
 Timeout = <N>
 NumRepeat = <N>
 Debug = true | false
 DebugOutput = <FName>
 InitDisable = true | false
 ReadBack = true | false
 Prefer = read | write | change | none
ParametrVýznam
LinkDll

řetězec obsahující jméno DLL knihovny linkového ovladače, např. 'CWCOMM4.DLL'.

ComId

řetězec obsahující jméno komunikačního portu, např COM1.

N

číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

FName

jméno souboru pro ladící výpisy

Příklad parametrů v sekci [Melsec]:

[Melsec]
ComDriver = cwcomm, com2
Timeout = 1000
NumRepeat = 1
Debug = true
DebugOutput = TRACE.TXT
InitDisable = false
ReadBack = false
Prefer = read

Sekce [Channels]

Definuje přístupné datové oblasti automatu zápisem klíčového slova Block dle následujícího předpisu:

 [Channels]
   Block = <chan>, <dev1>, <dev2>, <typ> [, <SetByBit>]
   Block = ...
chan

číslo prvního kanálu

dev1

počátek datové oblasti ( např. D125, M56, TC120 )

dev2

konec datové oblasti

typ

typ dat (viz. násl. kap.)

SetByBit

volitelně pro bit devices nastavuje režim zápisu po jednotlivých bitech. Aktivuje zápis po jednotlivých bitech pro bitové registry (default je zápis po slovech).

Při deklaraci sekcí je třeba dbát, aby nedošlo k překrývání kanálu (tzn. číslo prvního kanálu následující sekce musí být alespoň o jedničku větší než je součet čísla prvního kanálu a počtu kanálů v sekci předcházející, počet kanálů je dán velikostí datové oblasti a zvoleného typu dat).

Z pohledu komunikace představuje jeden blok maximální celistvý úsek, který se dá přenést najednou v rámci jedné komunikace se stanicí. Použitý komunikační protokol tuto hodnotu dále upravuje. Bude-li definován delší blok než je možno přenést najednou a budou-li zadány požadavky na čtení nebo zápis všech kanálů bloku, rozpadne se komunikace na několik částí tak, aby byla všechna data přenesena.

Poznámka:

Všechny numerické kanály musí být v aplikaci (a v souboru DMF) typu real. Ovladač automaticky provádí nezbytné konverze na ostatní typy použité v komunikaci se stanicemi.

Příklad parametrů v sekci [Channels]:

[Channels]
 Block = 100, D0, D50, W
 Block = 200, D50, D90, LI
 Block = 300, M0, M160, B, SetByBit
 Block = 400, D0, D50, W
 Block = 500, D50, D90, LI
 Block = 600, M0, M160, B

Datové typy a jejich konverze

Ovladač nabízí typizaci dat uložených v paměti automatu a jejich konverzi do příslušné prezentace v počítači. Ovladač má implementovány následující typy:

Klíčové slovo Datový typ Délka (byte) Poznámka
B boolean 1 bit  
S byte 1  
SI shortint 1  
SB byteBCD 1 celočíselný byte kódovaný v BCD kódu
W word 2  
WI integer 2  
WB wordBCD 2 celočíselné slovo kódované v BCD kódu
L doubleword 4  
LI longint 4  
LB longBCD 4 celočíselné dvojslovo kódované v BCD kódu

Přehled datových typů ovladače

Podle volby typu jsou potom reprezentována v ovladači přijatá data a je zajištěna konverze do prezentace pro Control Web. Číselné typy jsou převáděny na real a logické typy na boolean. Např.

  [Channels]
   Block = 1000, D20, D22, S
   Block = 2000, D23, D24, B

Paměť automatu Kanály v aplikaci systému Control Web
D20 1000, 1001
D21 1002, 1003
D22 1004, 1005
D23 2000..2015
D24 2016..2031

Přílad mapování kanálů do registrů automatu

*.DMF soubor

Soubor s definicí kanálů pro Control Web musí korespondovat s nastavením v parametrickém souboru a ctít datovou konverzi.