Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Mitsubishi Melsec A
 

Mitsubishi Melsec A


Kód:CW-MMA
Cena pro integrátory (bez DPH):8 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):9 900 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač pro průmyslové automaty MITSUBISHI MELSEC řady A, tj. s procesorovou jednotkou A1S, A1N, A2N, A3N nebo AnA (P21 / R21)(S1) připojené k počítači prostřednictvím komunikačního modulu A1SJ71C24 (viz dokumentace k tomuto modulu Table 3.3 a 3.4 ) nebo pro průmyslové automaty MISTUBISHI MELSEC řady FX připojené k počítači modulem přídavného sériového rozhraní ADP* nebo *BD, který podporuje některý z komunikačních formátů A-čkového modulu A1SJ71C24.

Ovladač má implementovány dva instrukční soubory, které přepíná podle nadefinovaného typu automatu v parametrickém souboru (viz dále). Dále nabízí volitelně všechny čtyři komunikační formáty podporované modulem A1SJ71C24 a přístup k dalším automatům prostřednictvím sítě MELSECNET/B.

Komunikace počítače s automatem

Ovladač ke komunikaci používá dvou skupin instrukcí. První skupina je určena pro procesorové jednotky A1S, A1N, A2N, A3N (dále jen ACPU) a druhá pro řadu AnA, AnA-P21, AnA-R21, příp. modifikaci s příponou S1 (dále jen AnACPU). Volbu instrukčního souboru provádí ovladač podle uvedeného typu procesoru v parametrickém souboru.

Pro aplikaci umožňuje ovladač přenášet oběma směry celou datovou oblast automatu s výjimkou "file registers" označovaných zkratkou R.

Přístupný adresový prostor ACPU

Bit device Word device
Input X X0000 - X0255 Timer (present value) T TN000 - TN255
Output Y Y0000 - Y0255 Counter (present value) C CN000 - CN255
Internal relay M M0000 - M2047 Data register D D0000 - D1023
Latch relay L L0000 - L2047 Link register W W0000 - W1023
Step relay S S0000 - S2047 Special register D D9000 - D9255
Link relay B B0000 - B1023    
Annunciator F F0000 - F0255    
Special relay M M9000 - M9255    
Timer (contact) T TS000 - TS255    
Timer (coil) T TC000 - TC255    
Counter (contact) C CS000 - CS255    
Counter (coil) C CC000 - CC255    

Přístupný adresový prostor AnACPU

Bit device Word device
Input X X00000 - X02047 Timer (present value) T TN0000 - TN2047
Output Y Y00000 - Y02047 Counter (present value) C CN0000 - CN2047
Internal relay M M00000 - M08191 Data register D D00000 - D06143
Latch relay L L00000 - L08191 Link register W W00000 - W04095
Step relay S S00000 - S08191 Special register D D09000 - D09255
Link relay B B00000 - B04095    
Annunciator F F00000 - F02047    
Special relay M M09000 - M09255    
Timer (contact) T TS0000 - TS2047    
Timer (coil) T TC0000 - TC2047    
Counter (contact) C CS0000 - CS2047    
Counter (coil) C CC0000 - CC2047    

V oblastech "Special relay" a "Special register" jsou některé části chráněny proti zápisu. Ovladač tuto ochranu nepodporuje, tzn. pokud aplikace provede zápis do této zóny, dojde k chybě komunikace.

Komunikace je odvozena od vzniku požadavků v aplikačním programu v Control Webu. Požadavky na čtení vznikají při přečtení kanálu nějakým přístrojem a požadavky na zápis analogicky při zápisu hodnoty na výstupní kanál. Z toho vyplývá, že ovladač komunikuje pouze požadovaná data s určitou optimalizací na počet zpráv (např. je-li požadavek na čtení D10 a D12, ovladač přečte jedinou zprávou oblast D10 - D12, tedy včetně D11). Z tohoto důvodu jsou také oblasti označené jako "bit device" čteny po slovech, tzn. po 16-ticích. Zapisování ale probíhá samozřejmě jednotlivě anebo po souvislých oblastech, které jsou označeny pro zápis.

Odpověď automatu lze zpozdit o časový interval, který je uvedený v definici automatu. Velikost intervalu může být 0 .. 150 msec zaokrouhleno na celé desítky.

Při nasazení ovladače v síti s počítači řady FX, je přípustný adresový prostor změněn dle rozsahu automatu Mitsubishi MELSEC-FX2N (viz násl. tabulka)

Bit device
Input X X000 - X377
Output Y Y000 - Y377
Internal relay M M0000 - M3071
Special relay M M8000 - M8255
Step relay S S000 - S999
Timer T T000 - T255
Counter C C000 - C199
Counter C C200 - C255
Data register D D0000 - D7999
Special register D D8000 - D8255

Komunikační formáty

Volba se provádí uvedením čísla formátu v parametrickém souboru a přepínačem na komunikačním modulu. Nastavení na obou místech musí být samozřejmě totožné. Varianta na přepínači modulu "noform" (bezprotokolová komunikace) není v ovladači implementována.

Statistika komunikace

Ve stavových kanálech ovladač nabízí základní statistiky o průběhu komunikace. Číslo prvního stavového kanálu (ČPrStK) se uvádí v parametrickém souboru při definici automatu.

Číslo kanálu Typ Směr Popis
1 boolean output enable driver ( false zablokuje ovladač )
ČPrStK real input chybový kód ( viz. násl. tabulka )
ČPrStK + 1 real input počet přijatých zpráv
ČPrStK + 2 real input počet odeslaných zpráv
ČPrStK + 3 real input počet chyb při čtení dat
ČPrStK + 4 real input počet chyb při zápisu dat
ČPrStK + 5 boolean output spuštění automatu
ČPrStK + 6 boolean output stop automatu

Poruchová hlášení

Poruchový kód je nastavován do prvního stavového kanálu dle následující tab.

Kód Význam
0 komunikace proběhla v pořádku
0FH ovladač je v stavu SLEEP
10H chybná adresa stanice v přijaté zprávě
11H chybná adresa automatu v přijaté zprávě
12H chyba kontrolního součtu
13H chybí ukončovací znak CRLF ve zprávě
14H chybí ukončovací znak ETX ve zprávě
15H chyba nedodržení protokolu ve zprávě
16H chybový kód automatu (dle dokumentace ke komunikační jednotce tab. 12.1); k přijatému chybovému kódu je přičteno 50H
FFH time out

Poruchová hlášení

Parametrický soubor

Pomocí souboru parametrů je možno nastavit parametry komunikace a definovat kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem "=" jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

Poznámka. U názvů sekcí a parametrů je třeba správně dodržet zápis velkých a malých písmen.

Sekce [comm]

Tato sekce slouží k nastavení parametru komunikace. Podrobný popis je uveden v dokumentaci ovladače ASCDRV, který je součástí systému Control Web.

Příklad:

[comm]
baudrate = 9600
parity = none
databits = 8
stopbits = 1
rx_buffer = 1152
tx_buffer = 1152
rx_frame_buffer = 1152
tx_frame_buffer = 1152
cts_flow = false
dsr_flow = false
dtr_control = disable
rts_control = disable
dsr_sense = low
rx_interchar_timeout = 5
rx_char_timeout = 5
rx_timeout = 2
tx_char_timeout = 2
tx_timeout = 2

Příklad definice parametru sériové komunikace přímo v souboru parametrů ovladače galaxy:

Poznámka:

Parametry rx_interchar_timeout, rx_char_timeout, rx_timeout, tx_char_timeout a tx_timeout určují nastavení vnitřních timeoutu systémové komunikační vrstvy Windows (ovladač CWCOMM.DLL tuto vrstvu používá). Podle zkušeností však mají různý vliv v prostředí Win95 a WinNT. Parametry tx_char_timeout a tx_timeout mají vliv na způsob vysílání. Jsou-li příliš krátké, nemusí dojít k odvysílání celého bloku. V mnoha případech vyhoví implicitní nastavení, kdy tyto parametry mají hodnotu 0.

Sekce [Melsec]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska řízení komunikace mezi počítačem a ústřednou. Následuje jejich výčet a popis:

 • ComDriver

  Parametr definuje jméno ovladače sériového rozhraní a jméno komunikačního portu. Pro standardní rozhraní počítače COM1 až COM4 je použit systémový ovladač CWCOMM.DLL a COM1 až COM4.

 • Timeout

  Parametr definuje dobu čekání ovladače na odpověď podřízené stanice. Nepřijde-li do této doby odpověď požadavek se opakuje podle parametru NumRepeat. Nedojde-li ani poté odpověď je hlášena chyba komunikace. Tento údaj se zadává v milisekundách.

 • NumRepeat

  Parametr udává počet opakování po neúspěšné komunikaci. Je-li nastaven na 0, požadavek se neopakuje (vykoná se tedy pouze jednou). Implicitní hodnota je 2. Maximální hodnota je 5.

 • Debug

  Pomocí tohoto parametru je možno zapnout výpisy průběhu komunikace a povolit zobrazovaní stavu ovladače v okně ovladače.

 • DebugOutput

  Pomocí tohoto parametru se provádí nastavení jména souboru pro ladicí výpisy. Pokud není uvedena celá cesta, je soubor založen v adresáři systému Control Web. Implicitně je to soubor 'galaxy.log'.

 • InitDisable

  Tento parametr zablokuje činnost ovladače při startu aplikace obdobně jako kanál č. 1. Použitím tohoto kanálu je možné v průběhu aplikace ovladač opět spustit.

 • ReadBack

  Aktivace tohoto parametru způsobí, že algoritmus příjmu zpráv očekává zpětné přijetí odeslaných dat při použití sériového rozhraní RS485. Některé převodníky RS485 tuto funkci provádí automaticky a není nutné tento režim aktivovat.

 • Prefer

  Pomocí tohoto parametru se dá měnit priorita řazení požadavků na komunikaci. Přípustné jsou hodnoty read, write, change, none. V případě nastavení hodnoty none není nijak specifikována priorita řazení a ovladač provádí komunikaci dle svého uvážení. Nastavení write nebo read zprioritní požadavky na zápis nebo čtení. Při volbě change jsou střídavě řešeny požadavky na zápis a na čtení dat.

Způsob zápisu parametru v sekci [Melsec] a jejich možné hodnoty:

[Melsec]
 ComDriver = <ComDrvName>, <ComPort>
 Timeout = <Number>
 NumRepeat = <Number>
 Debug = true | false
 DebugOutput = <String>
 InitDisable = true | false
 ReadBack = true | false
 Prefer = read | write | change | none

<Number> - číselná hodnota, při použití hexadecimálního zápisu uveďte za číslem znak H 
<ComDrvName> - jméno DLL knihovny, která zprostředkovává komunikaci přes sériové rozhraní, standardně CWCOMM 
<ComPort> - jméno sériového rozhraní (COM1, COM2, ...)

Příklad:

[Melsec]
ComDriver = cwcomm, com2
Timeout = 1000
NumRepeat = 1
Debug = true
DebugOutput = TRACE.TXT
InitDisable = false
ReadBack = false
Prefer = read

Příklad parametrů v sekci [Melsec]:

Sekce [Controllers]

V této sekci se definují připojené automaty s jejich parametry a komunikované datové oblasti. Uvedením klíčového slova Controller je zahájena definice parametrů a datových oblastí daný automat až do konce souboru nebo výskytu dalšího klíčového slova Controller. Základní parametry automatu jsou uvedeny hned za tímto klíčovým slovem a to v rozsahu:

Controller = <CPU>, <adr>, <st>, <prt>, <wt>, <st>
ParametrVýznam
CPU

verze procesorové jednotky "A1S" pro skupinu ACPU, "AnA" pro skupinu AnACPU nebo "FXnet" pro řadu FX.

adr

adresa přijímací stanice ( PC musí mít hodnotu 255 )

st

adresa automatu

prt

číslo 1..4 pro volbu protokolu ( protokol 3 nepodporuje RS485 )

wt

zpoždění odpovědi automatu 0..150 v milisekundách

st

číslo prvního stavového kanálu

Za definicí kontroleru může následovat aktivace 'sleep modu' nebo definice datových oblastí. Je-li aktivován sleep režim klíčovým slovem SleepMode, chová se ovladač tak, že pokud od daného automatu dojde bezprostředně za sebou "num_timeouts"-krát k chybě timeout, přestane se pokoušet navázat spojení s daným automatem po dobu uvedenou v parametru "sleep_time" ( čas se uvádí v sekundách ).

SleepMode = <sleep_time>, <num_timeouts>

Definice přístupných datových oblastí je prováděna zápisem Block dle následujícího předpisu:

Block = <chan>, <dev1>, <dev2>, <typ>
ParametrVýznam
chan

číslo prvního kanálu

dev1

počátek datové oblasti ( D125, M48, ...; pro bitové registry musí být číslo zarovnáno na celistvé násobky 16 )

dev2

konec datové oblasti

typ

typ dat (viz. nasl. kap.)

Při deklaraci sekcí je třeba dbát, aby nedošlo k překrývání kanálu ( tzn. číslo prvního kanálu následující sekce musí být alespoň o jedničku větší než je součet čísla prvního kanálu a počtu kanálů v sekci předcházející, počet kanálů je dán velikostí datové oblasti a zvoleného typu dat ).

Z pohledu komunikace představuje jeden blok maximální celistvý úsek, který se dá přenést najednou v rámci jedné komunikace se stanicí. Použitý komunikační protokol tuto hodnotu dále upravuje. Bude-li definován delší blok než je možno přenést najednou a budou-li zadány požadavky na čtení nebo zápis všech kanálů bloku, rozpadne se komunikace na několik částí tak, aby byla všechna data přenesena.

Poznámka:

Všechny numerické kanály musí být v aplikaci (a v souboru DMF) typu real. Ovladač automaticky provádí nezbytné konverze na ostatní typy použité v komunikaci se stanicemi.

Způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty:

[Controllers]
  Controller = <TypCPU>, <PCNumber>, <StationNumber>, <Protocol>, <WaitTime>, <FirstStatChan>
   [SleepMode = <SleepTime>, <NumTimeouts>]
   Block = <Chan>, <BeginDevice>, <EndDevice>, <DataType>
   Block = ...
  [Controller = ...
  ...

<TypCPU> - typ procesoru - A1S | AnA | FXNet 
<PCNumber> 
<StationNumber> - adresa, číslo v rozsahu 0 až 255 ( 0 až 0FFH ) 
<Protocol> - typ komunikačního protokolu, číslo v rozsahu 1 až 4 
<WaitTime> - doba zpoždění odpovědi automatu, číslo v rozsahu 0 až 150 
<FirstStatChan> - číslo prvního kanálu se statistikou o komunikaci 
<SleepTime> - doba spánku ve 'sleep módu' v sec 
<NumTimeout> - počet chyb typu timeout pro přechod do 'sleep módu' 
<Chan> - číslo prvního kanálu pro definovaný datový blok 
<BeginDevice> 
<EndDevice> - označení počátku a konce datové oblasti 
<DataType> - datový typ pro reprezentaci datové oblasti

Příklad:

[Controllers]
Controller = A1S 0 0FAH 4 60 1000
 Block = 100, D0, D50, W
 Block = 200, D50, D90, LI
Controller = AnA 2 0FBH 4 60 1000
 Block = 500, D0, D50, W
 Block = 600, D50, D90, LI
 Block = 700, M0, M160, B

Příklad parametrů v sekci [Channels]:

Datové typy a jejich konverze

Ovladač nabízí typizaci dat uložených v paměti automatu a jejich konverzi do příslušné prezentace v počítači. Ovladač má implementovány následující typy:

klíčové slovo typ velikost (bytes) poznámka
B boolean 1 bit  
S byte 1  
SI short int 1  
SB byteBCD 1 celočíselný byte kódovaný v BCD kódu
W word 2  
WI integer 2  
WB wordBCD 2 celočíselné slovo kódované v BCD kódu
L doubleword 4  
LI longint 4  
LB longBCD 4 celočíselné dvojslovo kódované v BCD kódu

Podle volby typu jsou potom reprezentována v ovladači přijatá data a je zajištěna konverze do prezentace pro Control Web. Číselné typy jsou převáděny na real a logické typy na boolean.

*.DMF soubor

Soubor s definicí kanálů pro Control Web musí korespondovat s nastavením v parametrickém souboru a ctít datovou konverzi.