Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Simatic S7-TCP/IP
 

Simatic S7-TCP/IP


Kód:CW-S7TCP
Cena pro integrátory (bez DPH):14 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):16 550 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač pro komunikaci s PLC SIEMENS SIMATIC S7 pomocí síťového protokolu TCP/IP

Ovladač je určen pro spojení systému Control Web s průmyslovými automaty (PLC) SIMATIC S7 přes rozhraní Ethernet.

Seznam sekcí:

Činnost ovladače
Parametry ovladače
Kanály ovladače
Procedury ovladače
Mapovací soubor ovladače a datové typy
Zpracování a stavy výjimek ovladače
Chybové kódy
Příklad použití ovladače

Činnost ovladače

Ovladač komunikuje pouze přes standardní síťové rozhraní počítače. Podporuje komunikaci s PLC S7-300, 400, 200(CP243), LOGO!, 1200, 1500. Ovladač ke komunikaci používá vlastní prostředky (nevyžaduje žádnou další programovou podporu).

Pomocí ovladače je možno číst nebo zapisovat data z datových oblastí D, V, M, A, E, T, Z.

Ovladač interpretuje datové elementy PLC jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (boolean) popřípadě řetězce o max. délce 254 znaků. Datový element je zpravidla byte (v oblastech D, V, M, A, E) nebo word (oblasti T, Z). Číselné kanály mohou být různých typů (int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32, float32, float32s), podle toho kolik datových elementů zabírají. Logické kanály mohou být také různých typů (bits, sbit, bool8) podle toho, jestli se jedná o jednotlivé bity elementů nebo o celé elementy (nulová hodnota = false, nenulová hodnota = true). Dále umožňuje ovladač číst a zapistovat datum a čas v PLC nebo synchronizovat čas v PLC s časem v počítači. Datové kanály ovladače (jejich počet a typ) se konfigurují v souboru parametrů podle požadavků uživatele.

Parametry ovladače

Pomocí souboru parametrů je možno nastavit parametry komunikace a definovat kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem = jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

U názvů sekcí a parametrů je třeba dodržet správný zápis velkých a malých písmen.

Definice spojení - sekce [Connection]

V této sekci se definují všechna zařízení (PLC), se kterými má ovladač komunikovat. Každému zařízení se přiřadí jméno, podle kterého se identifikuje v sekci [Channels] a dále se specifikuje adresa a další parametry k určení zařízení.

Spojení u ovladače S7_TCP se definují takto:

[Connection]
 <Id> = station:<Adr>, segment:<N>, rack:<N>, slot:<N>, cpu:<N>
 <Id> = station:<Adr>, tsap:<H.H>, contype:<C>, cpu:<N>
 <Id> = ...
 ...
 • Id - identifikátor spojení, který se použije v sekci [Channels]. Je to libovolný řetězec o maximální délce 32 znaků.

 • Adr - adresa PLC. Pro komunikaci přes MPI nebo PROFIBUS je to číslo stanice. Pro komunikaci přes Industrial Ethernet je to buď IP adresa nebo tzv. MAC adresa (pouze u S_MPI). IP adresa je skupina 4 čísel (každé maximálně 255) vzájemně oddělených tečkami. MAC adresa je skupina 6 čísel v hexadecimálním tvaru vzájemně oddělených pomlčkami.

 • N - číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

 • H - číselná hodnota v hexadecimálním tvaru (bez ukončovacího znaku H).

 • C - typ spojení. Může to být 'PG' (programming console), 'OP' (Siemens HMI panel) nebo hodnota 3 až 16 (S7 Basic - generic data transfer connection).

Parametr cpu slouží k rozlišení řady PLC. Pro řadu S7-200 se zadává hodnota 200. Pro vyšší řady (S7-300/400/M7/C7) se zadává hodnota 300. Kromě tohoto zápisu je možno použít také zkrácený zápis, kdy se napravo od rovnítka uvedou pouze čísla v pořadí: station, segment, rack, slot, cpu. U ovladače S7_TCP může parametr cpu nabývat navíc hodnoty 1200 resp. 1500 pro typy S7-1200 resp. S7-1500.

Parametr tsap je třeba zadávat v případě komunikace s PLC S7-200 přes CP243

Poznámka:

U zkráceného zápisu se musí parametr segment zadat také pro IP adresu. V tomto případě je ale jeho hodnota ignorována.

Poznámka:

Pro PLC S7-1200 nebo S7-1500 se zadávají hodnoty rack a slot buď 0, 0 nebo 0, 1.

Upozornění:

Řídicí systémy Siemens SIMATIC S7-1200 (od firmware verze 4.0) a SIMATIC S7-1500 mají v sobě zabudovaný firewall. Ve výchozím nastavení je aktivována maximální ochrana. Pro navázání spojení s těmito PLC modely je třeba povolit komunikaci se zařízeními třetích stran. Toto nastavení je k dispozici ve vývojovém prostředí TIA Portal.

Postup:

1. V prostředí TIA Portal otevřete váš PLC projekt.

2. Klikněte na PLC a z nabídky vyberte příkaz Properties.

3. Na záložce General klikněte na Protection a ujistěte se, že je vybrána volba Full access (no protection).

4. Nakonec dole na stránce zaškrtněte volbu Permit access with PUT/GET communication from remote partner.

Upozornění:

Pro přístup k datablokům (DB) u řídicích systémů Siemens SIMATIC S7-1200 a S7-1500 je třeba vzít v úvahu následující pravidla:

1. Pro komunikaci jsou přístupné jsou pouze globální DB.

2. V PLC musí být vypnutý parametr Optimized block access (TIA Portal).

3. Musí být nastaven úplný přístup (Access level - full) a spojení musí mít povoleno mechanizmus GET/PUT.

Příklady parametrů v sekci [Connection]ovladače:

[Connection]
 CPU1 = 192.168.1.55, 0, 0, 2, 300
 CPU2 = station:192.168.1.55, tsap:01.02, contype:PG, cpu:300
 CPU3 = 192.168.1.55, 01.02, PG, 300

Parametry pro základní nastavení ovladače - sekce [Settings]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska komunikace. Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Společné parametry pro oba ovladače:

[Settings]
 SwapBytes = true | false
 MaxExceptions = <N>
 CheckTime = <N>
 FinalizeAfterEachBlock = false | true
 WritePriority = true | false
 LocalTSAP = <H.H>
 Timeout = <N>
 PingDisable = true | false
 Trace = none | log | xtrace | windows
N

číselná hodnota. Může být zapsána dekadicky nebo hexadecimálně (ukončena znakem H).

H

číselná hodnota v hexadecimálním tvaru (bez ukončovacího znaku H).

Následuje výčet a popis jednotlivých parametrů:

SwapBytes

Příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slově. Tento příznak je globální pro všechny bloky. Pokud bude nastaven na false nebo nebude uveden, je možno nastavit individuálně přehazování byte v rámci bloků kanálů.

MaxExceptions

Velikost fronty pro nezpracované výjimky od ovladače. Implicitní nastavení je 4096.

FinalizeAfterEachBlock

Pomocí tohoto parametru se zadává, jestli budou data předána do aplikace po každé komunikaci (hodnota parametru = true) nebo až po dokončení přenosu všech bloků, které se řeší v rámci daného časového kroku. Implicitní nastavení je false.

WritePriority

Tento parametr ovlivňuje způsob komunikace ovladače s PLC. Je-li nastaven na hodnotu false, jsou střídavě odbavovány všechny požadavky na čtení kanálů a poté všechny požadavky na zápis kanálů. Je-li parametr nastaven na hodnotu true, požadavky na zápis kanálů do PLC mají přednost. Implicitní nastavení je true.

CheckTime

Tento parametr nastavuje prodlevu v sekundách pro další pokus o navázání spojení v případě, že se s PLC nekomunikuje. Implicitní nastavení je 20 sekund.

Timeout

Tento parametr nastavuje dobu čekání na spojení nebo odpověď od zařízení v milisekundách. Implicitní nastavení je 3000 milisekund.

LocalTSAP

TSAP počítače pro spojení s PLC (např. pro S7-200). Není-li parametr uveden, bude použita hodnota 01.00.

PingDisable

Je-li tento parametr nastaven na hodnotu true, vypne se vysílání ICMP paketu echo (ping) při spojování s PLC. Implicitní nastavení je false.

Trace

Zapnutí trasovacích výpisů komunikace. Je-li nutno sledovat komunikaci ovladače se zařízením, je možno zvolit tímto parametrem cíl trasovacích výpisů.

Možné hodnoty parametru Trace jsou:

HodnotaVýznam
none

žádné trasovací výpisy

log

výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

xtrace

výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

windows

výpisy jsou nasměrovány do ladicího okna systému Windows

Upozornění:

Trasovací výpisy zpomalují činnost aplikace, popřípadě mohou vést ke zmenšování prostoru v paměti nebo na disku. Proto se nedoporučuje používat trasovací výpisy ve finální aplikaci.

Příklad parametrů v sekci [Settings]:

[Settings]
 SwapBytes = false
 MaxExceptions = 1000
 CheckTime = 60
 FinalizeAfterEachBlock = false
 Trace = log
 LocalTSAP = 01.02

Konfigurace kanálů ovladače - sekce [Channels]

Tato sekce definuje jednotlivé kanály nebo skupiny kanálů ovladače a jejich reprezentaci v paměti PLC. Skupiny se definují po jednotlivých blocích. Blok je definován intervalem kanálů, identifikátorem spojení, datovou oblastí v PLC, datovým typem, a počáteční adresou v dané oblasti. V případě použití obousměrných kanálů je možno definovat parametr bidirect, který zamezí vzniku kolizí při současném čtení i zápisu stejného kanálu - pak jsou v ovladači vytvořeny dva zvláštní bloky, jeden pro čtení, druhý pro zápis. Další nepovinný parametr určuje prohození pořadí byte u typů zabírajících více než jeden byte v paměti PLC. Součástí definice bloku může být i komentář. Ten musí být uveden na samostatném řádku a musí začínat středníkem.

Z pohledu komunikace představuje jeden blok maximální celistvý úsek, který se dá přenést najednou v rámci jedné komunikace se stanicí. Použitý komunikační protokol resp. nižší komunikační vrstvy tuto hodnotu dále upravují. Bude-li definován delší blok než je možno přenést najednou a budou-li zadány požadavky na čtení nebo zápis všech kanálů bloku, rozpadne se komunikace na několik částí tak, aby byla všechna data přenesena.

Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Každé skupině (bloku) kanálů odpovídá jeden řádek textu. V hranatých závorkách jsou uvedeny nepovinné nebo doplňující parametry:

[Channels]
 Block = <From>,<To>,<Con>,<Area>[,<Type>][,<Adr>][,Bidirect][,SwapBytes][,Id:<Name>]
 Block = ...
 ...
From

číslo prvního kanálu v bloku.

To

číslo posledního kanálu v bloku.

Con

identifikátor spojení (sekce [Connection]).

Area

kód datové oblasti v PLC.

Možné hodnoty jsou:

D

oblast paměti D (datablocks).

V

oblast paměti V (variable memory). Je dostupná pouze u S7-200.

M

oblast paměti M (flag bytes).

A

oblast binárních výstupů. Je možno použít také symbol O nebo Q.

E

oblast binárních vstupů. Je možno použít také symbol I.

T

oblast časovačů. Parametry bloku Type a Adr se nezadávají.

Z

oblast čítačů. Je možno použít také symbol C. Parametry bloku Type a Adr se nezadávají.

DT

takto označená oblast se využívá pro čtení nebo zápis data a času v PLC. Blok by měl obsahovat šest kanálů. Struktura data a času je přístupná přes jednotlivé kanály bloku po položkách v pořadí: rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda. Parametry bloku Type a Adr se nezadávají.

DTStr

takto označená oblast se využívá pro čtení nebo zápis data a času v PLC. Datum a čas se přenáší jako textový řetězec ve formátu 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'. Parametry bloku Type a Adr se nezadávají.

DTSync

takto označená oblast se využívá pro synchronizaci času PLC s časem v počítači. Kánál v bloku je určen pouze pro zápis a jeho obsah nemá význam - zápisem libovolné hodnoty do kanálu vyvolá synchronizaci času v PLC. Parametry bloku Type a Adr se nezadávají.

Type

typ dat v oblasti.

Možné hodnoty jsou:

bits

8 boolean kanálů v jednom byte paměti. Typ bits pracuje vždy s celým byte v paměti PLC. Je-li nastaven tento typ, pak bude nejmenší přenesené množství dat 1 byte.

sbit

tento typ slouží pro nastavení (zápis) jednotlivých bitů v oblastech D (Data blocks), M (Merkers) a A (Outputs). Při zápisu více než 8 bitů najednou je efektivnější použít typ bits. Při čtení dat typu sbit z PLC se bude komunikovat stejně jako u typu bits po celých byte.

bool8

jeden boolean kanál v jednom byte paměti PLC. Nulová hodnota je false, nenulová hodnota je true.

uint8

8-bitové číslo bez znaménka

int8

8-bitové číslo se znaménkem

uint16

16-bitové číslo bez znaménka

int16

16-bitové číslo se znaménkem

uint32

32-bitové číslo bez znaménka

int32

32-bitové číslo se znaménkem

float32

32-bitové desetinné číslo podle normy IEEE-754

float32s

32-bitové reálné číslo používané u PLC SIMATIC S5 (formát KG)

string[N]

Textový řetězec. Do hranatých závorek se uvede velikost řetězce. Řetězec je vlastně struktura, ve které první byte obsahuje velikost, druhý byte obsahuje aktuální délku a pak následují znaky řetězce. Do aplikace se první dva byte nepředávají (jsou vynechány). Řetězec se komunikuje vždy celý, i když jeho aktuální délka je menší. V takovém případě je řetězec doplněn do své velikosti nulami. Součástí komunikovaného řetězce do/z PLC je i jeho velikost a aktuální délka. Maximální velikost řetězce je 254 znaků.

Adr

počáteční adresa v datové oblasti. Adresace je po jednotlivých byte. Pouze u typy T a Z mají délku 2 byte (word).

Bidirect

příznak toho, že blok slouží jak pro zápis, tak pro čtení. Tento parametr je nepovinný.

SwapBytes

příznak, který určuje zda se prohazuje pořadí byte ve slovech v rámci definovaného bloku. Tento parametr je nepovinný.

Id

Name je jméno identifikátoru bloku. Identifikátor slouží pro dynamickou změnu počáteční adresy definovaného bloku za běhu aplikace. Změna adresy se provádí pomocí procedur ovladače SetBlockId a SetBlockOffset. Délka identifikátoru může být max. 32 znaků. Tento parametr je nepovinný.

Poznámka:

Typ sbit se uplatňuje pouze na datovou oblast D, M a A. U datových oblastí T a Z se neuvádí typ. Ten je vždy uint16.

Příklad parametrů v sekci [Channels]:

[Channels]
 Block = 100, 100, CPU315, DTSync
 Block = 110, 115, CPU315, DT
 Block = 120, 120, CPU315, DTStr 
 Block = 200, 299, CPU315, M,  sbit,   50
 Block = 300, 347, CPU314, A,  bits,   124 
 Block = 500, 547, CPU314, A,  bits,   124 
 Block = 1100, 1999, CPU315, D100, uint16,  50, Id:InD100
 Block = 2100, 2999, CPU315, D100, uint16,  50, Id:OutD100
 Block = 3000, 3009, CPU315, Z,        0
 Block = 4000, 4009, CPU315, T,        0

Kanály ovladače

Ovladač může jednotlivé prvky různých datových oblastí připojených stanic interpretovat jako svoje kanály, což jsou číselné nebo logické hodnoty (bity). Definice kanálů se děje prostřednictvím souboru parametrů v sekci [Channels], jak je popsáno v kapitole Parametry ovladače.

Vyhražené kanály ovladače

Kromě uživatelsky definovaných kanálů, viz sekce [Channels], má ovladač skupinu kanálů, které jsou pevně definovány. Tyto kanály jsou vyhraženy pro poskytování stavových informací o ovladači a pro řízení jeho činnosti. Jsou mapovány do intervalu 1 až 99. Proto kanály s těmito čísly nepoužívejte v definici bloků pro komunikaci.

 • kanál č.1 - real input - stav výjimky od ovladače

 • kanál č.2 - boolean output - povolení výjimky od ovladače

 • kanál č.3 - real input - počet zpracovaných výjimek od ovladače

 • kanál č.4 - real input - počet nezpracovaných výjimek, které má ovladač ve frontě

 • kanál č.5 - real input - adresa stanice, která způsobila výjimku

 • kanál č.6 - real input - chybový kód

 • kanál č.7 - string input - popis chyby

 • kanál č.8 - real input - číslo prvního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.9 - real input - číslo posledního kanálu bloku, při jehož přenosu vznikla chyba

 • kanál č.10 - real input - kód oblasti, při jejímž přenosu vznikla chyba:

  68 - oblast D

  86 - oblast V

  77 - oblast M

  65 - oblast A

  69 - oblast E

  84 - oblast T

  90 - oblast Z

  48 - oblast DTSync

  49 - oblast DT

  50 - oblast DTStr

  Jedná se vlastně o číselné kódy jednotlivých znaků. Pomocí funkce char v aplikaci Control Web lze kód oblasti převést na řetězec.

 • kanál č.11 - real input - počet chyb čtení.

 • kanál č.12 - boolean output - vynulování počítadla chyb čtení.

 • kanál č.13 - real input - počet chyb zápisu.

 • kanál č.14 - boolean output - vynulování počítadla chyb zápisu.

 • kanál č.15 - není využitý.

 • kanál č.16 - real input - chybový kód zařízení.

 • kanál č.17 - není využitý.

 • kanál č.18 - string input - popis chyby zařízení.

Automatická konverze typů

Při definování kanálů ovladače je nutno kromě zápisu bloků v souboru parametrů vytvořit také soubor '*.DMF', který obsahuje seznam kanálů a jejich typů pro aplikaci. Ovladač nevyžaduje striktní dodržování stejných typů v definici bloků a souboru '*.DMF'. Pouze doporučujeme aby kanály typu boolean v souboru '*.DMF' měly své protějšky v blocích v souboru '*.PAR' jako typy bits, sbit nebo bool8. Ostatní číselné typy se mohou kombinovat. Např. v souboru '*.DMF' mohou být všechny číselné kanály typu real a v blocích ovladače mohou být uvedeny třeba jako int16.

Příklad automatické konverze typu int16 na real.

Příklad automatické konverze typu int16 na real.

Procedury ovladače

Aplikace může volat ovladači určité procedury, pomocí nichž je možno řídit chování ovladače nebo získat důležité informace. To se děje prostřednictvím systémové procedury:

system.DriverQueryProc( DriverName : string; Param1 : any; &Param2 : any )

Její parametry mají následující význam:

 • DriverName je symbolické jméno ovladače, definované v aplikaci.

 • Param1 slouží k zadání povelu (jména procedury ovladače).

 • Param2 je použit jako parametr nebo návratová hodnota.

DriverName a Param1 se zadávají jako textové řetězce. Param2 je různého typu podle významu procedury. Některé procedury, sloužící k nastavení parametrů, mohou skončit chybou. Výsledek naposled vykonané procedury je možno získat voláním procedury GetResult.

Přehled a význam jednotlivých procedur ovladače (parametr Param1)

GetResult

Vrátí výsledek naposledy volané procedury ovladače. Výsledkem je některý z chybových kódů, popsaných v kapitole Chybové kódy. Tato procedura by se měla volat po volání těch procedur, u kterých může nastat chyba.

GetVersion

Vrátí v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače.

GetMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze produktu Control Web.

GetMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze produktu Control Web.

GetAPIMajorVersion

Vrátí vyšší slovo verze API produktu Control Web.

GetAPIMinorVersion

Vrátí nižší slovo verze API produktu Control Web.

EnableException

Voláním této procedury se povolí další výjimka od ovladače.

GetErrorCode

Vrátí číslo chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetErrorString

Vrátí popis chyby právě zpracovávané výjimky ovladače.

GetExcStatus

Vrací kód právě zpracovávané výjimky ovladače.

SetTraceOutput

Nastaví cíl trasovacích výpisů komunikace. Parametr udává cíl výpisů:

0 - žádné trasovací výpisy

1 - výpisy jsou nasměrovány do ladicího okna systému Windows.

2 - výpisy jsou nasměrovány do Okna zpráv záložky Ladicí výpisy systému Control Web

3 - výpisy jsou nasměrovány do souboru '\XTRACE.TXT'

SetBlockId

Nastaví identifikátor aktuálního bloku kanálů pro změnu adresy (offsetu) v paměti PLC. Param2 je typu string a předává se v něm identifikátor bloku (maximálně 32 znaků). Tento identifikátor musí být shodný s identifikátorem v definici bloků v souboru parametrů.

SetBlockOffset

Nastavuje adresu (offset) začátku bloku v paměti PLC. Blok je určen svým identifikátorem v souboru parametrů a vybrán pomocí procedury SetBlockId. Parametr udává adresu a může být libovolného číselného typu.

Upozornění:

Rozsah parametru se nehlídá.

Mapovací soubor ovladače a datové typy

Tento soubor obsahuje typy kanálů ovladače. Protože ovladač má jak pevnou množinu kanálů, tak proměnnou množinu kanálů, měl by tento soubor obsahovat vždy shodnou definici pro vyhrazené kanály a různou (podle požadavků aplikace) pro kanály definované uživatelsky v souboru parametrů v sekci [Channels].

Typ dat Typ kanálu Popis
uint32 číslo 32-bitová hodnota bez znaménka - 4 byte
int32 číslo 32-bitová hodnota se znaménkem - 4 byte
float32 číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte
float32s číslo 32-bitová real hodnota - 4 byte
 
uint16 číslo 16bitová hodnota bez znaménka - 2 byte
int16 číslo 16bitová hodnota se znaménkem - 2 byte
 
uint8 číslo 8bitová hodnota bez znaménka - 1 byte
int8 číslo 8bitová hodnota se znaménkem - 1 byte
bool8 boolean 1 boolean hodnota - 1 byte
bits boolean 1-bitová hodnota - 8 v 1 byte
 
string[N] string textový řetězec o max. velikosti 254 znaků. N je velikost řetězce

Přehled datových typů ovladače

Zpracování a stavy výjimek ovladače

Při výskytu chyby komunikace vznikne událost, kterou ovladač může přenést jako výjimku do aplikace. V aplikaci musí být definován objekt (virtuální přístroj), který má definován parametr driver_exception se symbolickým jménem tohoto ovladače. V tomto případě je takový přístroj výjimkou aktivován. V rámci jeho činnosti je třeba zapsat na kanál č.2 hodnotu true nebo zavolat proceduru ovladače EnableException. Tím se povolí vyvolání další výjimky, jakmile nastane nebo pokud není fronta výjimek prázdná. Přečtením kanálu č.1 je možno zjistit stav výjimky. Při použití kanálu č.2 je třeba pamatovat na to, aby měl virtuální přístroj nastaven parametr send_same_data. Pokud aplikace výjimky nezpracovává, přidávají se do fronty, jejíž maximální velikost je určena parametrem MaxExceptions v sekci [Settings].

Kódy pro stavy výjimek ovladače

 • 0 - žádná výjimka od ovladače

 • 1 - výjimka signalizuje chybu při čtení dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 2 - výjimka signalizuje chybu při zápisu dat. Její kód a popis je možno získat voláním procedury ovladače GetErrorCode nebo čtením kanálu č.6.

 • 3 - změna dat v zařízení. U asynchronních komunikací nebo v případě, že ovladač vystupuje jako podřízená stanice (slave), se takto signalizuje změna dat v zařízení.

 • 4 - chyba procedury ovladače. Vykonání některých procedur ovladače může zabrat poměrně dlouhou dobu. Proto běží zpravidla ve zvláštním threadu, aby nezdržovaly běh aplikace. Pokud procedura skončí chybou, způsobí generování výjimky s tímto kódem.

Chybové kódy

Ovladač generuje následující chybové kódy. Tyto kódy jsou k dispozici na kanále č.6. Kód a popis chyby je také možno získat voláním procedur ovladače GetErrorCode a GetErrorString. Při vzniku chyby se současně vypíše hlášení do Okna zpráv systému Control Web.

 • 0 - úspěšná operace

 • 1 - chyba timeoutu

 • 2 - neplatná hodnota

 • 3 - neexistující kanál

 • 1000 - vnitřní chyba

 • 1001 - chyba kontrolního součtu

 • 1002 - vstupní komunikační buffer je plný

 • 1003 - nesprávná adresa stanice

 • 1004 - nesprávný kód povelu (funkce)

 • 1005 - přijatá data mají nesprávnou délku

 • 1006 - chyba potvrzení

 • 1007 - nesprávná odpověď

 • 1020 - nesprávný parametr procedury

 • 1021 - data nejsou k dispozici

 • 1022 - neznámá procedura ovladače

 • 1023 - nesprávný identifikátor bloku

 • 1024 - neplatný offset bloku

 • 1025 - zařízení není připojeno

 • 1026 - datový element je určen pouze pro čtení

Příklad použití ovladače

Součástí instalace je několik příkladů použití ovladače. Tyto příklady naleznete v adresáři '%PUBLIC%\Documents\Control Web 7\Examples\S7_TCP Examples'. Součástí příkladů jsou také soubory '*.DMF' a '*.PAR'. Před spuštěním příkladů si nejprve tyto soubory upravte podle aktuální konfigurace.