Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Univerzální HTTP klient pro Control Web
 

Univerzální HTTP klient pro Control Web


Kód:CW-HTTPC
Cena pro integrátory (bez DPH):4 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):5 450 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač slouží ke komunikaci s libovolným HTTP serverem.

Seznam sekcí:

Činnost ovladače
Parametry ovladače
Kanály ovladače
Procedury ovladače
Zpracování a stavy výjimek ovladače
Chybové kódy

Činnost ovladače

Ovladač se připojí na požadované URL a prostřednictvím řetězců vrací do aplikace obsah dané HTML stránky. Ke komunikaci s HTTP serverm používá metody Get a Post. O průběhu spojování a komunikace se serverem se aplikace dozví prostřednictvím výjimek od ovladače. Výjimky se řadí do fronty a aplikace si je může postupně zpracovávat. Data se do aplikace přenášejí jako textové řetězce.

Parametry ovladače

Ovladač se konfiguruje pomocí souboru parametrů, který se načítá při spouštění aplikace. Je to textový soubor, který je možno upravovat běžným textovým editorem. Parametry mohou být rozděleny do několika skupin - sekcí. Každá sekce má svoje jméno uvedené v hranatých závorkách a dále seznam několika parametrů tvořených jménem parametru oddělovacím znakem (rovnítko) a jednou nebo více hodnotami parametru.

Upozornění:

U zápisu názvu sekcí a parametrů záleží na způsobu psaní velkých a malých písmen.

Parametry pro základní nastavení ovladače — sekce [Settings]

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska komunikace. Způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty:

AccessType

určuje typ požadovaného přístupu. Může mít jednu z následujících hodnot:

DIRECT - řeší všechna jména hostitele na lokální úrovni.

PRECONFIG - získá konfiguraci s registrační databáze.

NOAUTOPROXY - získá konfiguraci z registrační databáze a zabrání použití JScript nebo INS souborů.

PROXY - předává požadavky do proxy s použítím proxy bypass seznamu.

ProxyName

zadává jméno proxy serveru

ProxyBypassseznam jmen nebo IP adres hostitelů, kteří by neměli být směrováni přes proxy.

Tyto parametry nejsou povinné. Parametr AccessType je implicitně nastaven na hodnotu DIRECT.

Kanály ovladače

Ovladač v současné době nemá žádné kanály.

Procedury ovladače

Aplikace může volat ovladači určité procedury, pomocí nichž je možno řídit chování ovladače nebo získat důležité informace. To se děje prostřednictvím systémové procedury:

core.DriverQueryProc( DriverName : string; Param1 : any; &Param2 : any );

Její parametry mají následující význam:

 • DriverName je symbolické jméno ovladače, definované v aplikaci.

 • Param1 slouží k zadání povelu (jména procedury ovladače).

 • Param2 je použit jako parametr nebo návratová hodnota.

Přehled a význam jednotlivých procedur ovladače (parametr Param1)

GetVersion

Vrací v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače. Param2 je typu string.

GetMajorVersion

Vrací v Param2 řetězec popisující jméno a verzi ovladače. Param2 je typu string.

GetMinorVersion

Vrací vyšší slovo verze produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

GetAPIMajorVersion

Vrací nižší slovo verze produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

GetAPIMinorVersion

Vrací nižší slovo verze API produktu Control Web. Param2 je libovolného číselného typu.

EnableException

Voláním této procedury se povolí další výjimka od ovladače. Param2 nemá žádný význam.

GetExceptionError

Vrací číslo chyby právě zpracovávané výjimky ovladače. Param2 je libovolného číselného typu

GetExceptionStatus

Vrací kód právě zpracovávané výjimky ovladače. Param2 je libovolného číselného typu.

ConnectUrl

Procedura slouží k navázání spojení s požadovanou URL. Param2 je řetězec s URL. Pozavolání této procedury je možno číst nebo zapisovat data na HTTP server (procedury Get a Post). Po ukončení těchto operací by se měla zavolat procedura Disconnect

Disconnect

Procedura zruší spojení s HTTP serverem. Param2 nemá význam.

SetHttpVersion

Pomocí této procedury se nastavuje verze HTTP protokolu pro spojení. Hodnoty parametru Param2 jsou 0 pro verzi HTTP 1.0 nebo 1 pro verzi HTTP 1.1

SetUrl

Procedura umožní nastavit novou URL pro příkaz Get. Spojení se serverem vytvořené pomocí procedury ConnectUrl může zůstat zachováno.

Get

Procedura načte data z připojeného serveru. Param2 je volitelná část povelu. Je typu string a může obsahovat data, která budou zapsána do serveru.

Post

Procedura pošle data do připojeného serveru. Param2 je typu string a obsahuje data povelu, která budou zapsána do serveru.

GetStatusCode

Procedura vrátí HTTP status proběhlé operace. Param2 je číselného typu.

GetDataFileLength

Procedura vrací v Param2 velikost datového souboru na dané URL.

ReadLine

Procedura vrací v Param2 typu string jeden řádek, přečtený z datového souboru. Čtení řádků probíhá sekvenčně.

ReadItem

Procedura vrací v Param2 typu string jednu položku přečtenou z datového souboru. Čtení položek probíhá sekvenčně. Položky jsou podřetězce oddělené některým ze znaků mezera, CR, LF.

QuitOnEndHtml

Procedura nastavuje způsob ukončení komunikace s HTTP serverem. Param2 je typu boolean a hodnota true způsobí ukončení čtení stránky při nalezení odpovídající položky (</html>). Zadání hodnoty false, popřípadě není-li procedura zavolaná způsobí čtení až do konce souboru. Tato procedura se musí volat bezprostředně po volání procedury ConnectUrl pro každé spojení zvlášť.

Zpracování a stavy výjimek ovladače

Při vzniku události v ovladači vznikne výjimka, kterou ovladač může předat do aplikace. V aplikaci musí být definován objekt (virtuální přístroj), který má definován parametr driver_exception resp. activity — driver se symbolickým jménem tohoto ovladače. V tomto případě je takový přístroj výjimkou aktivován. V rámci jeho činnosti je třeba zavolat proceduru ovladače EnableException. Tím se povolí vyvolání další výjimky, jakmile nastane nebo pokud není fronta výjimek prázdná. Voláním procedury GetExceptionStatus je možno zjistit stav výjimky.

Kódy pro stavy výjimek ovladače

Tato sekce obsahuje parametry, které slouží ke konfiguraci ovladače z hlediska komunikace. Způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty:

0

stNone — žádná výjimka od ovladače

1

stConnect — výjimka signalizuje spojení s požadovanou URL.

2stGetComplete — výjimka signalizuje dokončení operace Get.
3stPostComplete — výjimka signalizuje dokončení operace Post.

Chybové kódy

 erOK       = 0
 erTimeout    = 1
 erValue     = 2

Další možné chybové kódy jsou definovány protokolem HTTP.