Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Advantech DAQ
 

Advantech DAQ

Lze používat od CW8

Kód:CW-DAQ
Cena pro integrátory (bez DPH):4 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):5 450 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač je určen pro spojení systému Control Web s PCI / PCI Express / ISA kartami a USB moduly od firmy Advantech.

Seznam sekcí:

Činnost ovladače
Parametry ovladače
Příklad použití ovladače

Činnost ovladače

Ovladač ke komunikaci využívá oficiální podporu od firmy Advantech pod názvem DAQNavi. Seznamy podporovaných zařízení série DAQ lze nalézt na webu firmy Advantech (https://www.advantech.com/products/data-acquisition-(daq)-communication/sub_1-2mljza).

Ovladač se při spuštění aplikace pokusí připojit ke všem zadaným zařízením a ověřit zadanou konfiguraci v parametrickém souboru. Pokud některé zařízení není připojeno nebo se v průběhu běhu aplikace odpojí, zkouší ovladač periodicky obnovit spojení. Komunikace hodnot může probíhat dle požadavků aplikace, čtením nebo zápisem některého kanálu. Čtení kanálu vyvolá čtení hodnoty přímo ze zařízení, zápis do kanálu pak vyvolá odeslání hodnoty do zařízení. Datové kanály ovladače (jejich počet a typ) se konfigurují v souboru parametrů podle požadavků uživatele.

Parametry ovladače

Pomocí souboru parametrů je možno definovat použitá zařízení a kanály ovladače, popřípadě nastavit další doplňující parametry. Celý soubor parametrů je rozdělen do několika sekcí. Název sekce je uveden v hranatých závorkách a musí být jedinečný. V sekci jsou uvedeny za jménem a znakem = jednotlivé parametry. Na jednom řádku může být definován jeden parametr.

Poznámka:

U názvů sekcí, parametrů a hodnot je třeba dodržet správný zápis velkých a malých písmen.

Definice zařízení

Touto sekcí se definují zařízení, se kterými má ovladač komunikovat. Každému zařízení se musí přiřadit jedinečné číslo, které se zapíše do názvu sekce. Toto číslo je potřeba použít také při definici kanálů tohoto zařízení v sekci channels popsané níže.

Pokud máme například dvě zařízení, můžeme použít následující zápis:

[device_0]
…
[channels_0]
…
[device_1]
…
[channels_1]
…

Definice zařízení pak vypadá následovně:

[device_<N>]
 device_desc = <S>
 device_num = <N>
 module_index = <N>
 profile = <S>
 unit = <U>
 …
 • device_desc — jedinečný identifikátor zařízení. Je vygenerován podporou Advantech DAQ při instalaci ovladače zařízení. Většinou se skládá z typu zařízení a ID desky, např. PCI-1751,BID#0. Identifikátor lze dodatečně měnit pomocí konfiguračního dialogu zařízení a je doporučeno ho používat pro připojení k zařízením.

 • device_num — číslo zařízení přidělené programovou podporou Advantech DAQ při instalaci ovladače zařízení. Toto číslo nemusí vždy být unikátní a při připojení více zařízení stejného typu se může u jednotlivých zařízení při změně portu nebo slotu měnit. Při použití 2 a více zařízení je doporučeno používat spíše parametr device_desc, u kterého nehrozí záměna zařízení.

 • module_index — index modulu u zařízení s více moduly.

 • profile — název nebo plná cesta k souboru s uloženým profilem pro dané zařízení. Při použití názvu souboru bez plné cesty se předpokládá, že se soubor s profilem nachází ve stejné složce jako samotný parametrický soubor.

  Poznámka:

  Soubor s profilem generuje pro dané zařízení aplikace Advantech Navigator, která je součástí balíku s vývojovou podporou Advantech DAQNavi SDK. Použití profilu je vhodné zejména, pokud máme více stejných zařízení, která mají mít shodné konfigurace kanálů, popřípadě pokud stejné zařízení dodáváme k více počítačům. V tomto případě konfiguraci zařizení obstará sám ovladač a není třeba tato zařízení znovu konfigurovat pomocí programové podpory Advantech při nasazení aplikace na cílové systémy.

 • unit — definuje reprezentaci dat čtených nebo zapisovaných do kanálů zařízení. Jednotky mají význam pouze pro analogové vstupy/výstupy, digitální nebo čítačové vstupy/výstupy pracují s logickými hodnotami nebo bezrozměrnými čísly. Tento parametr lze také použít u definice jednotlivých kánálů.

 • N — číselná hodnota v dekadické soustavě.

 • S — libovolný textový řetězec.

 • U — typ reprezentace dat. Implicitní hodnota je ADU (Analog/Digital Unit), která reprezentuje přímo počet kroků A/D nebo D/A převodníku použitého v daném zařízení. Dále je možné použít hodnotu SCL, která zajistí převod počtu kroků převodníku do nastaveného rozsahu daného kanálu při konfiguraci zařízení (např. +/-10 V).

  Poznámka:

  Definice jednotky pro konkrétní kanál má přednost před definicí pro celé zařízení. Pokud je u zařízení nastaveno škálování hodnot (SCL), můžeme jednotlivé kánály pomocí hodnoty ADU přepnout zpět do režimu vracení počtu kroků převodníku.

V této sekci je povinný pouze jeden z parametrů device_desc a device_num. Ostatní parametry jsou nepovinné.

Příklad sekce device ovladače:

[device_0]
 device_desc = PCI-1751,BID#0
 profile = pci1751.xml
 unit = SCL

Konfigurace kanálů zařízení

Tato sekce definuje jednotlivé kanály nebo skupiny kanálů ovladače a jejich reprezentaci v zařízení. Kanály nebo skupiny kanálů jsou definovány číslem, resp. rozsahem kanálů a jejich typem. V některých případech musí následovat číslo portu, popř. číslo bitu na daném zařízení, ke kterému je kanál přiřazen. Další nepovinný parametr určuje typ reprezentace dat u analogových vstupů/výstupů. Součástí definice může být i komentář. Ten musí být uveden na samostatném řádku a musí začínat středníkem.

Následuje způsob zápisu parametrů a jejich možné hodnoty. Každému kanálu nebo skupině kanálů odpovídá jeden řádek textu. V hranatých závorkách jsou uvedeny nepovinné nebo doplňující parametry:

[channels_<N>]
 <Channel> = <Type><Port>[.<Bit>][,<Unit>]
 <From> - <To> = <Type>[<Port>][.<Bit>][,<Unit>]
 …
Channel

číslo kanálu

From

číslo prvního kanálu v bloku

To

číslo posledního kanálu v bloku

Type

typ kanálu, možné hodnoty jsou:

AI

analogový vstup

AO

analogový výstup

CJC

cold junction contact

DI

bitový binární vstup

DIB

8 binárních vstupů čtených jako 1 byte

DO

bitový binární výstup

DOB

8 binárních výstupů zapisovaných jako 1 byte

EC

čtení čítače událostí

ECS

start čítače událostí

FR

čtení frekvence

FRS

start čítače frekvence

Port

číslo portu (kanálu) na daném zařízení

Bit

bit pro daný port, platí pouze pro kanály typu DI a DO

Unit

definuje reprezentaci dat čtených nebo zapisovaných do kanálů zařízení. Jednotky mají význam pouze pro kanály typu AI, AO. Pro parametr platí stejné hodnoty jako v sekci device.

Pokud definujeme pouze jeden kanál, je nutné použít také parametr Port (mimo kanály typu CJC). Při definici skupiny kanálů toto nutné být nemusí (záleží na typu kanálů, konkrétním rozsahu, poču portů na zařízení, atd.). Kanály pracující s čítačemi událostí (EC, ECS, FR, FRS) nelze zapisovat ve skupinách a na daném portu lze číst pouze jednu hodnotu, například není možné číst počet událostí a jejich frekvenci na portu 0 zároveň. Podrobné definice kanálů lze nalézt v následujících příkladech:

[channels_0]
; zařízení obsahuje 8 analogových vstupů (AI0 - AI7), 8 analogových výstupů (AO0 - AO7) a 8 digitálních vstupů (DI0 - DI7):
; používáme zápis bez čísla portu
1000 - 1007 = AI
; nemusíme použít všechny porty, následující zápis použije pouze výstupy AO0 až AO4 a bude je převádět dle zadaného rozsahu v konfiguraci
1100 - 1103 = AO, SCL
; čtení 8 digitálních vstupů po jednotlivých bitech
2000 - 2007 = DI
; čtení předchozích 8 digitálních vstupů jako 1 byte, číslo portu je již vyžadováno
2008 = DIB0
; definice analogových vstupů po jednotlivých kanálech, je potřeba také uvést port
1050 = AI0
1051 = AI1
…
1057 = AI7

[channels_1]
; zařízení obsahuje 16 digitálních vstupů (DI0 - DI15), 16 digitálních výstupů (DO0 - DO15) a cold junction kontakt (CJC):
100 = CJC
; nemusíme použít všech 8 bitů, následující zápis použije pouze bity 1, 2, 3 a 4 z portu 0
200 - 203 = DI0
; pro jednotlivé kanály musíme u DI a DO zadat také daný bit
300 = DI1.0
301 = DI1.1
…
307 = DI1.7
; při čtení po bajtech stačí zadat daný port na zařízení - pro výstupy DO0 až DO7 je to port 0 a DO8 až DO15 je to port 1
400 = DOB0
401 = DOB1

[channels_2]
; zařízení obsahuje 2 čítače událostí na portu 0 a portu 1:
; zápis na kanál 501, resp. 503 spustí (hodnota true) nebo zastaví (hodnota false) čítání událostí, resp. frekvence
; čtením z kanálu 500, resp. 502 získáme hodnotu čítače
500 = EC0
501 = ECS0
502 = FR1
503 = FRS1

Příklad použití ovladače

Součástí instalace je příklad použití ovladače. Tento příklad naleznete ve Veřejných dokumentech (adresář '%PUBLIC%\Documents\Control Web Drivers\AdvDAQ'. Součástí příkladu je také soubor '.par' s parametry ovladače. K funkci je potřeba mít nainstalován tzv. DemoDevice, který je součástí instalované podpory u tohoto ovladače, popř. součástí samotné instalace Advantech DAQNavi SDK. V souboru '.par' je potřeba uvést správný název toho zařízení — výchozí je DemoDevice,BID#0.