Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1151&lang=405, vytištěno: 14.07.2024 6:40:08

Hlavní stránkaObchod

Obchodní podmínky

Údaje o firmě

Moravské přístroje a.s.

Masarykova 1148

763 02 Zlín-Malenovice

IČ: 13691295 DIČ: CZ13691295

Účet: ČSOB 1466291/0300

Obchodní podmínky

Náš původní software expedujeme po přijetí objednávky do třech pracovních dnů. Dodací lhůta pro HW produkty je stanovena individuálně. Zboží od třetích stran expedujeme ihned po jeho dodání. Většina zboží je běžně skladem. Pokud některá objednaná položka není ihned k dispozici, budeme vás kontaktovat.

Platební podmínky – hotově (dobírkou), případně předem na základě zálohové faktury. Stálí odběratelé s včasnými platbami i fakturou, typicky se splatností 14 dní.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu z prodlení podle Obchodního zákona. V případě včasného neuhrazení faktur za minulé dodávky, vyžadujeme platbu předem nebo v hotovosti (dobírkou).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Moravské přístroje a.s.

Aktivace licenčních čísel SW produktů je vázána na úhradu faktury.

Přeprava - zboží zasíláme přepravní službou nebo poštou. Plátcem přepravy je odběratel.

Při převzetí zásilky si prosím okamžitě překontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená. Neúplné nebo poškozené zásilky nepřebírejte. Úplnost zásilky, která není kompletní, konzultujte s naším obchodním oddělením. Poškození zásilky reklamujte na místě u přepravce. Pokud je zásilka zákazníkem přebrána od dopravce jako kompletní a vše je stvrzeno podpisem v dokladech přepravce, nelze na dodatečné reklamace brát zřetel.

Ochrana dat

S poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018. Společnost Moravské přístroje a.s. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Data jsou uchovávána na zabezpečených serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Ceník

Aktuální ceník je k dispozici na http://obchod.mii.cz

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi společností (dále jako prodávající) a právnickou osobou či fyzickou osobou (dále kupujícím) odebírající zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. - Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.

Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

V případě vzniku jakékoliv škody v souvislosti s jakýmkoliv produktem či jeho dodávkou společností Moravské přístroje a.s. se nahrazuje pouze skutečná škoda vzniklá poškozenému, a to pouze do výše ceny, za kterou byl tento jednotlivý produkt poškozeným zakoupen od společnosti Moravské přístroje a.s. V rozsahu skutečné škody převyšující cenu produktu, v souvislosti s nímž došlo ke vzniku škody, v rozsahu ušlého zisku, ani v rozsahu jakékoliv jiné škody se škoda nenahrazuje.

Převzetí zboží

Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti, množství a deklarovaných výrobních čísel a čísel šarží a porovnat je s dodacím listem, popř. doprovodnou dokumentací.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Oznámení vad

Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.

Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují.

Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka:

 • Faktura a Dodací list, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.

 • Reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.

Místo uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci výhradně v sídle firmy Moravské přístroje a.s., Masarykova 1148, 763 02 Zlín-Malenovice.

Předání a doprava reklamací

Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů

Zboží s výskytem závady během záruční doby

Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu. Pokud se závada projevuje pouze při spuštěném určitém SW programu, nejedná se o důvod k reklamaci, není-li předem písemně dohodnuto či stanoveno jinak.

Délka záruky - výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na Dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (garance), pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě.

Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn, pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:

 • opravit vadné zboží (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců)

 • vyměnit vadnou část výrobku

 • vyměnit nebo nahradit vadný produkt produktem stejným

Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy.

Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.

Vrácení k opravě / výměně - pokud prodávající požádá o vrácení vadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, je kupující povinen předmětné zboží bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a takový druh výrobku prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího.

Odstranění závady svépomocí - pokud kupující sám odstraní závadu, která vznikla v záruční době, je prodávající povinen poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.

Závazek ze záruky - závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány veškeré pokyny stanovené v návodu k obsluze, zboží je používáno způsobem tam stanoveným, za obvyklých okolností a při dodržení stanovené péče. Nároky ze záruky nevznikají zejména v případě, že je zboží nesprávně nebo nevhodně seřízeno nebo nastaveno kupujícím nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávného zapojení nebo nesprávné a nedostatečné úpravy, nebo v případě změn na výrobku, které kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Záruka se rovněž nevztahuje na normální opotřebování výrobku nebo jeho částí.

Povinné dokumenty a náležitosti - kupující je povinen s vadným výrobkem dodat základní údaje a dokumenty, kterými jsou:

 • Faktura a Dodací list, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.

 • Reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.

Odpovědnost za škody po převzetí poté, co byla provedena na základě reklamace oprava či výměna - prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky (platí obecná ustanovení § 425 Obchodního zákoníku a násl.)

Nesoulad při dodání zboží po převzetí

Poškozené zboží - v případě, že kupující obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit průkazným způsobem prodávajícímu. Při osobním odběru tak musí učinit ihned, při odběru prostřednictvím dopravní služby vždy písemně, a to do dvou pracovních dnů po obdržení zboží od přepravce. Zároveň je povinen oznámit záležitost ihned i příslušnému dopravci a sepsat s ním protokol o škodě. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

Neshoda dodávky - V případě neshody dodaného zboží s průvodními doklady (nekompletní dodávka či záměny zboží) je postup stejný jako v předešlém odstavci.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 500,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a uhradit dopravné, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže:

 • dojde na zboží k poškození štítku, výrobního čísla, typového označení, plomby nebo jiného vlastního označení prodávajícího

 • dojde k mechanickému poškození zboží

 • škoda byla způsobena v důsledku neodborné instalace, nesprávné obsluhy nebo nevhodným umístěním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci, a daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy

 • závada byla způsobena nedovolenou manipulací se zbožím za chodu, nedostatečným nebo nesprávným zasunutím komponenty do příslušného konektoru, uvolněným cizím předmětem nebo závadou připojených komponent, které nejsou součástí výrobku a jejichž následkem je mechanické nebo tepelné poškození součástek nebo plošného spoje výrobku

 • škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…), připojením na síť 220-230V s kolísáním napětí větším než 10%

 • změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, neoprávněným či nevhodným zásahem do zboží, způsobeným kupujícím popř. jinou osobou, nebo změnou konstrukce zboží

 • škoda byla způsobena působením počítačových virů nebo použitím nevhodného software, pracovním postupem či konfigurací

 • došlo k porušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě

 • jsou uplatňovány vady způsobené jiným nastavením než dovolují manuály a též závady, které se neprojeví v době uvedené kupujícím.

Odpovědnost za znehodnocení dat

Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou kupujícímu následkem poruchy.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu.